Публикация

РЕДИЦА ПРЕПОРЪКИ КЪМ МЗ, НСЦРЛП, НЗОК И РЗИ ОТПРАВИ БАЛИ В НАЧАЛОТО НА 2021 ГОДИНА

РЕДИЦА ПРЕПОРЪКИ КЪМ МЗ, НСЦРЛП, НЗОК И РЗИ ОТПРАВИ БАЛИ В НАЧАЛОТО НА 2021 ГОДИНА

Българска асоциация за лекарствена информация приключи изпълнение на проект по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирани от  ЕС чрез ЕСФ, който се проведе в рамките на две години - 15 януари 2019 г.  до 15 януари 2021г.

 

Над 90 е общият брой препоръки, отправени от Българска асоциация за лекарствена информация към НС, МС, МЗ, РЗИ, МФ, НСЦРЛП и НЗОК, които бяха изработени от екип, който се включи в проекта - фирма Фарма- България, над 23 експерта и над 200 участници в обществените обсъжданията, работни дискусии и заключителна конференция.

 

Предложенията са изготвени в съответствие с процедура "Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство" - BG05SFOP001-2.009, ОП "Добро управление".

 

Препоръките бяха изведени в резултат на задълбочени двугодишни проучвания, анализи и изследвания, при изпълнението на проекта на Асоциацията -  "Разработване на предложения за подобряване на гражданското участие в процесите на ценообразуване и реимбурсиране на лекарства, формиране и отчитане на публичните/бюджетните средства за здравеопазване в областта на лекарствата" и са насочени към гражданите в сферата и извън сферата на бизнеса с лекарства.

 

Препоръки са  изготвени в направленията:

·       ценообразуване на лекарства за граждани – извън  и в сферата на бизнеса с лекарствени продукти; препоръки към НСЦРЛП и към процеса на  реимбурсиране и Оценка на здравни технологии; препоръки към НСЗРЛП и НЗОК;

·       препоръки, относно лекарства за извънболнична помощ към НЗОК;

·       препоръки към МЗ, НЗОК и лечебни заведения, относно отчетност на лекарствата за болнична помощ;

·       препоръки към годишните отчети на МЗ, относно достъпа до информация за граждани;

·       контрол и прозрачност на разходваните публични и бюджетни средства, които са отправени и към НЗОК;

·       препоръки към отчетността на РЗИ, относно публична достъпност на информацията за гражданите, както и към МЗ, относно информацията за граждани, в областта на лекарствата;

 

В резултат на изпълнение на проекта, БАЛИ разработи 7 задълбочени научни анализа, разработи механизъм и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса, относно гражданското участие в проследяване на процесите на ОЗТ, ценообразуване, реимбурсиране и контрол на лекарства по лекарско предписание, заплащани с публични/ бюджетни средства в страната, проведе две работни дискусии със заинтересовани страни и заключителна конференция.

 

Въз основа на посочените дейности, Асоциацията подготви прецизни, практически и документално обосновани препоръки, които са на база анализи, публикувани на интернет страницата на БАЛИ - 

https://badibg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=80

 

Проектът „Разработване на предложения за подобряване на гражданското участие в процесите на ценообразуване и реимбурсиране на лекарства, формиране и отчитане на публичните/бюджетните средства за здравеопазване в областта на лекарствата“, се  осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

 

Коментари