Публикация

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Лъчелечение“

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Лъчелечение“

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт по лъчелечение.

Проектът е изготвен в изпълнение на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения

„Лъчелечението“ е медицинска специалност, която през последните години бележи значително развитие в нашата страна чрез осигуряване на необходимата апаратура, съответстваща на потребностите на населението. Практически лъчелечението е специфичен терапевтичен подход за лечение на злокачествени и други заболявания чрез използване на радиация. Съвременните усилия в този терапевтичен подход са насочени към осигуряване на максимално щадене на околните тъкани и фокусиране на въздействието върху болестния процес, което е свързано именно с осъвременяване на апаратурата и с подготовката на професионалисти.


Целите на лъчелечението се свеждат до елиминиране на тумора, намаляване на риска от рецидив след проведена операция или химиотерапия, като въздействието тук е на клетъчно ниво и намаляване размера на туморите преди оперативно лечение. Сред палиативните цели са намаляването на размера на тумора, а оттам и на болката, подобрявайки качеството на живот на пациентите.

Целите на медицинския стандарт по лъчелечение са:

  • да се създаде мотивирана правна регламентация на принципите и критериите за извършване на медицинските дейности в обхвата на медицинската специалност „Лъчелечение“;
  • да се регламентира дейността на лечебните заведения и на медицинските специалисти, които работят в тях, в съответствие с утвърдените от медицинската наука и практика методи на работа и добрата медицинска практика; 
  • да се установят ясни критерии за качество на оказваната медицинска помощ в обхвата на медицинската специалност „Лъчелечение“ и да се създаде ефективен механизъм за оценяване, наблюдение и подобряване на качеството на медицинските услуги;
  • да се гарантира достъп на пациентите до висококачествени медицински услуги, осъществявани в специалността „Лъчелечение“ и да се осигури защита на правата на пациентите.

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Лъчелечение.pdf
Лъчелечение - мотиви.pdf

Коментари