Публикация

МЗ купува 170 компютри за спешната помощ

МЗ купува 170 компютри за спешната помощ

Министерството на здравеопазването сключи договор за закупуване на 170 компютърни конфигурации с инсталирана операционна система за нуждите на разкритите филиали към центровете за спешна медицинска помощ, след провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки.


Компютрите са осигурени по линия на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния”  (ПУЛСС), финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., с бенефициент МЗ.


Стойността, която ведомството ще заплати на фирмата-изпълнител на договора, възлиза на 197 880.00 лева

 

с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на класирания за изпълнител на поръчката. В крайната цена са включени разходите за доставка, монтаж и гаранционно обслужване (поправка на повреди, профилактика и контрол на качеството съгласно инструкциите на производителя).

Доставките и инсталирането на компютрите във филиалите на спешна помощ ще се извършват по утвърден график

Периодът на изпълнение на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ е от 28.02.2017 г. до 30.09.2021 г. Бюджетът на проекта възлиза на 7 000 000 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд.

Основната цел

е подобряване качеството на предоставяната на гражданите спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Стреми се и повишаване на знанията и уменията на персонала от системата за спешна медицинска помощ на територията на цялата страна.

Коментари