Публикация

Tелекардиология за пациентите с хронични сърдечни заболявания в условията на COVID-19 пандемията

Tелекардиология за пациентите с хронични сърдечни заболявания в условията на COVID-19 пандемията

Резюме на презентация на Радостина Илиева, Румена Савова, Наталия Спасова, Десислава Сомлева, Божидар Кръстев, Александър Миланов, Станимир Хасърджиев, Асен Гудев, публикувана в списанието на Дружеството на кардиолозите в България „Bulgarian Cardiology” на 30 декември 2020 г.

 

Въведение: Телемедицината е алтернатива на стандартните консултации със специалист по време на COVID-19 пандемията. Въпреки че ползите им все още не са достатъчно проучени, телефонните консултации са потенциално ефективно средство за оказване на медицинска и психологична помощ на пациентите с хронични заболявания в условията на социална изолация.

 

Цел: Да се оценят демографските и клиничните характеристики на пациентите, потърсили кардиологична помощ по телефона, както и най-честите причини за тези консултации. Материал и методи: Анализирахме данните на 196 последователни пациенти с хронично сърдечно заболяване, които са се обадили на телефона за кардиологична консултация към Националната пациентска организация за периода 22.04-31.07.2020 г.

 

Резултати: Средната възраст на включените в изследването пациенти е 71,7 ± 11,3 години (17 ÷ 92), като 149 от тях (76%) са над 65 години (които ние дефинираме като възрастни). 114 (58%) от консултираните по телефона са жени. 96 пациенти (49%) са се обадили от София. Средната продължителност на разговора е 8,5 минути. Най-честите причини за телеконсултация са нестабилно артериално налягане – при 30% от пациентите (n = 59), и тревожност – 17% (n = 33). Други причини за търсене на кардиологична помощ са: доуточняване на терапията (различна от антихипертензивната) – 8%, гръдна болка – 7%, задух – 7%, въпроси относно проследяването на хронично заболяване – 7%, сърцебиене – 6%, мониториране на INR – 4%, второ мнение преди операция или процедура – 2%, проблеми с набавяне на лекарства или протоколи – 1,5%, административни въпроси (ТЕЛК/ЛКК) – 1,5%. Най-честите хронични заболявания на консултираните по телефона са: артериална хипертония (89%), сърдечна недостатъчност (31%), исхемична болест на сърцето (25%), захарен диабет (22%) и предсърдно мъждене (15%).

 

Изводи: В условията на COVID-19 пандемията възрастните пациенти, както и жените по-често търсят кардиологична помощ по телефона. Неоптималният контрол на артериалното налягане и тревожността, породена от пандемичната обстановка, са най-честите причини за телефонни консултации на пациентите с хронични сърдечни заболявания.

 

Цялата презентация можете да видите тук.

Коментари