Публикация

МЗ предлага промени в Наредбата за цените на лекарствата

МЗ предлага промени в Наредбата за цените на лекарствата

Министерството на здравеопазването връща правилото пределната/максималната продажна цена на лекарствения продукт от паралелен внос да не бъде по-висока от утвърдената от Националния съвет по цени и реимбурсиране пределна цена на еднаквия или подобния лекарствен продукт.


Това става ясно от предложения за обществено обсъждане между 15 декември 2020 г. и 13 януари 2021 г. проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.


В хода на своята работа Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) е дефинирал наличието на проблем в някои от разпоредбите, засягащи грешки, които следва да бъдат отстранени, както и необходимост от въвеждане на мерки за гарантиране достъпа на пациентите до лекарствено лечение, се казва в доклада на проф. д-р Костадин Ангелов, дм, министър на здравеопазването до Министерския съвет. Ведомството е установило, че предвиденият в наредбата срок за проследяване на ефекта от терапията с лекарствен продукт в някои от случаите е недостатъчен, предвид малкия брой пациенти, което води до невъзможност за анализ на събраната информация.


Мотивите


В проекта се посочва, че ВАС е отменил през 2019 г. разпоредбите, уреждащи реда и документите за провеждане на процедурите за образуване на пределна цена и регистриране на максимална продажна цена на лекарствени продукти, получили разрешение за паралелен внос. Така се е получила „нормативна празнота“, която с промените се запълва.


Една от целите на проекта е оптимизиране на режимите по ценообразуване и реимбурсиране. Очакваните резултати от приемането на проекта са свързани с въвеждането на нови промени, касаещи подобряване на процесите по ценообразуване и реимбурсиране, оптимизиране на процеса по проследяване ефекта от терапията на лекарствени продукти, сроковете за извършване, както и възможността за удължаване периода на проследяване за лекарствените продукти, за които поради малък брой пациенти събраната информация е недостатъчна за извършването на анализ.


Промяната няма да окаже финансово въздействие върху държавния бюджет 


Предложеният проект на акт няма да окаже финансово въздействие върху държавния бюджет. Финансовото отражение, което проектът би могъл да има за притежателите на разрешение за паралелен внос на лекарствени продукти, се изразява в това, че при заявяване на по-ниска пределна цена или максималната продажна цена на еднаквия или подобния лекарствен продукт. Съветът служебно ще намалява цената на паралелно внесения продукт до размера на цената на еднаквия или подобния. Решението обаче вече ще може да се обжалва не само по административен ред пред Комисията по прозрачност, но и пред съответния съд по реда на Административно-процесуалния кодекс.

 

С преходни и заключителни разпоредби се извършват промени в Устройствения правилник на Националния съвет по цени и реимбурсиране, като му се дава възможност в условията на извънредна епидемична обстановка да провежда заседанията си дистанционно.

 

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pms_promjna_normativni_aktove-101120.pdf
otsenka_na_vzdeistvieto.pdf
doklad_do_ms_19102020.pdf

Коментари