Публикация

Нови данни от проучването EMPEROR-Reduced при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност

Нови данни от проучването EMPEROR-Reduced при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност
 • Empagliflozin комбинирано намалява относителния риск от сърдечносъдова смърт и хоспитализация поради сърдечна недостатъчност с 25% при възрастни пациенти с и без диабет, които са имали сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване
 • Empagliflozin също така намалява значително относителния риск от първа и повторна хоспитализация поради сърдечна недостатъчност с 30% и сигнификантно забавя влошаването на бъбречната функция1
 • Резултатите от изпитването са сходни в подгрупи от пациенти с и без захарен диабет тип 21

Резултатите от клиничното проучване EMPEROR-Reduced бяха представени за първи път в рамките на провелата се  научна конференция в България “Българска сърдечна и съдова асоциация в подкрепа на науката“. Изпитването, чийто спонсор е фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim, изследва профила на безопасност и ефикасност на empagliflozin при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност (СН) с намалена фракция на изтласкване (HFrEF)*. Вижте инфографика с основните резултати като прикачен файл.

 

Проф. д-р Цветана Кътова, началник на отделение по неинвазивна кардиология, МБАЛ „Национална кардиологична болница“ представи данните от EMPEROR-Reduced в рамките на панела „Клинични проучвания 2019-2020 г., които могат да променят клиничната практика“. Модератори на панела бяха проф. Елина Трендафилова, началник на отделение по спешна кардиология към Клиниката по кардиология на МБАЛ „Национална кардиологична болница“, София и доц. Милена Миланова, началник на клиниката по неврология  УМБАЛ „Св.Наум“.

Какъв е ефектът върху риска при сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване?

Основните акценти от проучването, които бяха представeни са свързани с това, че empagliflozin намалява  с 25% релативния риск за първичната крайна точка – време до настъпване на сърдечносъдова (СС) смърт или хоспитализация поради сърдечна недостатъчност (СН) при пациенти със СН и намалена фракция на изтласкване и тези данни са еднопосочни в подгрупите с и без диабет. (1) Анализ на вторичните крайни цели сочи, че empagliflozin намалява с 30% относителния риск от първа и повторна хоспитализация поради СН. (1) Основен акцент бе поставен и върху спада на гломерулната филтрация (eGFR) чрез която се измерва степента на намаляване на бъбречната функция, и e по-бавен при употреба на empagliflozin в сравнение с плацебо. (1)

„Резултатите от клиничното проучване EMPEROR-Reduced отново разбудиха дискусиите за ползите на SGLT-2 инхибиторите по отношение на намаляване на броя на хоспитализациите за СН, както и по отношение на намаляване на скоростта на влошаване на бъбречната функция. Еmpagliflozin бе първият  SGLT-2 инхибитор, който демонстрира впечатляващо редуциране на броя хоспитализации поради СН при пациенти със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) и висок сърдечно съдов риск в проучването EMPA-REG OUTCOME®. Това изпитване постави началото на серия от проучвания и програми за изследване, както с empagliflozin, така и с други представители на класа  SGLT-2 инхибитори за употребата им в тази насока.“, заяви в началото на презентацията си проф. Кътова.

 

Тези кардиоренални ефекти не се дължат на хипогликемичния ефект на Еmpagliflozin. Съществуват твърде много хипотези във връзка с това как действат SGLT-2 инхибиторите. Основните от тях са свързани с промени в хемодинамиката, като категорично не може да се изчерпят хемодинамичните ефекти на SGLT-2 инхибиторите  с диуретичния им ефект. Но дори и  този им ефект е различен от повечето диуретици, тъй като се касае  за  т.н. тип осмотичната диуреза с намаляване и на плазмения обем, но и за извличане на течности от тъканите и при това без  предизвикване на електролитен дисбаланс, без повишаване на пикочната киселина и без други негативни метаболитни ефекти. От друга страна, макар и  по-бавно, се задвижват горивно енергетични механизми, които правят SGLT-2 инхибиторите специфично биогориво за миокарда с изразени кардиопротективни свойства.

 

„EMPEROR-Reduced постига  поставените три крайни цели с висока статистическа достоверност (p<0.001):

25% релативна рдукция на риска за сърдечно съдова смърт и хоспитализация за СН в рамото на лекувани с Еmpagliflozin , 30% релативна редукция на риска за първа и повторни хоспитализации при болните лекувани с Еmpagliflozin както и достоверно забавяне степента на прогресиране на бъбречната болест.

