Публикация

Микроваскуларна ангина - терапевтично предизвикателство. Анализ на медикаментозните възможности и клиничен случай

Микроваскуларна ангина - терапевтично предизвикателство. Анализ на медикаментозните възможности и клиничен случай

Презентация на д-р Светлин Цонев, публикувана в списанието на Дружеството на кардиолозите в България „Bulgarian Cardiology” на 30 декември 2020 г.

 

Етиологията, диагностика и терапията на пациенти с ангиноподобна гръдна болка и коронарна ангиография без изменения остава неясна. Микроваскуларната дисфункция е в основата на ангинозната симптоматика при тези пациенти. Гръдната болка обичайно е по-тежка по сила и продължителност в сравнение с тази при пациенти с обструктивна коронарна болест, което води до намален функционален капацитет и по-чести хоспитализации. Стандартната антиисхемична терапия при пациенти с микроваскуларна ангина е с намалена ефективност, докато медикаментите от метаболитен клас купират по-успешно ангинозната симптоматика и намаляват броя и продължителността на пристъпите.

 

В публикацията са представени данни от оригинално проучване и клиничен случай демонстративен за пациентка с дългогодишна давност на тежка ангинозна симптоматика и верифицирана микро-васкуларна ангина.

 

Приблизително 20% от пациентите с ангинопо-добна  гръдна  болка  имат  коронарна  ангиография без изменения. Голяма част от тези пациенти се отнасят към групата на кардиологичен синдром Х (КСХ) и микроваскуларна ангина без документиран съдов спазъм. В литературата съществуват разнопосочни мнения относно стриктните критерии за причислява-не към синдрома. По-голяма част от авторите се обединяват около няколко главни критерия:

 

  • ангиноподобна гръдна болка;
  • ST-T-промени  от  проба  с  натоварване  и/или фармакологичен стрес-тест (фиг. 1);
  • чисти” коронарни съдове от СКАГ.

 

Синдромът  е  известен  в  литературата  от  над четири  десетилетия. Въпреки това КСХ  обхваща група от разнородни пациенти с неясна и компли-цирана  патогенеза.  Мненията  на  различни  изследователски колективи са много разнопосочни. Пациентките с КСХ преди десетилетия са считани за страхливи и дори хипохондрични. Благодарение на съвременните образни техники и сложни биохимич-ни анализи в медицинската диагностика се достига до интимните механизми на неясния КСХ. Водещият патогенетичен механизъм за възникване на КСХ според едни автори е изцяло екстракардиален (нарушена болкова перцепция), докато според други причините са в най-фините неврохуморални механизми на регулация на микроциркулаторното русло.

 

Цялата презентация на д-р Светлин Цонев можете да видите тук.

Коментари