Публикация

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина“

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина“

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт по нуклеарна медицина.
Проектът е изготвен в изпълнение на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Цели на проекта

Целта на медицинския стандарт е да определи изискванията към средата, в която се осъществява дейността и за необходимата професионална квалификация и компетентност на медицинските специалисти при изпълнение на дейности от обхвата на специалността, с оглед предоставяне на качествени, ефективни и безопасни медицински услуги. Изискванията, установени в стандарта, създават условия за правилно организиране на диагностичната и лечебната дейност.''


Медицинската специалност „Нуклеарна медицина“ (НМ) олицетворява последните достижения на медицинската наука, като прилага радиоактивни източници, които, въведени в организма под формата на радиофармацевтици, спомагат както за функционално-морфологична диагностика, така и за метаболитна радионуклеидна терапия, като част от комплексното лечение при онкологично и неонкологично болните. В зависимост от използвания радиофармацевтик се прилагат различни методи на диагностика, като целта при ин виво методите е да се определи функцията, формата, размерът, местоположението и структурата на различните органи на човешкото тяло.

Ин витро методите измерват нивата на биологично активни съставки с голяма чувствителност, специфичност и репродуктивност извън човешкия организъм.


Способността за избирателно натрупване в патологичното огнище и реализиране на лечебен ефект при някои от радиофармацевтиците пък се използва за метаболитно радионуклеидно лечение.


Като едно от най-съвременните направления на

медицината специалността „Нуклеарна медицина“ е една от най-бързо развиващите се сфери

като характерно за нея е интердисциплинарният й характер и сътрудничеството с множество други медицински специалности. В тази връзка медицинският стандарт определя тези взаимоотношения, като посочва и конкретните изисквания към лицата, които осъществяват професионална дейност по нуклеарна медицина.

 

Конкретизират се изискванията към структурата, процеса и резултата, свързани осъществяване на дейността, в зависимост от нивото на компетентност, което може да бъде първо, второ или трето. Ясно са разграничени възможностите на всяко от трите нива.

Медицинският стандарт „Нуклеарна медицина“ е структуриран в три части

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

nuklearna_medizina.pdf
nuklearna_medizina_-_m.pdf

Коментари