Публикация

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2, 2020

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2, 2020

Брой 2/2020

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Актуално интервю

Общинското здравеопазване – приоритет на Столична Община. Дончо Барбалов

 

Дискусионен клуб

По горещите пътеки на епидемията „COVID 19” – поглед през призмата на теорията на игрите. Проф. д-р П. Николаков, дмн

Фалшивите новини за COVID-19 – как да се предпазим? Доц. Ев. Григоров, Т. Каранешева

 

Собствени проучвания и анализи

1.    Моделиране на епидемичния взрив от COVID-19 в Р. България чрез SIR модел. Й. Йосифов

2.    Електронното обучение като учебно решение в COVID -19 пандемията: върху примери от усвояване на втори (чужд) език за медицински цели. Т. Вълова, Б. Петкова

3.    Сравнително проучване на честотата на депресия сред български и чуждестранни студенти по медицина в МУ-София. Ел. Георгиева, Ан. Велкова, Д. Димитрова

4.    Скринингово проучване за рисковете върху общественото здраве в регионален аспект. Т. Черкезов, Ел. Кирилова, Д. Черкезов

5.    Актуално състояние и перспективи пред общинските лечебни заведения за болнична помощ в гр. София. Цв. Димитров

6.    Сравнение на цените на лекарствените продукти в 3 държави-членки на ЕС – България, Гърция, Словакия. Д. Чернева

 

Научни обзори, съобщения, реферати

1.    Преглед и анализ на директиви и политики на ЕС за адаптиране на работната среда за осигуряване на по-дълъг трудов живот на хората с хронични заболявания. Част първа. Е. Петрова-Джеретто, Зл. Петрова, Гр. Димитров

2.    Качество в съвременната медицина и в частност в лъчетерапията. К. Сергиева

3.    Сравнение на резултатите от приложението на ТЕМ – финансови и социални аспекти. Г. Гърбев, Ем. Пешев, Ел. Георгиева, Цв. Димитров

4.    Промоция и превенция на гръбначните деформации в детско-юношеска възраст. М. Костова, Зл. Петрова

5.    Християнската вяра и достойнство на човешкия живот в неговия край. К. Пейчева

 

Новини и събития

1.    Нови книги

2.    Клипинг

3.    Предстоящи през 2020 г. международни и национални научни конференции на здравна тематика

4.    Иновация в столичното общинско здравеопазване

 

В близък план

Проф. Валентина Петкова, дфн

Коментари

Здравейте, бих искал да попитам как мога да сваля пдф на списанието?

Здравейте, сп. Здравна политика и мениджмънт се разпространява на хартия чрез абонамент през Доби прес и годишният абонамент е 20 лв.