Публикация

Кой тест за антитела да избера?

Кой тест за антитела да избера?

Стремежът на науката в световен мащаб да отговори адекватно и бързо на диагностичното предизвикателство - новият коронавирус - SARS-COV-2, доведе до бързото разработване на редица диагностични тестове както за неговото откриване, така и за оценка на имунния отговор на организма след преболедуване или имунизация. Така, година след началото на пандемията, вече се сблъскваме с проблема за правилното използване и интерпретация на резултатите от различните тестове за антитела срещу SARS-COV-2, както и с въпросите: "Кой тест да избера?", "Кой от всички предлагани антителни тестове е най-подходящ за мен?

За да могат пациентите на лаборатория "ЛИНА" да направят своя правилен и информиран избор на необходимия за тях тест за антитела спрямо SARS-COV-2, ще направим кратък преглед на видовете тестове, предлагани в лабораторията и тяхното приложение.

 

Антителните тестове, наричани серологични тестове, показват наличието или отсъствието на специфични имуноглобулини от класовете M, G и A, които имунната система на организма изработва срещу различни антигенни съставки на вирусната частица. Коронавирусната частица е изградена от няколко структурни белтъка - S (spike)- шипчест, E (envelope)– белтък на обвивката, M (membrane)– мембранен и N (nucleocapsid)- нуклеокапсиден. Установено е, че най-имуногенни са шипчестият и нуклеокапсидният белтътъци, затова и повечето тестове са разработени да откриват антитела насочени срещу тях. Различните класове имуноглобулини имат определена хронология на появата си в кръвта, като това може да е ориентир за давността на инфекцията.

 

Лаборатория "ЛИНА" предлага следните антителни тестове:

 

1.     Коронавирус антитела SARS-CoV - 2 IgG +IgM -  цена 28 лв.

Това е бърз качествен тест за определяне на наличието или отсъствието на антитела от класовете М и G / разделно/.  Резултатът се изразява като "положителен" или " отрицателен". Бързите тестове са едни от първите разработени антителни тестове, които все още намират приложение, тъй като изследването се извършва лесно и в кратки срокове може да се получи резултат поотделно за присъствието или не на антитела от посочените класове. Недостатък на този вид анализ е субективното отчитане на резултата и по-ниската чувствителност, но все още намират приложение.

 

2. Anti-SARS-CoV- 2 ELISA ( Ig A) -  цена - 30 лв.

При този тест се прилага високо чувствителен и специфичен имуноанализ /ELISA / за полуколичествено откриване на антитела от клас IgA срещу  S1 субединицата  на шиповия протеин на SARS-CoV-2 в човешка кръв. Това е  най-рано появяващото се антитяло, още на 2-3 ти ден от началото на симптомите. SARS-CoV-2 може да прониква в клетките основно през ресничестия епител на горните дихателни пътища. IgA е преобладаващият имуноглобулин, експресиран в лигавицата. Серумни IgA антитела могат да бъдат открити по-рано от IgG и IgM и се задържат най-малко 38 дни след инфекцията.

Кога има смисъл да се назначава? При търсене на ранен хуморален отговор на заразени с вируса и при случаи, в които разултатът за IgM на доказано инфектирани пациенти е все още отрицателен. Сероконверсията на IgM е доста вариабилна и поради тази причина търсенето на антитела от клас Ig A е основателно в ранния период на инфекцията.


3. Anti-SARS-CoV- 2 ELISA ( Ig G) - цена - 30 лв.

При този тест се използва същият ензимно свързан имунологичен анализ, който се извършва на автоматизирана ELISA система, което значително подобрява качеството и надеждността на получените резултати. Аналогично на предходния тест се откриват антитела, но от клас IgG срещу  S1 субединицата  на шиповия протеин на SARS-CoV-2 в човешка кръв. Резултатът е полуколичествен и се изразява като цифрова стойност, която може да попадне в един от  трите  диапазона - отрицателен, граничен и положителен.

Кога да се назначава? - След 12-15 ти ден от началото на коронавирусна инфекция. Наличието на тези антитела показва, че организмът се е срещал с този причинител, но отрицателният резултат не изключва възможността за активна инфекция.

Ig A и  Ig G по ELISA се предлагат  в пакет - Anti-SARS-CoV- 2 ELISA ( Ig G+ Ig A )  на обща цена от 50лв.

 

4. Рош Elecsys Anti-SARS-COV-2 ( IgМ + IgG ) - цена 12 лв.

Това е много полезен скринингов тест за откриване едновременно на антитела от двата класа Ig M и IgG, които са насочени към нуклеокапсидния антиген. Този белтък е разположен в сърцевината на вирусната частица и има отношение към размножаването на вируса в инфектираните клетки. Едновременната детекция на двете антитела е предимство в ранния етап от хода на инфекцията, поради вариабилната поява на IgM в този период. Тестът показва висока чувствителност до 70% на 3-6 ден от потвърждаване на инфекцията с PCR и достига до 100% след 14-я ден.

 

Предимствата на теста се изразяват в това, че е напълно автоматизиран и стандартизиран, използва се високочувствителен електрохемилуминисцентен метод на интегрирана аналитична система Cobas 6000. Това дава изключителна сигурност на резултатите. Те се изразяват като "положителен" или "отрицателен".

Кога да изберем този тест? - Подходящ е при всички случаи на съмнение за прекарана коронавирусна инфекция /безсимптомна форма или с неубедителни признаци за COVID-19; със знаен  или незнаен контакт с положителен пациент/, както и при съмнителни за COVID-19 симптоми и с отрицателен PCR тест с давност повече от 10 дни.