“Вярваме, че съгласуваните резултати от EMPEROR-Reduced и други клинични проучвания трябва да бъдат достатъчно основание за това SGLT-2  инхибиторите да се превърнат в нов стандарт за обгрижване на пациенти със СН и редуцирана фракция на изтласкване извън досегашните им индикации при захарен диабет“, подчерта още проф. Кътова.

В проучването са анализирани и други  предварително специфицирани крайни точки, като комбинирана бъбречна крайна точка с близо 50% по-малко бъбречни инцидента в групата  лекувана с Еmpagliflozin, въпросникът за качество на живот „Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ-CSS), показващ  една коригирана разлика от 1,75 точки между двете рамене на проучването в полза на Еmpagliflozin . и редица други, които тепърва ще бъдат обект на поданализи.

 

„Съвкупността от тези резултати на EMPEROR-Reduced  дават  сериозна надежда за болните със СНрИФ и то в категорията и на най- тежките представители на тази група, тези с ИФ под 30%, тези с  много висок стрес на лява камера, с много високи нива на натриуретични пептиди и стартирала бъбречна дисфункция като правят Еmpagliflozin, а  нова терапевтична възможност за подобряване на прогнозата на тези болни“, завърши проф. Кътова.

За проучванията за сърдечна недостатъчност EMPEROR (3,4)

Двете проучвания EMPEROR (EMPagliflozin outcomE tRial in patients with chrOnic heaRt failure) Фаза III за хронична сърдечна недостатъчност са рандомизирани, двойно слепи изпитвания, които изследват ефекта на empagliflozin, приеман веднъж дневно в сравнение с плацебо при възрастни пациенти със СН със запазена или намалена фракция на изтласкване* при пациенти с и без захарен диабет тип 2, които са на лечение с обичайна терапия:

 • EMPEROR-Reduced [NCT03057977] изследва профила на безопасност и ефикасност на empagliflozin при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване (HFrEF).
 • Първична крайна цел – съвкупност от анализирани поотделно: време до настъпване на сърдечносъдова смърт или хоспитализация поради сърдечна недостатъчност
 • Брой на пациентите: 3 730
 • Финализиране на проучването: 2020 г.
 • Link to lay summary

*Фракцията на изтласкване е измерване на количеството кръв, което лявата камера изпомпва с всяка контракция.17 Когато сърцето се отпусне, вентрикулът се пълни с кръв. HFrEF възниква, когато сърдечният мускул не контрахира ефективно и се изпомпва по-малко кръв в тялото в сравнение с нормалното функциониране на сърцето. (5)

За програмата EMPOWER

Програмата EMPOWER е създадена, за да изследва въздействието на empagliflozin върху основните клинични сърдечносъдови и бъбречни резултати в спектъра от сърдечносъдовите, бъбречните и метаболитните състояния. Тези състояния са водещата причина за смъртност в световен мащаб и съставляват до 20 милиона смъртни случая на година6 . Чрез програмата EMPOWER Boehringer Ingelheim работи за подобряване научните познания за тези взаимосвързани системи и в посока създаване на терапевтична грижа, която предлага интегрирани ползи за част от органите в човешкото тяло.

 

Програмата EMPOWER се състои от осем клинични проучвания и две проучвания от реалната клинична практика. EMPOWER потвърждава дългосрочния ангажимент на Boehringer Ingelheim за подобряване на резултатите при пациенти със сърдечносъдови, бъбречни и метаболитни състояния. Програмата EMPOWER е най-всеобхватната и най-обширна клинична програма за SGLT2 инхибитор, провеждани до този момент, с участието на повече от 257 000 възрастни пациенти. 

Програмата включва проучванията:

