Публикация

100 филиала на центровете за спешна медицинска помощ получиха нови компютри

100 филиала на центровете за спешна медицинска помощ получиха нови компютри

100 филиала на центровете за спешна медицинска помощ получиха нови компютърни конфигурации, включващи компютър, монитор, клавиатура и мишка. Те са предоставени от Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна помощ, в изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването № РД-11-371/ 07.08.2020 г. и в изпълнение на Проект №BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение в спешните състояния“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. от август 2020 г.


Вече изцяло са оборудвани всички филиали на 17 от 27-те центъра за спешна медицинска помощ в страната

 

като е създадена необходимата организация през 2021 г. да продължи поетапното осигуряване и доставка на компютърни конфигурации за оставащите десет центъра за спешна медицинска помощ, информира Министерството на здравеопазването.


Проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния” (ПУЛСС) е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Периодът на изпълнение на проекта е до 30.09.2021 г., като бюджетът, с който разполага, възлиза на 7 000 000 лв.

Коментари