Публикация

Empagliflozin доказано надхвърля антидиабетното си действие

Empagliflozin доказано надхвърля антидиабетното си действие

Симпозиум на Boehringer Ingelheim в рамките на научен уебинар „Новости при сърдечната недостатъчност“ на Дружеството на кардиолозите в България

 

Фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim проведе сателитен симпозиум в рамките на научния форум “Heart Failure Update 2020” („Новости при сърдечната недостатъчност 2020“), който се проведе онлайн и беше организиран от Българското дружество по кардиология (БДК) и Работната група по сърдечна недостатъчност. В симпозиума участваха  проф. Асен Гудев, началник на Клиниката по кардиология в  УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, който бе и модератор на събитието; проф. Герасимос Филипатос, президент на Асоциацията за сърдечна недостатъчност (HFA) на Европейското кардиологично дружество (ESC) 2014-2016, декан на катедра „Медицина“ към Кипърския университет и проф. Пламен Гацов, началник на Клиниката по кардиология във Втора многопрофилна болница за активно лечение – София.

Основната тема на симпозиума беше свързана с изследване ролята и значението на ползите от Empagliflozin по отношение на сърдечно-съдовите (СС) събития при сърдечна недостатъчност (СН) и основанията за провеждане на програма от клинични проучвания в тази насока.

Бяха представени данни от клинични изпитвания през последните години, довели до промяна в модела на лечение на пациенти със ЗДТ2 и установено сърдечносъдово заболяване (ССЗ). Беше поставен и допълнителен акцент върху целите и задачите от проучванията в клиничната програма EMPEROR HF, която ще предостави в бъдеще данни за профила на безопасност и ефикасност на SGLT-2 инхибитора empagliflozin1 при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност (ХСН) с и без ЗД, които се лекуват със стандартна терапия.

Този симпозиум има за цел да представи научни данни за значението и ползите от използването на Empagliflozin в клиничната практика и това как неудовлетворени медицински потребности при лечение на сърдечната недостатъчност стимулират иновациите“, заяви проф. Гудев при откриване на събитието.

Данни от Европа и САЩ по отношение на диагностиката и лечението на остра сърдечна недостатъчност (ОСН) от преди 10 г. показват, че диабетът е една от най-често срещаните коморбидности, като в актуалните регистри за Европа, Америка и Азия честотата на ЗД е дори още по-изявена. „Въпреки наличието на множество различни терапии за лечение на СН, смъртността при пациентите с тази диагноза остава висока, като това се отнася за 1-годишна, 5-годишна и 10-годишна преживяемост. Това обяснява и необходимостта за изследване на различните методи за лечение на ЗДТ2 при СН в допълнение към стандартната терапия. С всяка следваща хоспитализация поради СН рискът от смърт за тези пациенти се увеличава и по тази причина ключова цел за клиницистите се явява намаляването на броя хоспитализации“, заяви в началото на изложението си проф. Филипатос.

Дълго време подходите за лечение на ЗДТ2 бяха фокусирани върху понижаване на кръвната захар и наличните терапии не осигуряваха допълнителна СС защита на пациентите.

Регулаторните органи в лицето на Европейската агенция по лекарствата (EMA) и Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) в продължение на години имаха изисквания за безопасността на терапиите за ЗДТ2 да не увеличават смъртността и броя на хоспитализациите.

През 2015 г. в резултат на публикуваните данни от клиничното проучване EMPA-REG OUTCOME®2, се изменя парадигмата в лечението на ЗДТ2 с терапевтични подходи, целящи и СС протекция наред с гликемичния контрол.  „EMPA-REG OUTCOME® е първото клинично изпитване за СС резултати с антидиабетно лекарствено средство – SGLT-2 инхибитора empagliflozin, демострира убедително не само профил на СС безопасност, но и кардиопротективни ползи на терапията при ЗДТ2 и висок СС риск: понижаване на риска от СС смърт с 38%, на риска от хоспитализация поради СН с 35% и намаляване на общата смъртност с 32%2.

