Публикация

Наредба за утвърждаване на стандарт по нефрология

Наредба за утвърждаване на стандарт по нефрология

Министерството на здравеопазването публикува Наредба № 3 от 23 февруари 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нефрология“.

 

Лечебните заведения трябва да приведат дейността си в съответствие с нея в срок до 6 месеца от влизането й в сила


Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и отменя Наредба № 4 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нефрология“ (ДВ, бр. 28 от 2014 г.).


Нефрологията е медицинска специалност, която изучава етиологията, патогенезата, клиничната изява на болестите на отделителната система и разработва методи за тяхната диагноза, диференциална диагноза, лечение и профилактика при хора над 18-годишна възраст. Специалността, която е с преобладаваща терапевтична насоченост, включва клинична нефрология, диализа и бъбречна трансплантация. Този стандарт се прилага при осъществяване на дейности в областта на клиничната нефрология. При осъществяване на дейности по диализа се прилага медицинският стандарт „Диализно лечение“. При осъществяване на дейности по бъбречна трансплантация се прилага медицинският стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки.


Подробности четете в прикачения файл.

Прикачени файлове

Нефрология.pdf

Коментари