 • EMPEROR-Reduced – при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност (ХСН) с намалена фракция на изтласкване, провеждано с цел да намали риска от сърдечносъдова (СС) смърт и хоспитализация поради сърдечна недостатъчност (СН) (1)
 • EMPEROR-Preserved – при пациенти с ХСН със запазена фракция на изтласкване, провеждано с цел да намали риска от СС смърт и хоспитализация поради СН (3)
 • EMPULSE – при възрастни пациенти, хоспитализирани поради остра сърдечна недостатъчност (ОСН) за подобряване на клиничните резултати и докладваните резултати от пациента (7)
 • EMPACT-MI – за оценка на смъртността поради всякакви причини при възрастни пациенти с и без захарен диабет тип 2, прекарали остър миокарден инфаркт, провеждана с цел предотвратяване на СН и подобряване на резултатите (8)
 • EMPA-КIDNEY – при възрастни пациенти с установено хронично бъбречно заболяване за намаляване на прогресията на бъбречното заболяване и предотвратяване на СС смърт (9)
 • EMPERIAL-Reduced – при възрастни пациенти с хронична СН с намалена фракция на изтласкване за подобряване на функционалната способност и резултатите (10)
 • EMPERIAL-Preserved – при възрастни пациенти с хронична СН със запазена фракция на изтласкване за подобряване функционалната способност и резултатите (11)
 • EMPA-REG OUTCOME® – при възрастни пациенти със захарен диабет тип 2 и установено СС заболяване за предотвратяване на големи неблагоприятни СС събития, включително СС смърт (12)
 • EMPRISE, неинтервенционно проучване за изследване на профила на ефективност и безопасност, утилизацията в системата на здравеопазване, и разходите за употреба на empagliflozin в ежедневната клинична практика при възрастни пациенти със захарен диабет тип 2 в континуума на сърдечносъдовия риск (13, 14)

За сърдечната недостатъчност

Сърдечната недостатъчност е прогресивно, инвалидизиращо и потенциално животозастрашаващо състояние, което настъпва, когато сърцето е с нарушена помпена функция и не може да осигури необходимата циркулация, за да отговори на нуждите на организма за оксигенирана кръв или, когато, за да направи това се изисква увеличен обем на кръвта, което води до натрупване на течност в белите дробове и периферните тъкани. (14) Сърдечната недостатъчност засяга над 60 милиона души по целия свят, и се очаква да нарасне със застаряването на населението. (15) Заболяването е широко разпространено сред пациенти със захарен диабет, но е важно да се знае, че приблизително половината от всички хора със сърдечна недостатъчност не са диагностицирани със захарен диабет тип 2. (14,15)

 

Програмата за сърдечна недостатъчност, която изследва употребата на empagliflozin, e инициирана въз основа на данни от проучването EMPA-REG OUTCOME®, при което се оценява ефектът на empagliflozin (10 mg или 25 mg веднъж дневно), при възрастни пациенти със ЗДТ2 и установено сърдечносъдово заболяване, когато е добавен към стандартна терапия, в сравнение с плацебо. (12)

 

За сърдечносъдовите, бъбречните и метаболитните заболявания

Boehringer Ingelheim се стреми да развива терапевтичната грижа за пациентите със сърдечносъдови, бъбречни и метаболитни нарушения - група взаимосвързани заболявания, които засягат повече от един милиард души по целия свят и са водеща причина за смърт.

 

Сърдечносъдовата, бъбречната и метаболитна системи са взаимосвързани и споделят много от сходните рискови фактори и патологични пътища при развитиe на дадено заболяване. Дисфункцията в една от тези системи може да ускори появата на други, което води до прогресиране на взаимосвързани заболявания като диабет тип 2, сърдечносъдови заболявания, сърдечна недостатъчност и бъбречни заболявания. Това от своя страна води до повишен риск от сърдечносъдова смърт. И обратното, подобряването на една система може да доведе до положителни ефекти в останалите. (16,17)

 

Чрез инициираните проучвания и изпитвания за терапии Boehringer Ingelheim цели да подобри здравето на хората, като възстановява баланса между взаимосвързаните сърдечносъдови, бъбречни и метаболитни системи и редуцираме риска от сериозни усложнения. Като част от ангажимента на компанията към пациентите, застрашени от сърдечносъдови, бъбречни и метаболитни заболявания, Boehringer Ingelheim ще продължи да прилага мултидисциплинарен подход в грижите към пациентите и да насочва ресурс за преодоляване на пропуски при тяхното лечение.

За  Empagliflozin

Empagliflozin е перорален, приеман веднъж дневно, високо-селективен и обратим инхибитор на натриево-глюкозния котранспортер 2 (SGLT-2) и първият одобрен за употреба медикамент за лечение на ЗДТ2, в чиято продуктова информация има включени данни за понижаване на риска от сърдечносъдова смърт. (18,19,20)

Инхибирането на SGLT2 с empagliflozin при пациентите със ЗДТ2 и високи нива на кръвната захар води до отстраняване на излишната глюкоза с урината. Освен това, лечението с  empagliflozin увеличава екскрецията на натрий от тялото, заедно с вода и по този начин намалява обемното натоварване в кръвоносната система (т.е. намалява вътресъдовия обем). Глюкозурията, натриурезата и осмотичната диуреза, наблюдавани при терапията с empagliflozin, могат да допринесат за подобряване на сърдечносъдовите резултати, наблюдавани в основополагащото изпитване EMPA-REG OUTCOME®. (21)