В последствие са представени резултати и от други проучвания за СС безопасност, някои от които показват ползи отвъд гликемичния контрол на съответните антидиабетни терапии. Трябва да се има предвид, че при наличие на СН съществува 4 пъти по-голям риск от развитие на диабет в сравнение с пациенти без СН. Също така, при болни от ЗДТ2 съществува 2,5 пъти по-голям риск от развитие на СН в сравнение с тези без диабет. Заболяването ЗДТ2 винаги е свързано с по-лоша прогноза при СН от двете категории СН - HFpEF (сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване) и HFrEF (сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване)“, каза проф. Филипатос.

Диуретиците използвани при лечение на СН (тиазиди, калий-съхраняващите диуретици и бримкови диуретици) действат върху средните сегменти на тубуларната система, докато SGLT-2 действат в проксималните й части. Медикаментите от тази група блокират глюкозната реабсорбция и по този начин предизвикват глукозурия при нисък риск от хипогликемия.

Проф. Филипатос представи обобщено възможните кардиопротективни механизми на SGLT-2 инхибиторите, които включват:

  • понижаване на артериалната хипертония,
  • диуретична,
  • метаболитна,
  • антивъзпалителна,
  • RASS,
  • натриева и
  • SGLT-1 хипотеза,

като някои от тези хипотези са използвани за клиничен изход в проучването EMPA-REG OUTCOME®, в което се проучва приема на 2 дози empagliflozin и плацебо на фона на обичайната терапия.2 Той припомни и резултатите от три проучвания*, където един от проследяваните показатели е намаляване на броя хоспитализации поради СН, които демонстриращи превес на еmpagliflozin (35%) спрямо canagliflozin (33%) и dapagliflozin (27%).

Актуалните препоръки на Европейското дружество по кардиология от 2019 г. посочват empagliflozin като средство за превенция или забавяне на СН при пациенти със ЗДТ2.

Резултатите от проучванията още сочат, че нивото на кръвната захар остава непроменено и при лечение на пациенти без ЗДТ2 и поради това клиницистите избират SGLT-2 инхибиторите за лечение на пациенти със СН със или без диабет“, допълни проф. Филипатос.

В подкрепа на това проф. Филипатос представи данни от множество допълнителни клинични изпитвания, проведени при пациенти, хоспитализирани по повод на прояви на СН, които показват, че най-добри резултати са постигнати в тези проучванията, в които е приложено лечение с медикамент от групата на SGLT-2 инхибиторите спрямо DPP-4 и GLP-1. „Това е допълнителен аргумент SGLT-2 инхибиторите да бъдат включени в клинични изпитвания за СН“, подчерта проф. Филипатос.

В научната програма EМPEROR HF за изследване на СН, стартирана от Boehringer Ingelheim в САЩ, се оценява профила на ефикасност на SGLT-2 инхибитора empagliflozin при пациенти със СН с и без ЗДТ2. Програмата включва 2 рандомизирани, двойно слепи, плацебо-контролирани клинични проучвания във фаза III, фокусирани върху морбидността и смъртността при хронична СН: EMPEROR-preserved4 и EMPEROR-reduced3, които оценяват СН при пациенти със съответно запазена фракция на изтласкване (ФИ>40%) и такива с намалена фракция на изтласкване (ФИ≤40%).

Провеждането на EMPEROR-reduced и EMPEROR-preserved следва от обявените резултати от EMPA-REG OUTCOME®. Това са първите проучвания с дизайн за оценка на empagliflozin за лечение на ОСН. Тези изпитвания, които изследват резултатите, включително за СС смърт, хоспитализация за СН и качество на живот ще предоставят в бъдеще данни за профила на безопасност и ефикасност на empagliflozin при пациенти с HFpEF и HFrEF с и без диабет, които се лекуват със стандартна терапия, заяви проф. Гацов.

