Публикация

Утвърждават нов стандарт по акушерство и гинекология

Утвърждават нов стандарт по акушерство и гинекология

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт по акушерство и гинекология.
Той е изготвен в изпълнение на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

С проекта се поставят и следните цели:

 • да се създаде мотивирана правна регламентация на принципите и критериите за извършване на медицинските дейности в обхвата на медицинската специалност „Акушерство и гинекология“;
 • да се регламентира дейността на лечебните заведения и на медицинските специалисти, които работят в тях, в съответствие с утвърдените от медицинската наука и практика методи на работа и добрата медицинска практика; 
 • да се установят ясни критерии за качество на оказваната медицинска помощ в обхвата на медицинската специалност „Акушерство и гинекология“ и да се създаде ефективен механизъм за оценяване, наблюдение и подобряване на качеството на медицинските услуги;
 • да се гарантира достъп на пациентите до висококачествени медицински услуги, осъществявани в специалността „Акушерство и гинекология“ и да се осигури защита на правата на пациентите.

Задачите за постигане на целите са:

 • обучение и подготовка на висококвалифицирани медицински специалисти в областта на АГ;
 • осигуряване осъществяването на медицински дейности в обем, съответстващ на здравословния проблем в областта на акушерството и гинекологията, в амбулаториите за специализирана извънболнична помощ;
 • осъществяване на комплексна и последователна специализирана диагностично-лечебна дейност в структурите по АГ на лечебните заведения за болнична помощ;
  осъществяване на специализирана консултативна, методична и експертна дейност в областта на АГ;
 • провеждане на научно-изследователска и приложна дейност в областта на АГ;
  участие в подготовката и провеждането на проекти и програми по социално значими заболявания, включително при аномалии и отклонения от специфичните за АГ физиологични репродуктивни процеси;
 • управление на качеството на медицинските дейности в специалността АГ.
  С проекта на медицински стандарт са регламентирани изискванията към структурата, персонала, оборудването и дейността по медицинската специалност „Акушерство и гинекология“.

Посочените минимални изисквания към оборудването и човешките ресурси в извънболничната и болничната помощ гарантира от една страна качественото изпълнение на дейностите, предвидени да се извършват в съответните структури и от друга страна минимално административно регулиране.


През последните години в световната медицинска практика бяха въведени множество нови методи на диагностика и на лечение в областта на акушерството и гинекологията. Това създава условия за професионалното израстване на медицинския персонал и е гаранция за осигуряване на по-добър достъп на пациентите до качествена медицинска грижа при зачитане и защита на правата им. Разви се и се разшири обхватът на образната диагностика в сферата и на акушерската и гинекологичната практика.

Утвърдиха се нови миниинвазивни, ендоскопски, роботизирани хирургични методи

Навлязоха инвазивни диагностични и терапевтични методи на вътреутробно лечение на плода. Това разшири значително кръга от патологичните състояния в акушерството и гинекологията, които подлежат на лечение, като същевременно подобри перинаталния изход на бременността, намали майчината смъртност и в дългосрочен план повиши качеството на живот на пациентите.

 

Стремежът към въвеждане на световните постижения в специалността акушерство и гинекология и неразривната връзка на тези постижения с развитието на всички останали раздели на медицинската практика доведе до повишаване на изискванията, както към професионалната квалификация на специалистите, така и към структурите (клиники и отделения). Този процес гарантира достатъчна по обем и качество медицинска услуга с произтичащите от това по-добри резултати и по-голяма сигурност за пациента.

Проектът на медицински стандарт „Акушерство и гинекология” има за цел да улесни достъпа на населението до медицинската дейност по тази специалност

която заема особено място в борбата с демографската криза в Република България, осигурявайки условия за овладяване на отрицателния прираст на населението чрез увеличаване броя на родените здрави деца, съхранявайки здравето на родилките и осигуряване на условия за ефективна профилактика, диагностика и лечение на онкологичните заболявания на женската полова система, изтъкват от МЗ.

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

akusherstvo_i_gunekologia.pdf
akusherstvo_i_gunekologia_-_m.pdf

Коментари