Публикация

Нов научен обзор: Постпрандиални гликемии, ултрабързи инсулинови аналози

Нов научен обзор: Постпрандиални гликемии, ултрабързи инсулинови аналози

Нова публикация в Дигитален колеж по диабет представя изводите от няколко интересни проучвания в областта на диабетологията, публикувани в престижни международни издания в края на 2020 г. Новите данни са свързани с лечението на захарния диабет и намаляване на риска от дългосрочните усложнения на заболяването и са представени от д-р Десимира Миронова, ендокринолог.

 

Към пълния текст на научния обзор, таблиции и източници >>>>

 

През последните 2 г. темата за постпрандиалните глюкозни екскурзии се възприе като  крайъгълен камък в новия подход за подобряване на гликемичния контрол и оценка на микро- и макроваскуларните усложнения  при пациент със захарен диабет. При няколко проучвания сред пациенти от азиатската популация със захарен диабет тип 2, се демонстира, че стойностите на кръвна захар, измерени на втория час от проведено ОГТТ, сигнификантно корелират с повишена сърдечно-съдови усложнения и смъртност, сред популацията на пациенти със захарен диабет.

 

Това става ясно от научна работа с обобщени данни, публикувана в Diabetology International от екип японски изследователи. Тя се спира върху ефекта от инсулините glulisine и lispro върху стойностите на постпрандиалните гликемии и липидния профил при пациенти със захарен диабет тип 2. Припомнят се припомнят актуализираните препоръки на Американската Диабетна Асоциация (ADA), че прицелните стойности на постпрандиалнитe гликемии, измерени 2 часа след нахранване, не бива да надвишават  10.0 mmol/l.

 

Супериорност в редукцията на постпрандиалните гликемии

 

Накратко, данните показват супериорност в редукцията на постпрандиалните гликемии при групата пациенти, лекувани с инсулин lispro, сравнени с glulisine. Получените данни били неочаквани за екипа на проучването, тъй като е известно, че glulisine има по-бърз начален ефект и по-малко глюкозни екскурзии, при проведени еугликемичен кламп тест сред недиабетни пациенти. Независимо от това, резултатите показват по-ефективно постигане на прицелните стойности на постпрандиалните гликемии в групата на lispro.

 

Новата генерация ултрабързи инсулинови аналози

 

Развитието на диабетологията е белязано и с появата на следващата генерация ултрабързи инсулинови аналози, се отбелязва още в обзора. Новата формула на ултрабърз инсулин lispro доближава действието му максимално до физиологичната инсулинова секреция, с което се цели  по-добър контрол на постпрандиалните хипергликемии.  

 

При  едно проведено двойно-сляпо, рандомизирано, контролирано кръстосано проучване сред 38 участници е проследена фармакокинетиката, глюкодинамиката и безопасността на ултрабърз инсулин лиспро и Humalog® при пациенти със захарен диабет тип 2. И в това проучване прави впечатление, че целите на добрия гликемичен контрол са насочени към постигане на подобряване на постпрандиалните хипергликемии и намаляване на глюкозните екскурзии.

 

Все повече се измества фокусът от гликирания хемоглобин (HbA1c). Установява се, че дори тези пациенти, които имат постигнати задоволителни нива на HbA1c, може да нямат добър контрол по отношение постпрандиалните глюкозни екскурзии. Тези вариации в глюкозните показатели корелират с повишената  заболеваемост и смъртност сред диабетноболните пациенти.

 

От получените резултати се показва по-ранно начало на експозицията и по-висока ранна експозиция на действието на инсулина при групата на URLi спрямо lispro и скъсена продължителност на инсулиновата експозиция, с което се осигурява подобряване в чувствителността към действието на инсулина. За оценката на фармакокинетиката на посочените инсулини са измервани съответно плазмените им нива.

 

Липохипертрофия като усложнение от прилагането на подкожни инсулини 

 

Друго проучване, представено в обзора, се спира върху едно от най-честите усложнения, свързани с прилагането на подкожни инсулини - липохипертрофията. Това засягане на подкожието оказва значителен ефект върху осигуряването на цялостния гликемичен контрол на пациента. Преобладава в широк диапазон - между 30 и 65% от пациентите са засегнати. Данните от проведено проучване сред 116 участници за оценка на липохипертрофията при лица на базално-болусна инсулинова схема показват различно по степен засягане на подкожието. За оценката на подкожните изменения е използван ехографски метод с линеарен трансдюсер- от 18 до 5 MHz.

 

Отново от Азия идва информацията от проведен мета-анализ на мониторинг на плазмените нива на кръвната захар на гладно като скрининг на гестационен захарен диабет. Гестационният захарен диабет е сред най-честите усложнения на бременността - 16% от бъдещите майки са засегнати, като по-често проблемът се наблюдава през втория триместър на бременността. Независимо от сериозността на усложнените  хипергликемии при бременни, все още няма единно становище, обединено около един утвърден метод за скрининг на гестационен диабет. В новата научна работа екип от китайски учени интегрира и анализира информацията от голяма електронна медицинска база данни: Medline, Scopus, Cochrane Library и Embase. В системното проследяване са включени над 3930 записа, които обединяват данни от 29 студия с включени над 74 481 участнички.

 

Нов post-hoc анализ на проучването REWIND

 

Краят на 2020 г. беше белязан и с още един нов post-hoc анализ на проучването REWIND. В него се сравнява броят на големите сърдечно-съдови събития или несърдечно-съдова смъртност и общия брой на кардио-васкуларни събития в рамките на разширения MACE (MACE, нестабилна ангина, сърдечна недостатъчност или реваскуларизация) при пациенти на терапия с едноседмичен дулаглутид 1.5 mg и плацебо. Седем са големите рандомизирани плацебо-контролирани проучвания, разглеждащи сърдечно-съдовите събития, при диабетноболни пациенти на терапия с GLP - 1RA. В четири от тях се отчита значително намаляване на опасността от MACE. В едно от тези проучвания - Researching cardiovascular Events with a Weekly INcretin in Diabetes (REWIND) се показва значителна редукция с 12% на MACE при 9091 пациенти със захарен диабет тип 2 и/или придружаващи хронично сърдечно-съдово заболяване или сърдечно-съдов рисков фактор.

Коментари