Публикация

Специалисти от ВМА с учебник за съвременните тактики при лечението на жлъчно-чернодробни заболявания

Специалисти от ВМА с учебник за съвременните тактики при лечението на жлъчно-чернодробни заболявания

Предстои да излезе от печат учебникът „Жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия”, под редакцията на проф. д-р Никола Владов, д.м.н., ръководител на Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на ВМА.

Учебникът представя съвременната тактика при диагностиката и лечението на тази значима група заболявания

ВМА е пионер във внедряването на мултидисциплинарния подход при лечението на тези заболявания в нашата страна. Този нов подход доведе до „революция“ в поведението при жлъчно-каменната болест и холедохолитиазата, карцинома на панкреаса и онкологичните заболявания на черния дроб. Съдържанието на учебника е обособено на анатомичен принцип, като са разгледани основните нозологични единици в тяхната комплексност.

Представени са интервенционалните възможности и модерните хирургични техники

Големият авторски колектив дава възможност да бъдат изложени различни гледни точки към актуалните проблеми. Наред с хирургичната страна е отделено специално място и на особеностите в анестезията, реанимацията и интервенционалната гастроентерология.

Съществена част от съдържанието е посветена на лапароскопските методики

които през последните години бяха напълно валидирани и рутинно приложени във високо обемната чернодробна и панкреатична хирургия. Чернодробната трансплантация заема специално място в учебника, тъй като за първи път в българската практика процесът е детайлно разгледан - от подбора на потенциалните реципиенти, кондиционирането на донорите, особеностите на анестезията и интензивното лечение през хирургичните детайли до следоперативното проследяване на пациентите.

 

 

Коментари