Публикация

НАГЛАСИ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Резюме: Нежеланите лекарствени реакции (НЛР) са предизвикателство за здравните специалисти. Сериозните НЛР увеличават заболеваемостта и смъртността на пациентите и създават голямо финансово въздействие върху разходите за здравеопазване.

Спонтанното съобщаване на нежеланите лекарствени реакции е от съществено значение за успеха на програмата за фармакологична бдителност. Но недостатъчното докладване на нежеланите лекарствени реакции е често срещано сред медицинските специалисти. Целта на настоящото проучвнате е да се установят отношението и знанията на практикуващите лекари към докладването на НЛР и към на лекарствената безопасност като цяло.

Ключови думи: Нежелана лекарствена реакция, лекарствена безопасност, недостатъчно докладване.

Прикачени файлове

Topalova - 27.01.2020.pdf

Коментари