Публикация

Медицински сестри и акушерки ще се обучават и без приемен изпит

Министерският съвет прие промени в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” за образователно-квалификационна степен „Бакалавър”.


Това съобщиха от правителствената информационна служба.

С изменението се въвежда предвидената в Закона за висшето образование възможност приемът за обучение да се извършва и без конкурсен изпит на кандидат-студенти, издържали успешно държавните зрелостни изпити съгласно Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

В проекта се уточнява, че продължителността от 4 учебни години на обучението за придобиване на специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” съответства на 8 семестъра. Минималният хорариум по специалността „Акушерка” се променя от 4735 на 4675 часа, като с изменението се цели намаляване на дневната натовареност на студентите.

Новият документ определя, че обучението по двете специалности включва теоретична и практическа подготовка, като първата е с продължителност не по-малко от 6 семестъра.

Предвижда се практическото обучение по специалностите да е с продължителност не по-малка от 1140 академични часа. Регламентира се, че преддипломният стаж е с продължителност не по-малко от 1600 астрономически часа и се провежда през VII-ия и VIII-ия семестър. Целта на тези промени е да се намали дневната натовареност на студентите през обучението, а по време на преддипломния стаж да затвърдят практическите умения, които са от съществено значение за упражняване на професиите.

С приетото днес постановление се въвеждат изискванията на Закона за висшето образование за оценка на придобитите по време на обучението знания и умения, като висшите училища осигуряват система за натрупване и трансфер на кредити.
Чрез новия документ се конкретизира съдържанието на държавните изпити за придобиване на висше образование по двете специалности.

Коментари