Публикация

Позиция на БАПФ по предложение на БЛС за достъп до фармацевтични услуги

Позиция на БАПФ по предложение на БЛС за достъп до фармацевтични услуги

 

Българската асоциация на помощник-фармацевтите с тревога следи обстановката свързана с пандемията от COVID-19. Като фармацевтични специалисти ,работещи в аптеки и дрогерии ежедневно сме свидетели на проблемите свързани с достъпа и лекарство снабдяването в цялата страна .

 

Проблеми има, някои от тях не са от вчера и ясно показват, че са се задълбочили заради отлагани решения и действия.

 

За няколко от тези проблеми четем в сайта на Българския лекарски съюз от 15.11.2020г.

Споделяме загрижеността на БЛС, която декларира, свързана с достъпа на пациентите до лекарствени продукти.

 

Уверени сме, че няма специалист със сектор здравеопазване, който да не е съпричастен. Преодоляване на кризата изисква отговорно отношение и обединяване на всички ресурси: финансови, професионални, законодателни, изисква намиране на резерви и отчитане на ролята на професионалния капацитет на всички работещи в сектор здравеопазване, и не на последно място да се направи анализ на причините довели до този проблем.

 

БАПФ не веднъж е обръщала внимание и е давала своите предложения за трайно решаване на смутеното лекарство снабдяване – недостиг на аптеки в някой региони и работата на денонощни аптеки. Лекарствената политика е един от елементите, които имат стратегическо влияние върху общественото здраве, особено сега, в необичайната обстановка на пандемия.

 

Като професионалисти по фармацевтични грижи сме изключително резервирани към предложението, което идва от БЛС : „Медикаментите без лекарско предписание да се предоставят за продажба и в хранителните вериги, денонощните магазини и други търговски обекти с непрекъснат цикъл на работа.''

 

Години наред помощник-фармацевти сме част от екипа на работещите в аптеките при оказване на фармацевтична грижа към хората в градове и села, и отлично знаем какви трудности и рискове крие непрофесионалното отношение към този отговорен процес - отпускане на лекарствени продукти.

 

Няма съмнение, че лекарствата не са обикновена стока. Търговията с тях не е просто продажба, а строго специфична и професионална дейност, която изисква фармацевтично образование и представлява „отпускане на лекарствени средства“ – дейност, строго регламентирана от ЗЛПХМ. Всяко заобикаляне на ПРАВИЛАТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА е предпоставка за самолечение, грешка в терапията и крие риск за здравето на хората.

 

БАПФ категорично не приемаме възможност лекарствени продукти в режим на отпускане „Без лекарско предисание“ да могат да се отпускат от лица,които нямат фармацевтично образование, каквито са работещите в хранителните магазини.

Аптеката по закон е здравно заведение,а не магазин за промишлени или хранителни стоки. Не е случайно, че работещите в аптеките упражняват регулирана професия - професия, която има особено отношение към здравето и живота на пациентите.

 

В България единствените специалисти, подготвени за търговия на дребно с лекарствени продукти в страната са помощник и магистър фармацевти.

 

Това са професионалисти с висше образование, които придобиват образованието си в МУ и медицинските колежи към МУ в страната и съобразно това имат разписани компетенции. Всеки опит да бъде подменено тяхното участие при отпускането на лекарствени средства от лице без нужното образование единствено може да постави в риск здравето на хората.

 

Здравето е деликатна тема и всяко предложение ,което елиминира ролята на специалисти в съответната област рискува да тласне пациентите към самолечение,намеса на знахари и грешна в терапията. Освен това, ние като здравни специалисти имаме пряко отношение към формиране на здравната култура на хората.

 

Ако сега, “мотивирани'' от пандемичните условия сме склонни да предложим на болните лечение по телефон, фейсбук, а закупуването на нужните лекарства да се случва от хранителни магазини, то това ще ни отдалечи от съвременното ,професионално и интелигентно здравеопазване.

 

Вменяването на възможности лекарствени средства без бекарско предписание да се „продават“ /отпускат/ от нефармацевти дава послание, че предписването и отпускането на лекарствени средства е обикновен процес на търговия, при който се пренебрегва професионалната ролята на лекаря и фармацевта.

 

Като допълнителен „ефект“ от подобна мярка ще се отрази на професионалния авторитет на всички фармацевтични и медицински специалисти.

 

Пандемията ще отмине, животът ще се върне към нормални параметри,и тогава ще бъде трудно да върнем доверието и авторитета към лекари и аптекари на пациентите.

Хората вече ще имат „алтернатива“,за която ние от БАПФ не искаме да имаме принос.

Наложителни са реформи, които да отчитат философията на професионалната подготовка на кадрите, тяхното образование, професионален потенциал, потребностите на системата, националната традиция и не на последно място Европейските практики за определяне на квалификационни нива на специалистите, без да се противопоставят съсловия.

 

УС на БАПФ

 

 

Прикачени файлове

изх№141 БЛС.pdf

Коментари