Публикация

Нов стандарт по неврохирургия

Нов стандарт по неврохирургия

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт по неврохирургия.

Проектът е изготвен в изпълнение на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения

С проекта на медицински стандарт „Неврохирургия“ се поставят следните цели:

 

  • да се създаде мотивирана правна регламентация на принципите и критериите за извършване на медицинските дейности в обхвата на медицинската специалност „Неврохирургия“;
  • да се регламентира дейността на лечебните заведения и на медицинските специалисти, които работят в тях, в съответствие с утвърдените от медицинската наука и практика методи на работа и добрата медицинска практика;
  • да се установят ясни критерии за качество на оказваната медицинска помощ в обхвата на медицинската специалност „Неврохирургия“ и да се създаде ефективен механизъм за оценяване, наблюдение и подобряване на качеството на медицинските услуги;
  • да се гарантира достъп на пациентите до висококачествени медицински услуги, осъществявани в специалността „Неврохирургия“ и да се осигури защита на правата на пациентите.

С проекта се предвижда възможност за осъществяване на дейностите по специалността „Неврохирургия“ в лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ, спешна медицинска помощ и болнична медицинска помощ. В тази връзка са регламентирани

изискванията към структурата, персонала, оборудването и дейността по медицинската специалност „Неврохирургия“

в тези лечебни заведения.


Съобразно тежестта и сложността на извършваните хирургични интервенции клиничните звена е необходимо да разполагат с определен брой специалисти със съответната професионална квалификация и компетентност, да отговарят на определени здравно-хигиенни изисквания, да са оборудвани и снабдени със съответната апаратура и инструментариум, да разполагат с операционни зали, както и с други клинични и параклинични звена, необходими за осъществяване на комплексен и мултидисциплинарен подход при диагностика и лечение на неврохирургичните заболявания. С изпълнението на тези изисквания се гарантира качеството и сигурността на лечението и съответно здравето и живота на пациентите.

Изискванията за професионална квалификация и компетентност за практикуване на специалността

в извънболничната и болничната неврохирургична помощ са определени на базата на утвърдената в страната практика, както и на световния опит в диагностиката и лечението на тези заболявания. Съответният брой специалисти е определен с цел да се гарантира необходимото качество на предоперативна подготовка, следоперативни грижи и адекватно наблюдение на пациентите, в зависимост от тежестта на извършената оперативна интервенция. Това е гаранция за извършване на достатъчна по вид и обем хирургична дейност за поддържане на добра квалификация, както и възможности за адекватно наблюдение и контрол на състоянието на пациентите, с цел избягване на следоперативни усложнения. При настъпването на такива усложнения това гарантира и навременна диагностика и адекватно поведение, се посочва в мотивите към проекта.

 

Оперативните интервенции с голям и много голям обем и сложност, каквито са неврохирургичните, е необходимо да се извършват във високоспециализирани структури на лечебни заведения с голям обем на дейност, с гарантиран качествен и ефективен мултидисциплинарен подход.

По същество проектът на наредбата е структурирана в отделни раздели

Подробности четете в прикачените файлове.

 

Прикачени файлове

nevrohirurgiya.pdf
nevrohirurgiya_-_m.pdf

Коментари