Публикация

Медици от Великобритания и Северна Ирландия може да влизат у нас

Медици от Великобритания и Северна Ирландия може да влизат у нас

От 00:00 часа днес, 22 декември, се разширява обхватът на пристигащите от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, които могат да влизат у нас. Забраната за влизане в страната не важи за български граждани и членовете на техните семейства. Няма забрана за влизане у нас и за хора със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и техните семейства.


Това се посочва в Заповед № РД-01-721/21.12.2020 г. на здравния министър проф. Костадин Ангелов.


У нас могат да влизат още:

 • медицински специалисти, медицински научни работници, социални работници и техните ръководители, когато целта на пътуването е свързана с упражняваната от тях професия;
 • работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката ѝ;
 • транспортен персонал, ангажиран с международен превоз на пътници и товари и стоки, екипажи на въздухоплавателни средства, лицата, ангажирани с техническо обслужване на въздухоплавателни средства, и друг транспортен персонал при необходимост, включително екипажи на плавателни съдове и хората, ангажирани с поддръжката на плавателните съдове;
 • официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, членове на административно-техническия персонал на задгранични представителства, служители на международни организации, военнослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения, както и членовете на техните семейства;
 • хора, пътуващи по хуманитарни причини по смисъла на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България;
 • представители на търговско-икономическите и инвестиционни дейности и такива, имащи пряко отношение към: изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура на Република България, изпълнение на проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите, анализи по проекти на потенциални инвеститори и други дейности от значение за икономиката на страната, удостоверено с писмо от министъра на икономиката или друг министър, отговарящ за съответната дейност, както и хора, ангажирани в корабостроенето и кораборемонта, както и членовете на техните семейства. Писмото на съответния министър се представя на органите на граничния контрол;
 • сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма.
 • хора, които преминават транзитно страната, когато може да се гарантира незабавното напускане на територията на Република България.

МЗ припомня, чевсички пристигащи в Българи с начална точка на отпътуване от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия се поставят

 

под карантина за 10 дни

 

в дома или в друго място, което са посочили за пребиваване.

 

На задължителна карантина от десет дни не подлежат единствено:

 • официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, които представят документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 48 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19 (PCR тест), считани от датата на проведеното изследване, вписана в документа;
 • водачите на товарни автомобили, които преминават транзитно през България или извършват товаро-разтоварителни дейности в страната при извършване на международен превоз на товари и стоки;
 • членовете на екипажите на плавателни съдове, в случай, че не напускат плавателния съд за времето на престой;
 • членовете на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полети от и до летища за обществено ползване на територията на Република България и хората, ангажирани с техническо обслужване на въздухоплавателни средства, в случай, че не напускат въздухоплавателното средство, освен за задължителна предполетна подготовка, като времето им за престой до излитане на следващия планиран полет не надвишава 12 часа;
 • транзитно преминаващите през територията на страната.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в прикачения файл.

Прикачени файлове

zapoved__rd-01-721-21122020_g.pdf

Коментари