Публикация

Нов стандарт по кардиохирургия

Нов стандарт по кардиохирургия

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт по кардиохирургия.


Той е изготвен в изпълнение на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Цели на проекта

  • да се създаде мотивирана правна регламентация на принципите и критериите за извършване на медицинските дейности в обхвата на медицинската специалност „Кардиохирургия“;
  • да се регламентира дейността на лечебните заведения и на медицинските специалисти, които работят в тях, в съответствие с утвърдените от медицинската наука и практика методи на работа и добрата медицинска практика; 
  • да се установят ясни критерии за качество на оказваната медицинска помощ в обхвата на медицинската специалност „Кардиохирургия“ и да се създаде ефективен механизъм за оценяване, наблюдение и подобряване на качеството на медицинските услуги; 
  • да се гарантира достъп на пациентите до висококачествени медицински услуги, осъществявани в специалността „Кардиохирургия“ и да се осигури защита на правата на пациентите. 

С проекта се предвижда възможност за осъществяване на дейностите по специалността „Кардиохирургия“ в лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ и болнична медицинска помощ.


Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

kardiohirurgiya.pdf
kardiohirurgiya_-_m.pdf

Коментари