Научната общност все още обсъжда въпроса дали empagliflozin да бъде прилаган като самостоятелно лечение, или да бъде добавен към редовната терапия на пациентите със СН. След като бъдат публикувани резултатите от програмата EMPEROR HF, учените ще бъдат с една крачка по-близо до отговора. Като предимства на SGLT-2 инхибиторите проф. Гацов изтъкна това, че те се прилагат лесно, тъй като не е необходимо титриране на дозата и не е нужно следене на нивата на калий и на бъбречната функция. „По отношение на клиничната практика, винаги е по-лесно да включиш лекарство, което не предизвиква хемодинамични ефекти и хормонално или симпатиково активиране. Интересно е да се отбележи, че в България еднокринолозите назначават това лечение именно поради липсата на хемодинамични ефекти като същевременно с това бъбречните и сърдечносъдовите ефекти са напълно независими спрямо глюкозата“, заключи проф. Гацов.

Проф. Филипатос, който участва в Комитета по проучванията, допълни, че най-вероятно SGLT-2 инхибиторите в бъдеще ще бъдат използвани много по-често в кардиологичната практика – не само при СН, но и при атеросклеротични събития в група от пациенти с висок СС риск.

 

За  empagliflozin1

Empagliflozin е перорален, приеман веднъж дневно, високо-селективен и обратим инхибитор на натриево-глюкозния котранспортер 2 (SGLT-2) и първият одобрен за употреба медикамент за лечение на ЗДТ2, в чиято продуктова информация има включени данни за понижаване на риска от сърдечносъдова смърт.1

Инхибирането на SGLT2 с  empagliflozin при пациентите със ЗДТ2 и високи нива на кръвната захар води до отстраняване на излишната глюкоза с урината. Освен това, лечението с  empagliflozin увеличава екскрецията на натрий от тялото, заедно с вода и по този начин намалява обемното натоварване в кръвоносната система (т.е. намалява вътресъдовия обем). Глюкозурията, натриурезата и осмотичната диуреза, наблюдавани при терапията с empagliflozin, могат да допринесат за подобряване на сърдечносъдовите резултати.1,12

---

Източници:

1 Кратка характеристика на продукта empagliflozin, 14.10.2019 г.  

2. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2015;373:2117-28.

3. EMPagliflozin outcomE tRial in Patients With chrOnic heaRt Failure With Reduced Ejection Fraction (EMPEROR-Reduced). Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03057977?term=emperor&rank=1. Last accessed March 2017.

4. EMPagliflozin outcomE tRial in Patients With chrOnic heaRt Failure With Preserved Ejection Fraction (EMPEROR-Preserved). Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03057951?term=emperor&rank=2. Last accessed March 2017.

5. American Heart Association. What is Heart Failure? Available at: http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartFailure/AboutHeartFailure/What-is-Heart-Failure_UCM_002044_Article.jsp#.WleEeLSFjBI. Accessed November 2019.

6. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. The Lancet. 2018;392(10159):P1789-1858.

7 Ambrosy AP, Fonarow GC, Butler J, et al. The global health and economic burden of hospitalizations for heart failure: lessons learned from hospitalized heart failure registries. J Am Coll Cardiol. 2014;63(12)1123-33.

8 Suskin N, McKelvie RS, Burns RJ, et al. Glucose and insulin abnormalities relate to functional capacity in patients with congestive heart failure. Eur Heart J 2000;21:1368-75.

9 Watson RDS, Gibbs CR, Lip GYH. Clinical features and complications. BMJ. 2000;320(7229):236-39.

10 Calvert MJ, Freemantle N and Cleland JG. The impact of chronic heart failure on health-related quality of life data acquired in the baseline phase of the CARE-HF study. Eur J Heart Fail. 2005;7(2):243-51.

11 Ponikowski P, Anker SG, AlHabib KF, et al. Heart failure:  Preventing disease and death worldwide. ESC Heart Fail. 2014;1(1):4-25.

12 Vallon V and Thompson SC. Targeting renal glucose reabsorption to treat hyperglycaemia: the pleiotropic effects of SGLT2 inhibition. Diabetologia. 2017;60(2):215-225.

 

Коментари

Имам впечатления в практиката си   за тази  група  медикаменти. Потвърждавам ползите от това лечение и смятам ,че SGLT-2 са  подходящи и  за  пациенти  в преддиабетно състояние, с изразена инсулинова резистентност и затлъстяване,които не са изявили още  ЗД. Да не  забравяме още  една  полза--редукцията  на телесното тегло.