Публикация

Нов стандарт по обща медицина

Нов стандарт по обща медицина

На сайта на Министерството на здравеопазването е публикуван за обществено обсъждане проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт по обща медицина.


Той е изготвен в изпълнение на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Цели на проекта

Предложеният проект на медицински стандарт „Обща медицина“ има за основна цел привеждане в съответствие с настъпилите законодателни промени, чрез което се създава устойчива правна регламентация на изискванията към структурите, персонала, оборудването и дейността по тази специалност „Обща медицина“, и едновременно с това се гарантира достъпът на населението до качествена медицинска помощ и защита правата на потребителите на този вид здравни услуги.


В тази връзка, чрез предложения се оптимизира структурата и обхвата на медицинските дейности, осъществявани по специалността „Обща медицина“, включително диагностично-лечебните дейности, които изпълняват общопрактикуващите лекари и медицинския и немедицински персонал.

Медицинският стандарт е структуриран в три основни раздела

В Раздел I на проекта на медицинския стандарт са включени основните характеристики на специалност „Обща медицина“, като се определят основните й цели и задачи. Общата медицина се определя като самостоятелна клинична специалност, която изисква клинични познания и умения за извършване на диагностични и терапевтични процедури според многообразието на заболяванията в общността, които се прилагат в „Обща медицинска практика“ (ОМП). В тази връзка се посочва, че „Общата медицинска практика“ се извършва от лекари и техни сътрудници в лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ.


В общата медицинска практика се извършват разнообразни по вид и същност медицински, медико-социални, медико-педагогически, управленчески, икономически, интердисциплинарни и други дейности, които изискват особена компетентност от лекарите и техните сътрудници.


Изчерпателно са регламентирани видовете дейности в обхвата на специалността „Обща медицина”, включително медицински дейности - насочени към постигане целите на превенция, промоция, профилактика, диагностика и лечение на острите заболявания и състояния, както и проследяване и контрол на хроничните, промоция на здравето и превенция на заболяванията.


Описани са основни диагностични и лечебни методи в обхвата на специалността „Обща медицина”, чрез с което се постига ясна регламентация както за изпълнителите на „Обща медицинска практика“, така и за целите на контролните органи. Определени са също така интердисциплинарните взаимодействия и координация с другите медицински специалности за постигане на адекватна диагностика, лечение, здравни грижи, профилактика и медицинска експертиза.


В Раздел II са регламентирани общите изисквания към професионалната квалификация и компетентност на лицата за практикуване на медицинската специалност „Обща медицина“. В лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ са допуснати възможности за спомагателните дейности, непряко свързани с медицинската дейност, да бъде създадена съответна организация за наемане на друг персонал.


В Раздел III са определени изисквания за осъществяване на дейността по „Обща медицина“ в лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ.


Изискванията към вида и броя на помещенията, както и по отношение на оборудването е съобразно обхвата на дейностите, които се осъществяват и имат за цел създаване на оптимални условия за медицинско обслужване.

Регламентирани са минималните изисквания за помещения, включително кабинет, манипулационна, чакалня

и санитарен възел, отговарящи на здравните изисквания. Основното оборудване, инструментариум, апаратура, лекарствени продукти и консумативи са съобразени с предмета на дейност по специалността „Обща медицина“ и с осигуряване на оптимални условия за осъществяваните диагностично-лечебни дейности.


Регламентирани са изисквания към всички лица, които имат отношение към специалността „Обща медицина“. По този начин е създадена ясна регламентация и критерии за необходимата квалификация на специалистите в екипа на общата медицинска практика, вкл. по отношение поддържане и усъвършенстване.

 

Задълженията и отговорностите на членовете на екипа на практиката са точно и ясно определени, като се разработват съответни длъжностни характеристики, а в обучителните практики се създават правила, определящи задълженията на обучаващия и на обучавания лекар.


Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

ОПЛ.pdf
ОПЛ-мотиви.pdf

Коментари