Публикация

Нов медицински стандарт по ревматология

Нов медицински стандарт по ревматология

На сайта на Министерството на здравеопазването е публикуван за обществено обсъждане проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт по ревматология.


Tой е изготвен в изпълнение на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Цели

С проекта на медицински стандарт „Ревматология” се поставят следните цели:

  • да се създаде мотивирана правна регламентация на принципите и критериите за извършване на медицинските дейности в обхвата на медицинската специалност „Ревматология“;
  • да се регламентира дейността на лечебните заведения и на медицинските специалисти, които работят в тях, в съответствие с утвърдените от медицинската наука и практика методи на работа и добрата медицинска практика;
  • да се установят ясни критерии за качество на оказваната медицинска помощ в обхвата на медицинската специалност „Ревматология“ и да се създаде ефективен механизъм за оценяване, наблюдение и подобряване на качеството на медицинските услуги;
  • да се гарантира достъп на пациентите до висококачествени медицински услуги, осъществявани в специалността „Ревматология“ и да се осигури защита на правата на пациентите.

С проекта се предвижда възможност за осъществяване на дейностите по специалността „Ревматология“ в лечебни заведения от всички нива на системата на здравеопазване – първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, спешна медицинска помощ и болнична медицинска помощ. В тази връзка са регламентирани изискванията към структурата, персонала, оборудването и дейността по медицинската специалност „Ревматология“ в различните нива на медицинската помощ.


Според тежестта и сложността на осъществяваното лечение в клиничните звена с второ и трето ниво на компетентност е необходимо същите да разполагат с определен брой специалисти със съответната професионална квалификация и компетентност, да отговарят на определени здравни изисквания, да са оборудвани и снабдени със съответната апаратура и инструментариум, както и с други клинични и параклинични звена, необходими за осъществяване на комплексен и мултидисциплинарен подход при диагностика и лечение на ревматологичните заболявания и адекватна грижа за пациентите с такива заболявания. С изпълнението на тези изисквания се гарантира качеството и сигурността на лечението и съответно здравето и живота на пациентите.

Броят специалисти в различните нива на компетентност

е определен с цел да се гарантира необходимото качество диагностика, лечение и адекватно наблюдение на пациентите, в зависимост от тежестта на състоянието на пациента. Това е гаранция за извършване на достатъчна по вид и обем лечебна дейност за поддържане на добра квалификация, както и възможности за адекватно наблюдение и контрол на състоянието на пациентите, с цел избягване на усложнения.
При настъпването на такива усложнения това гарантира и навременна диагностика и адекватно поведение, се посочва в мотивите към проекта.


В структура по ревматология от второ ниво на компетентност, в която се лекуват пациенти с ревматологични заболявания, се извършват основните медицински дейности за уточняване на диагнозата, а при необходимост се извършва диагностична и терапевтична ставна пункция, периставни инфилтрации, вътреставно лечение с хиалуронати и друга вискосуплементация; ехографско изследване на опорно-двигателния апарат.


В структурата по ревматология от трето ниво на компетентност освен методите за диагностика и лечение на заболяванията, характерни за второ ниво на компетентност се осъществяват и специфични дейности: ставна ехография, остеодензитометрия и анализ на резултатите; ставна пункция и изследване на синовиална течност; паравертебрални и перидурални апликации при дискова патология и други заболявания на гръбнака; синовиална биопсия, кожно-мускулна биопсия; лаваж на стави; артрография с последващо приложение на лекарствен продукт или друго лечебно средство, включително изотопи и химически агенти; регионерен блок; провеждане на пулсни терапии с кортикостероиди, имуносупресори, поликлонални имуноглобулини, биологични средства, клетъчни продукти; провеждане на инфузии с венозни бифосфонати при лечение на остеопороза; капиляроскопия. За да бъде прилаган всеки от посочените методи е необходимо специалистът по ревматология да е придобил специфични умения във формите на продължаващото обучение.


В проекта на медицински стандарт „Ревматология“ е регламентирана устройствената рамка на

ревматологичната помощ в лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ

– първична и специализирана. Очертан е обхватът на вида и обема медицински дейности, които се осъществяват в извънболничната медицинска помощ, включително допустимите манипулации и процедури, което създава яснота както за изпълнителните на дейността, така и за контролните органи.

 

Чрез медицинския стандарт се регламентира осъществяването на по-тясна връзка между общопрактикуващите лекари и специалистите по ревматология от извънболничната и болничната помощ. Тези взаимоотношения са особено необходими при спешни състояния както и при лечението и наблюдението на хронично болни от отдалечени населени места.


Изискванията към минималния необходим брой на лекарите и лекарите с призната специалност „Ревматология“ за II и III ниво на компетентност в лечебните заведения за болнична помощ имат за цел да улеснят достъпа на пациентите до медицинската помощ по тази специалност, особено по отношение на хронично болните и тези от по-високата възрастова група. Тази част от пациентите населява преобладаващо по-малките и отдалечени населени места, което налага да се оптимизира техният достъп до болнична помощ.

Определя се минимално съотношение между лекарите и медицинските сестри

с което се цели гарантиране на непрекъснати и качествени здравни грижи.
С предлагания проект на медицински стандарт „Ревматология“ се определят изисквания към лицата, осъществяващи професионална дейност по специалността, като са представени и общите изисквания за професионална квалификация и компетентност за упражняване на дейности по клиничната специалност в извънболничната и болничната медицинска помощ.


Лекарят с призната специалност „Ревматология“ осъществява самостоятелна диагностична и терапевтична дейност по силата на правата на специалист, произтичащи от признатата специалност. За да осъществява конкретно посочени в медицинския стандарт дейности, лекарят специалист по „Ревматология“ трябва да има допълнителна квалификация, придобита в рамките на продължаващото обучение.
С повишаване на нивото на компетентност се повишава минималният брой на лекарите, необходим за осъществяване на болнична медицинска помощ, предвид осигуряване на екипност по време на работа, както и на приемственост при организацията на работа на лекарите.


В отделение/клиника по ревматология от II ниво на компетентност работят минимум двама лекари, с призната специалност „Ревматология“.


В отделение/клиника по ревматология от III ниво на компетентност, където обемът на дейност е значително по-голям, изискванията са за минимум четирима лекари, с призната специалност „Ревматология“. Чрез определяне на числеността на лекарския състав се гарантира 24-часово осъществяване на дейността, като е препоръчително поне 2/3 от всички работещи в клиниката/отделението лекари да бъдат с призната специалност „Ревматология“.


Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Ревматология.pdf
Ревматология - мотиви.pdf

Коментари