Публикация

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт по пластично-възстановителна и естетична хирургия

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт по пластично-възстановителна и естетична хирургия

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт по пластично-възстановителна и естетична хирургия.

Tой е изготвен в изпълнение на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Цели

С проекта на настоящия медицински стандарт се цели да се създаде мотивирана правна регламентация на принципите, критериите за извършването на медицинските дейности в обхвата на медицинската специалност „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“, на изискванията към структурите, персонала, оборудването и дейността, чрез която да се гарантира едновременно достъпа на населението до медицинска помощ, както и качеството на оказваната медицинска помощ, в обхвата на тази медицинската специалност, при осигуряване защитата на правата на пациентите, посочват от МЗ.

 

С проекта на медицински стандарт „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ се поставят следните цели:

  • да се създаде мотивирана правна регламентация на принципите и критериите за извършване на медицинските дейности в обхвата на медицинската специалност „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“;
  • да се регламентира дейността на лечебните заведения и на медицинските специалисти, които работят в тях, в съответствие с утвърдените от медицинската наука и практика методи на работа и добрата медицинска практика;
  • да се установят ясни критерии за качество на оказваната медицинска помощ в обхвата на медицинската специалност „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ и да се създаде ефективен механизъм за оценяване, наблюдение и подобряване на качеството на медицинските услуги;
  • да се гарантира достъп на пациентите до висококачествени медицински услуги, осъществявани в специалността „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ и да се осигури защита на правата на пациентите.

С проекта се предвижда възможност за осъществяване на дейностите по специалността „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ в лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ и болнична медицинска помощ. В тази връзка са регламентирани

изискванията към структурата, персонала, оборудването и дейността по тази  специалност 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Пластична хирургия.pdf
Пластична хирургия - мотиви.pdf

Коментари