Публикация

Специалисти от ВМА с монография за систематичния подход към острия панкреатит

Специалисти от ВМА с монография за систематичния подход към острия панкреатит

Излезе от печат новата монография на мултидисциплинарен екип от Военномедицинска академия (ВМА), начело с генерал-майор професор д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS, посветена на острия панкреатит – едно от социално значимите заболявания, поради честотата си, тежкото протичане в част от случаите и значителната цена на болничното лечение.


В монографията е отразена промяната в цялостната философия към острия панкреати

 

т в резултат на натрупания опит и по-задълбоченото разбиране на патофизиологията.


В детайли са дискутирани промяната в класификацията, изместването към максимално консервативно лечение и по-строги индикации за хирургично лечение, свързано със значително намаление на смъртността, разработването и утвърждаването в практиката на редица ендоскопски техники като перкутанен и ендоскопски трансмурален дренаж с транслуменна некректомия, ендоскопската ретроградна холангиография с папилотомия и екстракция на конкременти при билиопанкреатит.


Принос на монографията е систематичният подход към острия панкреатит с подробно описание и илюстриране на ендоскопските, конвенционалните и мини-инвазивните хирургични техники. Уточняването на индикациите за всяка една от тях и сравнителният анализ на ефективността им значително подпомагат вземането на терапевтично решение, което е улеснено и от онагледяването на текста с 34 таблици и над 110 фигури.

Коментари