Публикация

Изготвен е медицински стандарт „Детска клинична хематология и онкология“

Изготвен е медицински стандарт „Детска клинична хематология и онкология“

Проект за медицински стандарт по „Детска клинична хематология и онкология“ (ДКХО) публикува Министерството на здравеопазването на електронната си страница за обществено обсъждане до 14 януари 2021 г. 

 

Една от основните причини за изготвянето му е липсата на действащ медицински стандарт по специалността, което води до липса на ефективни механизми и обективни критерии за гарантиране на качеството на оказваната медицинска помощ в обхвата на медицинската специалност, на спазването на принципите на добрата медицинска практика и осигуряването на защита на правата на пациентите. Тази липса има негативен ефект върху работата на лечебните заведения, както и върху  предоставянето на грижата и резултатите за пациентите, се посочва в мотивите към проекта.

 

Чрез нормативния акт ще се осигури стандартизирано качество на профилактичната, диагностичната и лечебната дейност в областта на детската клинична хематология и онкология, което ще способства за намаляване на заболеваемостта и смъртността в страната.

 

Цели на медицинския стандарт

 

Основна цел на медицинския стандарт по ДКХО е да осигури нормативна рамка за
осъществяване на дейностите по ранна диагностика, адекватно специфично лечение,
медицинска експертиза, профилактика и диспансеризация на децата с болести на кръвта, кръвотворните органи и солидни тумори.

 

Заложено е при показания за заболявания на кръвта и кръвотворните органи или за туморно заболяване при лица до 18-годишна възраст, лекарят от  първична извънболнична медицинска помощ веднага да насочва пациента към лекар специалист по ДКХО в извънболничната медицинска помощ или към ЛЗ за болнична помощ със структура по ДКХО.

 

Изисквания към лечебните заведения

 

Според тях специфичната дейност се осъществява от отделение или клиника по ДКХО с трето ниво на компетентност, което разполага с необходимата медицинска апаратура, оборудване и техника за осъществяване на дейността, съобразно възрастовите особености на децата – пациенти на тези структури. 

 

В клиника/отделение/ по ДКХО изрично е посочено, че следва да се прилагат пълен обем от медико-диагностични и лечебни дейности за диагностика, лечение,  проследяване и регистрация на децата. 

 

В заложените изисквания за осигуреност с персонал в отделението /клиниката/ по ДКХО, като препоръчително е заложено съотношението лекари:медицински сестри да е не по-малко от 1:2. 

Предвижда се част от екипа на тези клиники да бъдат включени психолози, социални работници и рехабилитатори.

 

Финансови условия за прилагане на медицинския стандарт

 

Финансови средства за дейностите, включени в проекта на медицински стандарт по
ДКХО, осъществявани в лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ се
осигуряват в рамките на бюджета на НЗОК и/или бюджета на Министерство на
здравеопазването за съответната календарна година, както и от възможни други източници.

 

Предложените в проекта на медицински стандарт ДКХО разпоредби не се предвижда да
доведат до необходимост от допълнителни бюджетни и други финансови средства и няма да са в тежест на бюджетите на изпълнителите на медицинска помощ, тъй като въведените изисквания към структурите следва да отразяват наличните възможности на лечебните заведения за диагностика и лечение на деца с хематологични и онкологични заболявания.

 

Създаването на мотивирана правна регламентация на изискванията към структурите, персонала, оборудването и дейността по медицинската специалност „Детска клинична хематология и онкология“ ще гарантира достатъчна по обем и качество медицинска услуга с произтичащите от това по-добри резултати за здравето на пациентите и защита на техните права.

 

Очаквани резултати от прилагане на наредбата

 

  • регламентиране на дейността на лечебните заведения и подобряване качеството на предлаганите от тях услуги;
  • гарантиране на стандартизирано качество на извършваните медицински дейности, отговарящо на съвременните изисквания на медицинската наука и добрата клинична практика;
  • регламентиране на необходимите условия, апаратура и инструментариум, брой на
    медицински специалисти и необходима квалификация;
  • постигане на високо ниво на ефективност и безопасност при осъществяване на
    медицинските дейности и здравните грижи при осъществяване на дейност по „Детска клинична хематология и онкология“.

По този начин се създава ясно дефинирана и устойчива рамка на изискванията към
дейностите в областта на детската клинична хематология и онкология.

 

Прикачени файлове

detska_klinichna_hematologija_i_on...
motivi.pdf

Коментари