 Подходящ е за тестване на големи групи от хора / работни колективи / за бързо установяване на наличие или не на имунен отговор към SARS-COV-2, както и за големи епидемиологични изследвания, целящи да установят процента на населението, изложено на вируса при липса на диагноза, извършена с молекулярни тестове. 

 

5. SARS-COV-2 IgG Quantitative ( количествен ) - цена 19 лв.

Този тест дава количествен израз на наличието на IgG антителата, насочени към S1/S2 антигените на SARS-COV-2. Антигенната структура S1/S2, разположена на шипа на коронавируса, играе основна роля за проникването му /S1 / и сливането /S2 / с клетката- гостоприемник. Затова, антителата, образувани срещу S1/S2 на шипа, блокират, неутрализират проникването му в клетката  и по този начин предотвратяват разпространението му в организма. Тези антитела се наричат още вируснеутрализиращи и тяхното образуване се цели при всички ваксини, а изследването им дава информация за това, дали са образувани достатъчно количество предпазни антитела, които наистина да осигурят защита на организма при последваща среща с този причинител.

Предимства на теста SARS-COV-2 IgG Quantitative ( количествен ) - получава се бърз, количествен израз на голяма част от антителата с вируснеутрализираща активност. За тяхното определяне се използва високочувствителен, напълно автоматизиран хемилуминисцентен анализ  на апарат Liasaon XL.

Кога се назначава? Максималната чувствителност на теста се постига след 15-я ден от началото на симптомите, затова по-ранното му изследване не е препоръчително. Оптимално е да се направи на 38-40-я ден след преболедуване от COVID-19 инфекция.   Подходящ е за проследяване на имунния отговор след поставяне на ваксина не по-рано от 2 седмици /оценка на ваксиналния отговор/. Използва се и за проследяване нивата на антителата с цел обсъждане на необходимостта от последващо ваксиниране.  Подходящ е за определяне на количеството антитела при  желаещи да станат донори на конвалесцентна плазма.

 

6. SARS-COV-2 IgМ Liason XL - цена 19 лв.

Това е напълно автоматизиран тест за качествено определяне на специфични IgM антитела срещу SARS-CoV2 използващ  хемилуминесцентен имуноанализ (CLIA) на платформа Liason XL на фирма Diasorin

Откриването на тези антитела е свидетелство за ранна инфекция с коронавирус. Появата им може да бъде установена средно не по-рано  от 10 дни след заразяване /симптомно или безсимптомно/.

В какви случаи е подходящ този тест? Търсенето на IgМ антитела срещу SARS-CoV-2 може да се използва за оценяване на имунния статус на пациентите, засегнати от CoVID-19, както и като допълнителен неинвазивен метод за откриване на заболяването, особено при пациенти, които проявяват симптоми късно и с ниско вирусно натоварване. Въпреки това резултатите от теста SARS-COV-2 IgМ Liason XL не трябва да се използват като единствена основа за диагностициране или изключване на инфекцията.

 

7.Вирус неутрализиращи антитела (anti SARS-CoV-2-VNT ) - цена 38 лв.

Този тест се отличава от предходните по това, че дава представа за биологичната активност на придобитите по естествен начин /в резултат на преболедуване / или след ваксинация антитела. За разлика от количествените тестове за вирус неутрализиращи антитела, които измерват антителните молекули, този тест оценява колко ефективни са те при блокиране на разпространението на вируса и дали осигуряват необходимата защита на организма. От всички вирус неутрализиращи антитела, най-силна блокираща способност имат тези, които са насочени към един малък участък от спайк протеина, отговорен за свързването му с АСЕ2 рецепторите в дихателните пътища. Той се нарича рецептор свързващ участък /RBD/. С този тест се определя точно тяхната неутрализираща активност.

Кога да се назначава? - Тестът не е скринингов за неутрализиращи антитела. Подходящ е за хора:

·    преболедували инфекцията, при които количествено са установени IgG антитела, за да се определи тяхната функционалност,

·        след ваксиниране -  2 седмици след поставяне на втората доза,

·    проследяване нивата на вирус неутрализиращите антитела, с цел обсъждане на необходимостта от ваксинация или реваксинация

·    донори на конвалесцентна плазма

 

Резултатът е готов след 10 дни.

 

8. Скринингов тест вирус неутрализиращи SARS-CoV-2 антитела – цена-23 лв.

Това е качествен  имунохроматографски тест за откриване на вирус неутрализиращи антитела. Скринингов метод. Резултатите се изразяват като „положителен“ и „отрицателен“. Предимството на теста е, че резултатът се  получва в рамките на същия работен ден, за разлика от предходния тест, при който поради спецификата на използваната методика това става до 10-14 дни.

За кого е подходящ? За всички, които искат:

·        Бързо да получат отговор на въпроса дали са изградили вирус неутрализиращи антитела след преболедуване / симптомно или безсимптомно/, поне месец от началото на инфекцията,

·        За ваксинираните, непосредствено преди и след 2-рата игла /2 седмици след поставянето на втората доза,

·    Скринингово изследване на колективи, при които има доказани положителни PCR резултати и определяне на защитните вируснеутрализиращи антитела на контактните не по-рано от 20 дни от началото на карантината.

 

Всеки от тези тестове  има своето приложение в диагностиката на COVID-19, тъй като тя продължава да се разширява и усъвършенства. Следващата седмица медицинска лаборатория „ЛИНА” ще въведе и тест за клетъчен имунитет срещу SARS-CoV-2. Информация за него ще бъде обявена на сайта www.lina-bg.com.

 

 

Коментари