Публикация

сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 3, 2020

сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 3, 2020

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Актуално интервю

МУ-София е стожер на качественото образование, наука и приложение на мидицинското познание.

Акад. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн

С моите колеги сме не просто последователи, а дори и инициатори на много авангардни и иновативни практики в областта на сърдечно-съдовата медицина.

Проф. д-р Иво Петров, дм

 

Дискусионен клуб

Финансиране на здравната система: проблеми и предизвикателства. Проф. Григор Димитров, ди, доц. Радостин Вазов, ди

 

Собствени проучвания и анализи

1.    Готовност на студентите от специалност „Медицинска сестра“ за грижи за пациенти с шизофрения. Л. Перусанова, Д. Иванова, Д. Сиджимова

 

Научни обзори, съобщения, реферати

1.    Някои проблеми, които възникват след преобразуване на публичните лечебни заведения в търговски дружества. Кр. Пройчев, В. Златков

2.    Тенденции на професионалния психо-социален стрес през XXI век. Н. Маджаров, Р. Николова, Т. Кундуржиев, Л. Христова

3.    Дигитални зависимости - определение, основни характеристики и рискове за общественото здраве. М. Правчанска

4.    Функционално значение на организацията на работата като детерминиращ фактор за безопасността и здравето на работещите хора. Р. Николова, Л. Алексиев, С. Симеонова, Н. Маджаров, Т.  Кундуржиев, Л. Христова

5.    Преглед и анализ на директиви и политики на ЕС за адаптиране на работната среда за осигуряване на по-дълъг трудов живот на хората с хронични заболявания. Част втора. Е. Петрова-Джеретто, Зл. Петрова, Гр. Димитров

6.    Актуалност и значимост на човешкия фактор в ядрената индустрия. С. Симеонова, Р. Николова, Т. Кундуржиев, Л. Христова

 

Новини и събития

1.    Нови книги

2.    Клипинг

3.    Предстоящи през 2020 г. международни и национални научни конференции на здравна тематика

4.    Отличия на МУ-София за значим принос в научноизследователската и преподавателска дейност за 2019

5.    10 години списание „Медицински меридиани“

6.    10 години БАЛИ

 

В близък план

Проф. Захарина Савова, дм

Коментари