Публикация

Редукционизмът и Ерик Кандел

Редукционизмът и Ерик Кандел

 

Споделям превода си на интервюто с Нобеловият лауреат за Медицина и Физиология  Ерик Кендел (2000год). Преводът бе подготвен 2017 год специално за списание Българска наука в рамките на онлайн курс за автори на научнопопулярни статии. 

( Списанието има идеална  цел "популяризирането на българската наука" -кауза, която си струва да бъде подкрепена ) 

Интервю с Ерик Кендел

 

За да разберем обаче един аспект от работа на Е.Кандел, трябва да изясним същността на 2 подхода в науката : Редукционизъм и Холизъм 

 

Wikipedia ни информира, че редукционизмът е интелектуална/ философска идея, която интерпретира сложните системи като сума от нейните части; свързана е с  възможността  даден сложен феномен да бъден обяснен чрез друг феномен на друго, по-елементарно / по-фундаментално ниво.

 

Редукционизмът  условно може да се раздели на онтологичен; методологичен и теоретичен.

·  Онтологичен редукционизъм- вярата, че „цялото“ се състои от  минимален брой части.

· Методологичен редукционизъм- научен опит да се даде обяснение на нивото на по-малките градивни  единици. В биологията, той се представя с опита да се обяснят биологичните феномени чрез подлежащите им биохимични и молекулярни процеси. Добър пример се демонстрира с гените. Генът е участък  от ДНК молекулата и е  най- малката функционална единица за  наследственост (що се отнася до  Менделовият (класически) тип унаследяване).

· Теоретичен редукционизъм – твърдението, че нова теория не измества и не поглъща старата теория, а вместо това я редуцира до по-основно, базисно ниво.

 

Смята се, че редукционизмът може да бъде приложен за всеки един феномен, включително: предмети, проблеми, обяснения, теории и др.

 

Редукционизмът се опитва да  изучава даден сложен феномен, обяснявайки го чрез други феномени, които са  по-достъпни за изучаване.

 

 (…)

Тази употреба на „нива на разбиране“, отразява  отчасти нашата човешка ограниченост да боравим с детайлите.  Повечето философи, обаче, биха настоявали, че нашата склонност да организираме реалността в разбиреаеми йерархични нива  не променя фактът, че  всяко ниво на организация има и  свои характерни свойства. 

 

(…)

 

Критика :

„ Цялото е повече от сумата на неговите части.“   Аристотел 

 

Противоположно на редукционизма е философското течение "холизъм“ . Холизмът твърди, че свойствата на цялото не могат да бъдат обяснени чрез обяснението на свойствата на неговите части.
 
 Холизмът в науката (или холистична наука) е  подход при научните проучвания,  който поставя акцент върху  изучаването на комплексните системи. Тези системи се възприемат като  неделимо цяло, чиито съставни части се разбират в контекста на постоянно взаимодействащи си както  помежду си, така и към цялото.

 

Холизъм-редукционизъм дихотомията е често видима при  противоречащи си  интерпретации на експериментални открития и се взима под внимание при бъдещи проучвания.

 

Холизмът има два основни аспекта:

1.   Начин за правене на наука, наричан „ цяло към частите му“, което се фокусира първо върху наблюдение на даден феномен в даден контекст, преди феноменът да се изучава част по част.

2.  Идеята, че ученият не е пасивен наблюдател на външна  вселена, а част от  изучаваната система.

 
(…)

 

Когато се използват в науката, холизмът и редукционизмът се отнасят основно до това какъв вид  модели/ теории  предлагат валидни обяснения обективния свят; научният метод  на  приемане или отхвърляне  на хипотези- съпоставянето на  емпиричната информация спрямо дадена изследваната теория- като цяло е непроменен в същността си, но се различават  методичните подходи, изграждащи теориите.  

 

При много случаи ( както е с кинетичната теория за газовете), имайки добро разбиране на  компонентите от цялостната система, човек може да прогнозира важни свойства на системата като цяло. В други системи, обаче, особено онези, които са свързани с  „живота“ и неговото зараждане (морфогенеза, автопоеза, метаболизъм), се смята за почти невъзможно да се прогнозират възникващите нови свойства на системата въз основа на знанието за свойствата на неговите части.

 

(...)

 

Източници: 

Reductionism

Holism   

 

Външни Връзки :

 Интервю с Ерик Кендел

Interview with Eric Kandel (transcript)

 

 

Коментари