Публикация

БЛС обявява конкурс за подпомагане на бъдещи лекари

БЛС обявява конкурс за подпомагане на бъдещи лекари

В условията на пандемия и покачващите се очаквания на обществото към лекарите, още повече се засилва необходимостта от стимулиране на бъдещите лекари, които се оказват едни от най-полезните в COVID отделенията и дават своя младежки ентусиазъм и добра експертиза при овладяване на ситуациите.


Ето защо за поредна година

Българският лекарски съюз стартира проекта за финансово стимулиране на бъдещи лекари от 5-и и 6-и курс

специалност „Медицина“, в хода на тяхното академично израстване чрез ежемесечна финансова подкрепа за период от 9 месеца, както и финансиране на такса участие в национални и международни форуми на млади лекари до 35 години.

Условия за кандидатстване от 5-и и 6-и курс

Кандидатите следва да отговарят на следните условия за кандидатстване по Програмата на Българския лекарски съюз за подпомагане, обучение и изграждане на лидерски и комуникационни умения сред бъдещите лекари за 2020-2021г.:

 1. Студенти по специалност „Медицина“ от 5-и и 6-и курс;
 2. Среден успех от началото на следването до момента над 5.00 – удостоверява се чрез уверение за среден успех от съотвеното ВУЗ;
 3. Съгласие на стипендиантите да участват в:
  а) инициативи на БЛС и партньорските организации на БЛС;
  б) безплатни обучителни курсове;
  в) организацията по провеждане на събори на БЛС, ежегодната церемония „Лекар на годината“, изложби в областта на здравеопазването;
  г) регулярни срещи с администрацията на БЛС за обсъждане на актуални теми от здравеопазването, решаване на текущи проблеми и др.;
 4. Владеенето на чужд език е с предимство при класирането на кандидатите, което се удостоверява със сертификат или диплома за завършена езикова гимназия.

Заявление за кандидатстване и Декларация за съгласие - в прикачените файлове

 

Срок за кандидатстване: 14.10 – 13.11.2020 г.

 

БЛС конкурс

Финансиране на участие в национални и международни научни форуми на млади лекари до 35 години, специализанти

които не са завършили своята специализация, докторанти (редовни или на самостоятелна подготовка), които имат договор за обучение и на се отчислени към датата на подаване на заявлението.

 

Срок за кандидатстване – целогодишно.

 

 • Критерии за участие в национални и международни научни форуми, с устна презентация или постер (виж прикачен файл № 3);
 • Заявление за кандидатстване (виж прикачен файл №4).
   

Документи се приемат на адрес: гр. София, бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, Център по хигиена, ет. 2, офис 6 от 09:00 до 17:00 часа.

Прикачени файлове

1-1.doc
2-2.pdf
3-3.doc
4-4.doc

Коментари