Публикация

Актуализират фармако-терапевтичното ръководство по очни болести

Актуализират фармако-терапевтичното ръководство по очни болести

Националният съвет по цени и реимбурсиране публикува за обществено обсъждане промени във фармако-терапевтичното ръководство по очни болести.

Допълват се лекарствените терапии за макулна дегенерация, свързана с възрастта, и херпетичен кератит

Проектът на наредба за допълнение на НАРЕДБА № 5 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, съгласно който Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти приема, отменя или изменя фармако-терапевтични ръководства, които включват критерии за оценка на резултата от прилаганата терапия и алгоритми за лечение с лекарствени продукти, съгласувано със съответния експертен съвет по медицинска специалност или медицинска дейност по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето.

Причини, налагащи приемането на нормативния акт

Фармако-терапевтичните ръководства са част от терапевтичната стратегия, гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с цел прилагането на единен терапевтичен подход при аналогични клинични случаи.
Медицинската специалност „Очни болести“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на болестите на зрителния анализатор.


Причините за разработване на проекта на Наредба за допълнение на НАРЕДБА № 5 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести са свързани с допълване на терапията за лечение на макулнадегенерация, свързана с възрастта, и херпетичен кератит.

Цели 

С проекта на Наредба за допълнение на НАРЕДБА № 5 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на очните болести, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.
В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне също така осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка, адекватна специфична лекарствена терапия и проследяване на болните със заболявания, включени в обхвата на лечение по медицинската специалност „Очни болести“.

Очаквани резултати от прилагането на предложения проект

Очакваният резултат от прилагането на проекта на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите с очни заболявания. Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг от пациенти.


Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Очни болести“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия и допълване на терапията за лечение на макулна дегенерация, свързана с възрастта, с включването на лекарствения продукт с INN Brolucizumab, както и допълване терапията на херпетичен кератит и включване на лекарствения продукт с INN Valacyklovir.

Финансови средства, необходими за прилагането на нормативния акт

Приемането на нормативния акт няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху държавния бюджет.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското законодателство, поради което не е необходимо изготвяне на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.


Проектът на Наредбата за допълнение на НАРЕДБА № 5 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести ще бъде съгласуван със съответния експертен съвет по медицинска специалност или медицинска дейност по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето в хода на общественото обсъждане на проекта.

Период на обществената консултация: от 01.10.2020 до 30.10.2020 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Проект на Наредба.pdf
Мотиви.pdf

Коментари