Публикация

Промяна на таксите за платено обучение по медицински специалности - становище на МУ-Варна

Промяна на таксите за платено обучение по медицински специалности - становище на МУ-Варна

Увеличението на таксите на студентите платена форма на обучение не е по предложение на университета. То е базирано на измененията и допълненията на Закона за висшето образование, влезли в сила от 25.02.2020 г. (ЗИД на ЗВО, обн. в ДВ бр. 17 от 2020 г.), което регламентира променен начин на изчисляване размера на таксите за обучение срещу заплащане. С изменението на закона във формирането на таксата за платено обучение беше включен нов

допълнителен показател „Комплексна оценка на качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда”

който се формира на база на критерии, определени с ПМС № 328/30.11.2015г., отразяващи качество на обучението, акредитационна оценка, наукометрични показатели и реализация на дипломираните.


Този показател е различен за различните професионални направление и специалности и за различните университети, определя се от Министерството на образованието и науката и се променя ежегодно. От това следва, че размерът на таксите за обучение срещу заплащане ще бъде различен в различните университети и за всяка следваща учебна година.

 

В резултат на направените изменения

таксата за обучение срещу заплащане по специалност „Медицина” в MУ – Варна за учебната 2020/2021 г. се увеличава на 10 212 лв.

 

което е с 3 122 лв. (с близо 44%) повече от тази, при която са приети и се обучават студентите по тази специалност до момента. За другите специалности, по които се обучават студенти срещу заплащане след придобито средно образование, най-съществено е увеличението на годишната таксата по специалност „Фармация” – с 16%, или с 1 119 лева, „Дентална медицина” - с 14%, или с 942 лева, „Медицинска сестра” и специалностите в ОКС „професионален бакалавър по…" – с 14%, или с 589 лева.

 

Съгласно ЗВО, годишната такса се внася на две равни вноски в началото на всеки семестър. Има и специалности, за които годишната такса, изчислена по новата формула е в намален размер, например за специалност „Управление на здравните грижи”, ОКС „бакалавър” намалението е с 16%.


След влизане на изменението на ЗВО, ръководството на университета, проявявайки разбиране към създадения проблем за студентите, приети при условията на значително по-ниски такси, и предвиждайки основателно социално напрежение сред тях, отправи

запитване, включително и с две писмени предложения до МОН

относно легална възможност за запазване на таксата за обучение срещу заплащане на приетите вече студенти в размера, при който са започнали обучението си. Полученият отговор от МОН потвърди задължението на университета да приложи така нормативно определените такси и аргументира изменението в ЗВО с изравняване на цената на образователната услуга за студенти, обучавани с държавна субсидия, и студенти в платена форма на обучение.


Приемаме аргументацията на Министерството, намиращо за нецелесъобразно от държавната субсидия да бъдат заделяни средства за издръжка на обучението в платена форма, но и подкрепяме исканията на студентите, че това трябва да се приложи за новия прием студенти платено обучение – от 2020/2021г., които са информирани при какви условия започват обучението си и какви такси ще заплащат за образованието си, а не при студентите в заварено положение, които новата промяна поставя при условия на драстично по-високи такси. Допускаме, че за някои от тях повишените такси ще са непосилни и ще доведат до невъзможност да продължат своето образование.


Освен разговорите с министъра на образованието и науката чрез видеоконферентна връзка още през април и двете писма до МОН (през м. април и м. юни) проведохме поредица от срещи - със Студентския съвет (орган на защита на общите интереси на студентите от МУ – Варна), с Националното представителство на студентските съвети, както и с представители на студентите, обучаващи се срещу заплащане и с техни родители. На интернет страницата на университета предоставихме подробна информация за измененията на законодателството и нормативно наложения нов начин за определяне на таксите за платено обучение.

В непрестанна комуникация сме с МОН, търсейки и разчитайки, че ще получим подкрепа

относно регламентиране на легална възможност за решаване на проблема с драстично увеличените такси за платено обучение за студентите-медици в заварено положение. На 03.08.2020 г. изпратихме ново писмо до министъра на образованието и науката с конкретно предложение за възможност за намаляване на таксите, на което очакваме отговор.

Проявяваме пълно разбиране към създадения проблем

и още от самото начало търсим възможност за неговото решаване. Подкрепяме студентите в платена форма на обучение в исканията им за запазване на условията, при които са приети. Всички наши студенти – независимо дали са обучавани с държавна субсидия или срещу заплащане, са равностойни за нас и са изключително ценен човешки капитал, не само за университета, но и за страната.

Прекъсване на образование на студенти-медици и отлив на студенти за обучение срещу заплащане е крайно нежелателно

при нарастващата потребност от подготовка на медицински специалисти и тенденцията за съществено намаляване на държавния прием.


Разчитаме, че със съдействието на МОН ще се намери законова възможност за разрешаване на проблема.


От Ръководството на МУ - Варна


Годишните такси може да видите в прикачения файл.

Прикачени файлове

Taksi 2020-2021 all.pdf

Коментари