Публикация

Омбудсманът настоя за по-справедлива оценка от ТЕЛК и НЕЛК

Омбудсманът настоя за по-справедлива оценка от ТЕЛК и НЕЛК

Омбудсманът Диана Ковачева написа становище и препоръка до новия министър на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов във връзка с проблемите на гражданите с медицинската експертиза. Омбудсманът акцентира върху факта, че

общият брой на жалбите до институцията по тази тема през 2019 г. е с 81% повече

спрямо сигналите от предходни години.


Становището на доц. Ковачева е във връзка с публикувания на Портала за обществени консултации Проект за допълнение на Наредбата за медицинската експертиза. Повод за проекта е отмяната от Върховния административен съд на т. III от Методиката за прилагане на отправните точки на оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждането) в проценти от Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза.

След влизане в сила на промените в Наредбата за медицинската експертиза, приети с Постановление № 152 от 26 юли 2018 г. на Министерски съвет, в сила от 3 август 2018 г., в институцията на омбудсмана постъпиха и продължават да постъпват много жалби от граждани, чиито процент - трайно намалена работоспособност (ТНР)/вид и степен на увреждане (ВСУ) е намален, вследствие промените в Наредбата, акцентира омбудсманът в становището си.

Диана Ковачева припомня, че преди приемането на въпросните изменения в Наредбата за медицинската експертиза, омбудсманът нееднократно е препоръчал да бъде преразгледана заложената в Проекта Методика за оценка на трайно намалена работоспособност в проценти и

да бъдат предприети действия, с които да не се посяга върху правата на гражданите с множествени увреждания

„От направения анализ на постъпилите в институцията жалби и сигнали и изнесените статистически данни се наложи изводът, че промените в Методиката за прилагане на отправните точки за оценка, според които съпътстващите увреждания не се вземат предвид при оценката, доведе до намаляване на процента ТНР/ВСУ при много граждани. Голяма част от постъпилите по този повод в институцията жалби са от хора с няколко заболявания/увреждания, на които при преосвидетелстване процентът ТНР/ВСУ е бил намален, или при първично освидетелстване им е определен неправопораждащ процент, поради невземане предвид на съпътстващите увреждания“, подчертава омбудсманът.


Общественият защитник акцентира още, че

без пенсия за инвалидност

остават както гражданите, на които е определен процент под 50, така и хората с увреждания с определен процент от 50 до 70, които нямат изискуемия действителен осигурителен стаж, необходим за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване.


Диана Ковачева обръща внимание, че особено тревожна е ситуацията на семействата, в които има деца с увреждания, засегнати неблагоприятно от измененията, които са в сила от 3 август 2018 г.


„Тези граждани разчитат на адекватната подкрепа на държавата, тъй като това означава и реална възможност за семействата не само да стабилизират състоянието на децата. В много случаи тази подкрепа довежда до значително подобрение и дори до пълно отпадане на децата от обхвата на подпомагане като „дете или човек с увреждане“ и до пълноценното им включване в обществото“, аргументира тезата си Диана Ковачева.


Тя допълва, че повечето от гражданите в продължение на години са ползвали произтичащите от експертните си решения права и внезапното прекратяване на финансовата им подкрепа, поради въведените нормативни промени, ги оставя изцяло на издръжка на техните близки или стават обект на системата за социално подпомагане, т.е. те са поставени в неравностойно положение спрямо лицата с едно, но определящо по-висок процент заболяване или увреждане.

С разбиране към изложените в Доклада на министъра на здравеопазването мотиви и изнесената статистика, не мога да се съглася гарантирането на правата и социалната интеграция на хората с тежки увреждания да става за сметка на други хора с увреждания - тези с по-леки множествени увреждания. Намирам също, че борбата с т. нар. фалшиви експертни решения следва да бъде осъществена чрез засилване на контрола, а не като се посяга на права на граждани, при които са налице реални заболявания и увреждания, нуждаещи се от социална подкрепа, категорична е доц. Ковачева.

В становището си

тя настоява за промяна на Методиката за прилагане на отправните точки на оценка на трайно намалената работоспособност

(вида и степента на увреждането) в проценти от Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 от Наредбата, с която да се гарантират правата на хората с множествени увреждания, като при оценяването им се взимат предвид всички налични увреждания, независимо от тяхната тежест.


Другият проблем, върху който омбудсманът написа препоръка до здравния министър, е да бъдат предприети действия за внедряване и стартиране на

Информационната система за контрол на медицинската експертиза

Включително и да се популяризира нейната функционалност и възможности не само сред служителите в ТЕЛК/НЕЛК, медицинските специалисти, свързани с процеса на освидетелстване, но и сред гражданите.


Повод за написване на препоръката е решение на Съвета за наблюдение, мониторингов орган, който следи изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, създаден по силата на Закона за хората с увреждания, чиито председател е омбудсманът.

Констатациите са, че е налице забавяне при въвеждането на Информационната система за контрол на медицинската експертиза, което да улесни хората с увреждания. Тя все още не е заработила напълно и на различни места РКМЕ и ТЕЛК действат по различен начин; няма връзка между личните лекари и органите на медицинската експертиза и възможност за проследяване движението на медицинските документи, пише доц. Ковачева.

Тя акцентира, че в условията на пандемията от коронавируса една такава система би улеснила много хората с увреждания, особено гражданите, които разполагат с техническа възможност да изпратят по електронен път документите си.


„Контролът на медицинската експертиза е въпрос, който е от съществено значение за правата и интересите на хората с увреждания и техните семейства. Извършването на медицинската експертиза е предпоставка за определянето дали човек е с увреждане 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане/трайно намалена работоспособност и за ползването на редица права. Действащата до момента система за контрол на медицинската експертиза не осигуряваше достатъчно ефективни механизми и гаранции за правата на явяващите се на освидетелстване/преосвидетелстване граждани с увреждания“, аргументира становището на Съвета омбудсманът.


Подробности вижте в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Stanovishte_NME.pdf
Preporyka_Informacionna sistema ko...

Коментари