Публикация

Промени в Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол

Промени в Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол

Министерството на здравеопазването публикува на сайта си Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол.

Предлага се въвеждането на нови такси, някои отпадат, а част от съществуващите се увеличават

Проектът е изготвен на основание чл. 46 от Закона за здравето, съгласно който за издаване на документи и извършване на услуги по този закон от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве се заплащат държавни такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

Изменението и допълнението на тарифата е свързано със настъпилите промени в законодателство

през периода 2010-2019 г.


„При направения функционален преглед на дейностите, извършвани от регионалните здравни инспекции и националните центрове по проблемите на общественото здраве, бяха идентифицирани и някои практики, които не съответстват на политиката и целите на Министерството на здравеопазването и не осигуряват изпълнението на предвидените показатели за полза/ефект за обществото. Със създаването на Българската агенция по безопасност на храните през 2011 г. отпадна и контролът, извършван от страна на Министерството на здравеопазването на храни от неживотински произход с изключение на бутилираните натурални минерални изворни и трапезни води.


Въпреки настъпилите промени, лабораториите към регионалните здравни инспекции и националните центрове по проблемите на общественото здраве, продължиха да извършват лабораторни анализи на храни (35 063 анализа) по платени услуги.
Аналогичен е случаят и с извършваните дейности от лабораториите, а именно анализи на атмосферен въздух (3 260 анализа), химични агенти в работна среда (2 575 анализа), които са извън функционалната компетентност на Министерството на здравеопазването. За предоставените платени услуги посочени по-горе са били събрани държавни такси през 2019 г. в размер на 405 000,00 лв.“, се посочва в доклада на здравния министър.


От МЗ изтъкват, че изпълнението на тези дейности не позволява ефективното и цялостно използване на човешкия и финансов ресурс за изпълнение на целите и политиките на министерството, поради което са били предприети действия тези дейности да бъдат преустановени, като същите следва да отпаднат и от Тарифата за таксите, тези, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.

С проекта на Постановление сe отменят таксите:

  • за издаване на разрешение за непосочване на съставка на козметимен продукт;
  • за издаване на удостоверение за съответствие във връзка с регистриране на географско указание за бутилиране на натурална минерална вода;
  • в приложение № 1 и 4 към Тарифата такси за извършването на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица, се отменят таксите за извършване на лабораторни анализи на храни (286 бр.), атмосферен въздух (21) и работна среда (133).

Във връзка с новия Закон за храните се изменят наименованията на следните съществуващи такси:

  • за издаване на разрешение за обработване на храна с йонизиращо лъчение, за всеки отделен вид храна;
  • за издаване на сертификат за минерална или изворна вода, добита от конкретно водовземно съоръжение на територията на Република България;
  • за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на дейност обработване на храни с йонизиращо лъчение;
  • за вписване в регистъра на бизнес операторите и обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.

Период на обществената консултация: 18.09.2020 г. до 17.10.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: itasev@mh.government.bg

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Проект.pdf
Доклад на министъра.pdf
Частична оценка на въздействието.pdf
Становище.pdf

Коментари