Публикация

МЗ с нов проект на Наредба за надзор на зоонозите

МЗ с нов проект на Наредба за надзор на зоонозите

На сайта на здравното министерство е публикуван за обществено обсъждане проект на Наредба за надзор и мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им.


Съгласно изискванията на чл. 125, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност мерките по профилактика, ограничаване и ликвидиране на зоонозите се регламентират в съвместни наредби, издадени от министъра на земеделието, храните и горите и министъра на здравеопазването.


В законодателството на Европейския съюз мониторингът на зоонозите и заразните агенти, причиняващи зоонози, е регламентиран в Директива 2003/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 година.

Основната причина за издаване на нова наредба

е, че до февруари 2020 г. действаща е Наредба № 9 от 28.01.2006 г. за мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им, но след обнародването на 21.02.2020 г. в „Държавен вестник“ на Решение № 11921 от 16 август 2019 г. по административно дело № 14100 от 2018 г. на Върховния административен съд, цитираната наредба е обявена за нищожна.

 

Предвид на географското разположение на страната ни като външна граница на Европейския съюз и ситуацията в Световен мащаб дейностите по надзор и мониторинг на зоонозите и борбата с антимикробната резистентност са от изключително голямо значение за опазване човешкото здраве и изискват комплексен подход, който да обедини всички заинтересовани страни с цел постигане на ефективно намаляване и ограничаване на появата и разпространението им. От гледна точка на общественото здравеопазване от особено значение е въпросът заантимиктобната резистентност и зоонозния потенциал на причинителите на нововъзникващите болести.

Целта

на проекта на наредба е опазване на човешкото здраве от болести и инфекции, които се предават от животните на човека, гарантиране здравето на животните и безопасността на хранителните продукти, добити от тях чрез създаване и поддържане на система за взаимодействие и координация между Българската агенция по безопасност на храните и органите на държавния здравен контрол и Националния център по заразни и паразитни болести към Министерството на здравеопазването.


Проектът на Наредба за надзор и мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им транспонира изискванията на Директива 2003/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 година относно мониторинга на зоонозите и заразните агенти, причиняващи зоонози, за изменение на Решение 90/424/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 92/117/ЕИО, поради което към него е приложена таблица на съответствието с правото на Европейския съюз.
Проектът на Наредба за надзор и мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им определя общите изисквания за извършване на надзор и мониторинг на зоонозите и техните причинители, изискванията за надзор и мониторинг на антимикробна резистентност на причинителите на зоонози, редът за извършването на епидемиологични и епизоотологични проучвания за установяване източника на зараза при хранителни взривове и начинът за обмен на информация, свързана със зоонозите и техните причинители.


Взимайки предвид доклад (DG(SANTE) 2018-6517) от съвместно посещение в България на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия, тази наредба ще послужи като основа за подобряването на комуникацията и координацията между органите, отговарящи за здравето на животните и здравето на хората. В тази връзка като компетентни органи са определени министърът на земеделието, храните и горите чрез Българската агенция по безопасност на храните и министърът на здравеопазването чрез органите на държавния здравен контрол и Националния център по заразни и паразитни болести. На одита, проведен през периода 15-19 октомври 2018 г., Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия верифицира изпълнението на мерките от страна на Българска агенция по безопасност на храните, по тази причина е оценено за най-целесъобразно Агенцията да бъде определена за контактна точка с Европейската комисия.


С цел оценка на предприетите мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на зоонозите компетентните органи е необходимо да извършват анализ на данните, получени от надзора и мониторинга им. Анализът от извършения надзор и мониторинг ще са показател за активността, ефективността и успеха в борбата със зоонозите и антимикробната резистентност.


По отношение на докладването и обмена на информация, с работен документ SANCO/3641/2004 Европейската комисия е делегирала правата си на Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) и по-конкретно дейностите, свързани с обобщаването на годишните доклади от всички държави членки на Европейския съюз. Европейският орган по безопасност на храните публикува обобщения доклад на интернет страницата си и запознава Европейската комисия с получените резултати. За България, като контактна точка с ЕОБХ, е определен Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ). По смисъла на тази наредба ЦОРХВ ще бъде отговорната институция, която ще обобщава получените данни и анализи от компетентните органи и ежегодно до края на месец май на съответната година ще предоставя исканата информация на ЕОБХ.

Разходите за изпълнение на наредбата

от страна на компетентните органи, осъществяващи мониторинг и надзор на зоонозите, техните причинители и тяхната антимикробна резистентност ще се осигурят в рамките на бюджетите на заинтересованите министерства и ведомства за съответната година. С проекта на наредба се възлагат задължения на собствениците на животни, производителите и търговците на фуражи и храни от животински произход. За посочените категории задължени лица ще възникнат финансови разходи, свързани с извършване на мониторинг на зоонозите и техните причинители, вземане на проби, изпращане на пробите за изследване, съхраняване на документите с резултатите от лабораторните изследвания и информиране на Българската агенция по безопасност на храните за резултатите.


Поради изключително голямото значение на нормативния акт и възникналата празнота в нормативната уредба след обнародването в „Държавен вестник“, бр. 15 от 21 февруари 2020 г. на Решението на Върховният административен съд за обявяване на Наредба № 9 от 28.01.2006 г. за мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им за нищожна,

проектът е публикуван за обществени консултации за предложения и становища за срок от 14 дни

Предвид усложнената обстановка с вируса COVID-19 и вземайки под внимание, че Наредба № 9 от 28.01.2006 г. касае зоонози, а в момента същата е обявена за нищожна, е необходимо във възможно най-кратък срок министърът на земеделието, храните и горите и министърът на здравеопазването да издадат нова наредба.


Период на обществената консултация: 30.06.2020 г. до 13.07.2020 г.


Адрес за изпращане на становища и предложения: mivanova@mzh.government.bg


Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

01_proekt_na_naredba_mzhg_i_mz_zoo...
03_motivi_kam_proekta_na_naredba_m...

Коментари