Публикация

Внезапно ни напусна неврологът д-р Стайко Сарафов

Внезапно ни напусна неврологът д-р Стайко Сарафов

На 59-годишна възраст внезапно почина д-р Стайко Сарафов – невролог с 32-годишен трудов стаж в УМБАЛ „Александровска“.


Д-р Стайко Иванов Сарафов е роден на 12.09.1961 г. в София. Завършва медицина през март 1988 г. Работи шест месеца като общопрактикуващ лекар в гр. Златна Панега. От 1 октомври 1988 г. е асистент в Клиниката по нервни болести при УМБАЛ „Александровска”. Придобива специалност по нервни болести през 1992 г. и лиценз по клинична електромиография през 2009 г. През 2004 г. защитава дисертация на тема: „Клинични, лабораторни, инструментални и терапевтични проучвания при амиотрофична латерална склероза“ с научен ръководител проф. Елена Цветанова, дмн.

 

От тогава неизменно участва във всички международни научни форуми по латерална амиотрофична склероза. Като признание за неговата дейност, Клиниката по нервни болести на УМБАЛ „Александровска” е включена в Европейската мрежа за ЛАС – ENCALS.
От 2008 г. д-р Сарафов провежда интензивни клинико-генетични и епидемиологични проучвания на фамилната транстиретинова амилоидна полиневропатия, за които преминава обучение в Клиниката Mayo, САЩ.


Научната му дейност е високо оценена, за което свидетелстват три първи награди

 

- на XII Национален конгрес по неврология, май ‘2011г., Самоков; на XV Национален конгрес по неврология, юни ‘2016г. и на XIX Национален конгрес по неврология, както и две международни награди – първо място на постер на екипа на Първия европейски конгрес по TTR-FAP, Париж, 2015 г. и на Втория конгрес по ATTR, Берлин, 2019 г.


Многократно е гост-лектор и презентатор по дисертационната тема на международни научни форуми

 

в Порто, Рио де Жанейро, Париж, Берлин, Виена, Москва, Скопие и др. Участва в написването на Европейския консенсус за проследяване на асимптомните носители на мутации, причиняващи фамилна транстиретинова милоидоз, и Националния консенсус за диагностика, лечение и проследяване на фамилна транстиретинова амилоидоза. Лектор и организатор е на две Международни школи за специалисти от Централна и Източна Европа по фамилна транстиретинова фамилна амилоидоза, в които участват лекари от Израел, Русия, Унгария, Полша, Румъния, Словения, Хърватска, Сърбия и Македония.


През 2019 г. защитава дисертационен труд на тема: „Клинико-генетични и епидемиологични проучвания при транстиретиновата фамилна амилоидна полиневропатия и при фамилната и наследствената латерална амиотрофична склероза“ и придобива научната степен „Доктор на медицинските науки“.


Д-р Сарафов разработва и въвежда селективна скринингова програма за изследване на носителство в засегнатите от транстиретинова фамилна амилоидоза семейства и програма за проследяване на асимптомните носители, които имат огромно практическо значение за ранната диагностика и ранното започване на лечението.
Д-р Сарафов изгради висок научен авторитет в българската и европейската научна общност. Ще го запомним като дълбоко уважаван човек и лекар, който безрезервно и с чест отстояваше ценностите на лекарската професия и бе пример за младите поколения медици със своята всеотдайност, скромност, честност, човечност и професионализъм.


Поклон пред паметта му!

Коментари