Публикация

У нас няма сигнали за отровни гъби в магазинната мрежа

Няма постъпили сигнали за наличие на отровни гъби на българския пазар, съобщи Министерството на здравеопазването.


По Системата за бързо съобщаване за наличие на опасни храни на пазара (RASFF) на Европейския съюз е постъпила информация за наличие на отровни гъби в Италия от партида пресни гъби, внесени от България. Открити са два екземпляра от Amanita Phalloides (зелена мухоморка) в партида съдържаща вида Аmanita (Amanita caesarea – гъба булка).

Цялата партида, в която са открити отровните гъби, е била унищожена от контролните органи в Италия. МЗ е разпоредило на Регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве да извършат проверка по случая.

Съгласно събраната информация от извършените проверки по случая, фирмата получател на гъбите в Италия осигурява свой представител в България при изкупуването на диворастящите гъби в организирани за целта временни пунктове (хладилен камион).

Стоката се закупува директно от лицата, които са брали диворастящи гъби в различни региони от страната. При закупуването стоката е била окачествявана от представителя на италианската фирма, след което директно се транспортира до Италия.

Първото място за въвеждане на продукта в хранителната верига за човешка консумация е било на пазара в Италия. Продуктът не е преминал през базите за преработка на диворастящи гъби на територията на България, в които да се извърши съответна проверка и окачествяване.

Производителят е декларирал, че продукта не е разпространяван на българския пазар и е предназначен единствено за пазара в Италия.

Коментари