 

Източници:

 1. Packer M, Anker SD, Butler J, et al. Cardiac and Renal Outcomes With Empagliflozin in Heart Failure With a Reduced Ejection Fraction. N Engl J Med. 2020;10.1056/NEJMoa2022190
 2. Packer M. EMPEROR-Reduced: Empagliflozin in Heart Failure With a Reduced Ejection Fraction, With and Without Diabetes. Presented on 29 August 2020 at the European Society of Cardiology (ESC) Congress 2020 – The Digital Experience.
 3. ClinicalTrials.gov. EMPagliflozin outcomE tRial in Patients With chrOnic heaRt Failure With Preserved Ejection Fraction (EMPEROR-Preserved). Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03057951. Accessed August 2020
 4. ClinicalTrials.gov. EMPagliflozin outcomE tRial in Patients With chrOnic heaRt Failure With Reduced Ejection Fraction (EMPEROR-Reduced). Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03057977. Accessed August 2020.
 5. American Heart Association. Ejection Fraction Heart Failure Measurement. Available at: https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/diagnosing-heart-failure/ejection-fraction-heart-failure-measurement. Accessed: August 2020.
 6. GBD 2015 Mortality and Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980–2015: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. The Lancet. 2016; 388(10053):1459–544.
 7. ClinicalTrials.gov. EMPagliflozin initiated in patients hospitalised for acUte heart faiLure (de novo or decompensated chronic HF) who have been StabilisEd (EMPULSE) Available at: https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04157751. Accessed August 2020.
 8. Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. Press release. 2020. Available at: https://www.boehringer-ingelheim.com/press-release/dcri-collaboration-empact-mi. Accessed August 2020.
 9. ClinicalTrials.gov. EMPA-KIDNEY (The Study of Heart and Kidney Protection With Empagliflozin). Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03594110. Accessed August 2020.
 10. ClinicalTrials.gov. A phase III randomised, double-blind trial to evaluate the effect of 12 weeks treatment of once daily EMPagliflozin 10 mg compared with placebo on ExeRcise ability and heart failure symptoms, In patients with chronic HeArt FaiLure with reduced Ejection Fraction (HFrEF) (EMPERIAL – reduced). Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03448419. Accessed August 2020.
 11. ClinicalTrials.gov. A phase III randomised, double-blind trial to evaluate the effect of 12 weeks treatment of once daily EMPagliflozin 10 mg compared with placebo on ExeRcise ability and heart failure symptoms, in patients with chronic HeArt FaiLure with preserved Ejection Fraction (HFpEF) (EMPERIAL – preserved). Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03448406. Accessed August 2020.
 12. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2015;373:2117–28.
 13. Kim DJ, Sheu WH-H, Seino Y, et al. Cardiovascular Effectiveness and Safety of Empagliflozin in Routine Care in East Asia: Results from the EMPRISE study. Presented at IDF Congress 2019. 2-6 December 2019, Busan, Korea.
 14. American Heart Association. What is Heart Failure? Available at: https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/what-is-heart-failure. Accessed: August 2020.
 15. GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018;392(10159):1789–1858.
 16. Ronco C, McCullough P, Anker SD, et al. Cardio-renal syndromes: report from the consensus conference of the acute dialysis quality initiative. Eur Heart J. 2010;31(6):703–11.
 17. Lazzeri C, Valente S, Tarquini R, et al. Cardiorenal syndrome caused by heart failure with preserved ejection fraction. Int J Nephrol. 2011;2011:634903.
 18. Jardiance® (empagliflozin) tablets, U.S. Prescribing Information. Available at: http://docs.boehringer-ingelheim.com/Prescribing%20Information/PIs/Jardiance/jardiance.pdf. Accessed: August 2020.
 19. Jardiance® (empagliflozin) tablets. European Product Information; approved April 2020. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/jardiance-epar-product-information_en.pdf. Accessed August 2020.
 20. Jardiance® (Full Prescribing Information). Mexico; Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc; 2017.
 21. Vallon V and Thompson SC. Targeting renal glucose reabsorption to treat hyperglycaemia: the pleiotropic effects of SGLT2 inhibition. Diabetologia. 2017;60(2):215–25.

Прикачени файлове

Инфографика за основните резултати...

Коментари