Публикация

Стандарт за последваща грижа за пациентите с онкозаболявания

В рамките на националната среща за пациенти „Ракът е диагноза, а не присъда”, организирана от Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания, бяха представени резултатите от работата на проекта „Създаване на модел от социални услуги за последваща грижа за пациенти с онкологични заболявания”.


През последните 10 месеца този модел се апробира в три центъра за консултиране на онкологично болни пациенти и техните близки, които помогнаха на 277 болни от Пловдив, София и Бургас да живеят по-пълноценно, като търсят правата си. На базата на изградения опит в предоставянето на психологическа подкрепа и социална помощ се създадоха правила (оформени в стандарт ), по които добрите практики да се мултиплицират и в онкологичните центрове в цялата страна.

Повече подробности за целите на проекта разкриха Евгения Адърска – председател на АПОЗ и приятели, Н. Пр. Тове Скарстейн – посланик на Кралство Норвегия, Славчо Атанасов – кмет на Пловдив, Александър Георгиев – психолог, Лидия Пиргова – социален работник, Консултативен център – София, и Любка Ангелова – пациент с онкологично заболяване.

Проектът „Създаване на модел от социални услуги за последваща грижа за пациенти с онкологични заболявания” предлага нова форма на социална услуга в страната, насочена към онкологично болните пациенти, които имат нужда от грижа в общността.

Приетият Стандарт за предоставяне на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с онкологични заболявания” представя минималните изисквания за функциониране и качество на услугата. С нея се определя задължителният пакет услуги и дейности, които трябва да бъдат осигурени в центъра, и се задават изисквания за качество на услугата, материална база, персонал и процедури.

Стандартът гарантира правото на пациентите активно да участват в избора на услуги, като им дава възможност да преценят дали тя отговаря на техните потребности, а също и дали е качествена. Настоящият стандарт е разработен в съответствие с изискванията на Закона за социалното подпомагане и Правилника за прилагането му, както и на базата на Методиката за предоставяне на услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция”, изработена от Агенцията за социално подпомагане.

Проектът е финансиран със средствата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, осигурени от данъкоплатците на Норвегия, Лихтенщайн и Исландия. За периода 2007 – 2009 г. този фонд за подпомагане на неправителствени организации е предоставил над 2 млн. евро за развитие на гражданското общество. Н. Пр. Тове Скарстейн – посланик на Кралство Норвегия, каза: „Радвам се, че с помощта на норвежките данъкоплатци е възможно да се осъществи един толкова важен проект – за последваща грижа за пациенти с онкологични заболявания, която е от ключово значение за възстановяването им”.

Коментари