Публикация

Промени във фармако-терапевтичното ръководство по анестезиология

Промени във фармако-терапевтичното ръководство по анестезиология

Националният съвет по цени и реимбурсиране публикува за обществено обсъждане промени във фармако-терапевтичното ръководство по анестезиология и интензивно лечение.

Целта е осигуряване високо качество на лечение на пациентите

чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на тази медицинска специалност и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата спинална анестезия с Prilocaine (Takipril) 20mg/ml, amp. 5ml и използването на Sugammadex (Bridion) за възстановяване от невромускулна блокада, се посочва в мотивите към проекта.


Проектът на наредба за допълнение на Наредба № 4 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по анестезиология и интензивно лечение е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Съгласно него Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти приема, отменя или изменя фармако-терапевтични ръководства, които включват критерии за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритми за лечение с лекарствени продукти.

Причини, налагащи приемането на нормативния акт

Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия, гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.


Медицинската специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ обхваща изучаването и практическата реализация на клиничните дейности „Анестезия”, „Кардиопулмонална ресусцитация” и „Интензивно лечение”.


Причините за разработване на проекта на наредба за допълнение на Наредба № 4 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по анестезиология и интензивно лечение са свързани с допълване на местни анестетици и антидотни лекарствени продукти, използвани в анестезиологията.


Цели на нормативния акт


С проекта наредба за допълнение на Наредба № 4 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по анестезиология и интензивно лечение се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганите задължителни етапи при анестезия и интензивно лечение. В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се гарантира достъп на пациентите до съответстващи на европейските стандарти лекарствени продукти.

Очаквани резултати от прилагането на предложения проект

Очакваният резултат от прилагането на проекта на наредба е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при пациентите, подложени на анестезия и интензивно лечение. Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг на пациенти.


Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Aнестезиология и интензивно лечение“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата спинална анестезия с Prilocaine (Takipril) 20mg/ml, amp. 5ml и използването на Sugammadex (Bridion) за възстановяване от невромускулна блокада.

Финансови средства, необходими за прилагането на нормативния акт

Приемането на нормативния акт няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху държавния бюджет.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското законодателство, поради което не е необходимо изготвяне на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.


Проектът на наредба ще бъде съгласуван със съответния експертен съвет по медицинска специалност или медицинска дейност по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето в хода на общественото обсъждане на проекта.

Период на обществената консултация: от 24.07.2020 до 24.08.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg.


Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Motivi_za_dop_na_Nar_4_ot_19.09.19...
Proekt_na_Naredba_za_dopalnenie_Na...

Коментари

Поздравления за решениетода се включи сугамадекс в позитивния лекарствен списък - отдавна трябваше да се случи!