Публикация

Българският фармацевтичен съюз приема заявления за стипендии

Българският фармацевтичен съюз приема заявления за стипендии

Управителният съвет (УС) на Българския фармацевтичен съюз (БФС) открива процедура за прием на заявления за кандидатстване за ежегодни стипендии на организацията за студенти за ОКС „магистър“ в ПН „Фармация”, съгласно приетите с решение на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз „Правила на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз за присъждане на ежегодни стипендии на Българския фармацевтичен съюз за студенти за ОКС „магистър“ в ПН „Фармация” в сила от 21.11.2013 г., изменени и допълнени на редовно разширено заседание на УС на БФС на 15.12.2018 г.“.

Процедура

Заявленията се разглеждат от определена от УС на БФС комисия от петима членове на БФС, която има право да покани за събеседване кандидати, ако има такива с еднакви показатели според извършеното класиране или по своя преценка. Победителят се определя чрез обикновено мнозинство от комисията след интервюто при равни други показатели на класиране.

Срок за подаване на документите

Заявленията, придружени от необходимите документи за кандидатстване за ежегодните стипендии на БФС, се подават в УС на съсловната организация, включително по поща или чрез куриер в периода от 15 до 30 септември 2020 г., вкл.
За повече информация относно правилата може да се запознаете в прикачения файл.


Успех на всички кандидати!

Коментари