Публикация

Dulaglutide - придържане към лечението - ново проучване

Dulaglutide - придържане към лечението - ново проучване

По-добро придържане към лечението и по-голяма продължителност на лечението с Dulaglutide, сравнено със Semaglutide и Exenatide QW: 6-месечно проследяване на пациенти  от САЩ в реалния живот

 

REEMA MODY, MARIA YU, BAL K. NEPAL, MANIGE KONIG, MICHAEL GRABNER. Dulaglutide Has Higher Adherence and Persistence than Semaglutide and Exenatide QW: 6-Month Follow-Up from U.S. Real-World Data. American Diabetes Association Virtual Meeting, General Poster Session 2, Category: 12-C Clinical Therapeutics/New Technology—Incretin Based Therapies, 928-P, Saturday, June 13, 2020.

 

Целта на това ретроспективно обсервационно проучване от реалния живот е да се сравни 6-месечното придържане към лечението и продължителността на лечението сред пациенти, започнали прилагане на глюкагоно-подобен пептид – 1 (GLP-1)-рецепторен агонист. Сравянват се Dulaglutide срещу Semaglutide и Dulaglutide срещу Exenatide QW BCise пен (Exenatide за еднократно седмично приложение). Използвани са данни от HealthCore Integrated Research Database (HIRD®), постъпили в информационната база между м.август, 2017 година и м.юни, 2019 год.

 

В проучването са включени пациенти на възраст ≥ 18 години със захарен диабет тип 2, за които се знае, че не са използвали GLP-1-рецепторни агонисти 6 месеца преди включване в проучването, а от деня на първата апликация на Dulaglutide, Semaglutide или Exenatide QW BCise пен са проследени още 6 месеца. Двете кохорти пациенти  Dulaglutide срещу Semaglutide (3 852 двойки пациенти) и Dulaglutide срещу Exenatide QW ( 1 879 двойки пациенти) са съпоставими по изходни характристики. Средната възраст на пациентите е 54 години в кохортата Dulaglutide/Semaglutide и 55 години в кохортата Dulaglutide/Exenatide QW.

 

Резултатите на 6-я месец от проследяването сочат, че пациентите, лекувани с Dulaglutide се придържали по-добре към терапията, като прилагали препарата правилно в правилните интервали от време в ≥80% от времето, сравнено с прилагащите  Semaglutide ([OR]=1.986, 95% CI=[1.81, 2.18]) и Exenatide QW ([OR]=2.06 [1.81, 2.34]).

 

Анализът на данните показва още, че пациентите на Dulaglutide били по-склонни да продължат лечението си, сравнено с тези на  Semaglutide ([HR]= 0.71, 95% CI=[0.66, 0.76]) или Exenatide QW (0.59 [0.53, 0.65]), които по-често прекъсвали сами терапията. На 6-я месец от лечението пациентите на Dulaglutide се придържали по-добре към терапията и продължителността на лечението им била по-голяма, сравнено с пациентите на Semaglutide и Exenatide QW, които по-зле се справяли с лечението и за по-кратък период.

Източник: American Diabetes Assossiation

Реферирал: Д-р Мира Боянова

Четете тук още актуални данни от нови проучвания за антидиабетните терапии - сравнения на ефективността на различни препарати

Коментари