Публикация

Промяна във фармако-терапевтичното ръководство по ревматология

Промяна във фармако-терапевтичното ръководство по ревматология

Националният съвет по цени и реимбурсиране публикува за обществено обсъждане промени във фармако-терапевтичното ръководство по ревматология.


Причините за разработване на проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 14 ноември 2019 г. са свързани с одобрението на редица нови лекарствени продукти и индикации в областта на ревматологията през 2020 г., се посочва в мотивите към документа.

 

Цели


С проектонаредбата се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лекарствената терапия в областта на ревматологията, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия. В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се гарантира достъп на пациентите до съответстващи на европейските стандарти лекарствени продукти.


Очаквани резултати


Очакваният резултат от прилагането на проекта на нормативен акт е въвеждането на единен терапевтичен подход при предписването и прилагането на лекарствените продукти, което да гарантира оптимален ефект при лечението на пациентите в областта на ревматологията. Спазването на алгоритмите за лечение е гаранция за висок терапевтичен отговор при широкия кръг от пациенти. Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Ревматология“.


Финансови средства, необходими за прилагането на нормативния акт


Приемането на нормативния акт няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху държавния бюджет.


Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз


Проектът не е свързан с въвеждане на изисквания на европейското законодателство, поради което не е необходимо изготвяне на анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Проектът на наредба ще бъде съгласуван със съответния експертен съвет по медицинска специалност или медицинска дейност по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето в хода на общественото обсъждане на проекта.


Период на обществената консултация: 05.02.2021 - 08.03.2021 г.


Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


С проекта и с мотивите към него можете да се запознаете в прикачените файлове.

 

Прикачени файлове

Проект.pdf
Мотиви.pdf

Коментари