Публикация

Нов медицински стандарт по „Ендокринология и болести на обмяната“

Нов медицински стандарт по „Ендокринология и болести на обмяната“

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт по ендокринология и болести на обмяната.

Той е изготвен в изпълнение на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения

„През последните години в световен мащаб бяха въведени множество нови методи на диагностика и лечение във всички области на медицината. Съвременните постижения в областта на ендокринологията, наложиха обособяването в практиката на дейности, за които се изисква допълнителна квалификация, независимо от медицинската специалност, която притежават лекарите, които я упражняват.

Все повече се утвърждава комплексният подход в грижите за пациентите с ендокринни заболявания

в сътрудничество със специалисти с голям опит в диагностиката (лабораторни, образна диагностика) и лечението (хирурзи, лъчетерапевти) на заболяванията на ендокринните жлези. Всичко това разшири възможностите за ранна диагностика, успешно лечение, подобряване на качеството на живот и увеличена продължителност на живот на пациентите.


В България също бяха предприети стъпки, които да отразят тази световна тенденция. Част от тези стъпки включват повишаване на изискванията както към професионалната компетентност на специалистите, така и към структурите (клиники и отделения), осъществяващи дейност по ендокринология и болести на обмяната“, се посочва в мотивите към проекта на тази наредба.


Проектът на медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната“ ще гарантира във всички лечебни заведения еднакво достатъчна по обем и качество медицинска услуга с произтичащите от това по-добри резултати и по-голяма сигурност за пациента.

Чрез стандартa се регламентира осъществяването на по-тясна връзка между общопрактикуващите лекари и специалистите по ендокринология

от извънболничната и болничната помощ.


„Тези взаимоотношения са особено необходими при спешни ендокринологични състояния, както и при лечението и наблюдението на хронично болни от отдалечени населени места“, изтъкват от МЗ.


В медицинския стандарт се регламентират и взаимоотношенията с други болнични структури (хирургични, за интензивни грижи и др.), където нерядко се наблюдават животозастрашаващи ендокринни състояния.


Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

endokrinologia_i_bolesti_na_obmian...
endokrinologia_i_bolesti_na_obmian...

Коментари