Публикация

Подготвя се нов стандарт по детска хирургия

Подготвя се нов стандарт по детска хирургия

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт по детска хирургия.
Той е изготвен в изпълнение на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

С проекта се поставят следните цели:

  • да се създаде мотивирана правна регламентация на принципите и критериите за извършване на медицинските дейности в обхвата на медицинската специалност „Детска хирургия“;
  • да се регламентира дейността на лечебните заведения и на медицинските специалисти, които работят в тях, в съответствие с утвърдените от медицинската наука и практика методи на работа и добрата медицинска практика; 
  • да се установят ясни критерии за качество на оказваната медицинска помощ в обхвата на медицинската специалност „Детска хирургия“ и да се създаде ефективен механизъм за оценяване, наблюдение и подобряване на качеството на медицинските услуги; 
  • да се гарантира достъп на пациентите до висококачествени медицински услуги, осъществявани в специалността „Детска хирургия“ и да се осигури защита на правата на пациентите. 

С проекта се предвижда възможност за осъществяване на дейностите по тази медицинска специалност в лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ, спешна медицинска помощ и болнична медицинска помощ. В тази връзка са регламентирани

изискванията към структурата, персонала, оборудването и дейността

по медицинската специалност „Детска хирургия“ в тези лечебни заведения, се посочва в мотивите към проекта.


Съобразно тежестта и сложността на извършваните хирургични интервенции клиничните звена е необходимо да разполагат с определен брой специалисти със съответната професионална квалификация и компетентност, да отговарят на определени здравно-хигиенни изисквания, да са оборудвани и снабдени със съответната апаратура и инструментариум, да разполагат с операционни зали, както и с други клинични и параклинични звена, необходими за осъществяване на комплексен и мултидисциплинарен подход при диагностика и лечение на заболяванията от обхвата на детската хирургия.


Подробности четете в прикачените файлове.

Коментари