Публикация

Бюджетът на НЗОК поема рехабилитацията на пациенти с COVID-19

Бюджетът на НЗОК поема рехабилитацията на пациенти с COVID-19

В пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, ще бъдат включени физикална терапия, рехабилитация и грижи за пациенти след проведено активно болнично лечение на COVID-19. Освен това част от него стават специализираните и високоспециализираните имунологични изследвания за диагностика на първични имунни дефицити.

 

Това предвижда проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Той е публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването за  обществено обсъждане до 21 април 2021 г. 

 

Нова клинична пътека за физиотерапия и рехабилитация на преболедували COVID-19

 

Като резултат от въвеждането на нова клинична пътека „Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от COVID-19“ се предоставя допълнителна възможност за лечение с цел стабилизиране състоянието при пациенти, на които е проведено активно болнично лечение от коронавирус.

 

На пациентите с остатъчни здравословни проблеми след COVID-19 новата клинична пътека осигурява физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи, които не могат да бъдат осъществени в рамките на утвърдения към момента пакет от дейности на НЗОК. Това ще позволи на пациентите по-пълноценно да се възстановяват след преболедуване на заразата. При голям брой от тях, част от които с хоспитализация над 20 дни, лекуващите и проследяващи лекари са регистрирали остатъчни проблеми за здравето. Проекта предвижда тези дейности да се изпълняват непосредствено след активното лечение в срок, в който предприемането на рехабилитационни мероприятия и полагането на специализирани грижи за пациентите имат най-голям ефект и в най-голяма степен водят до максимално възстановяване на функциите на засегнатите органи и системи.

 

Доказано е, че рехабилитацията и специализираните грижи за пациентите с
налични остатъчни проблеми за здравето след лечение от COVID-19 са най-ефективни в 3-месечен период, непосредствено след провеждането му, защото човешкият организъм възстановява пълната си функционалност.

 

Нова амбулаторна процедура търси първичните имунни дефицити

 

Очакваният резултат от въвеждането в наредбата на нова амбулаторна процедура „Диагностика на първични имунни дефицити“ е да се осигури съвременна диагностика. Това ще да гарантира качествено провеждане на необходимите за диагностиката имунологични изследвания за доказване на различните видове заболявания в групата на ПИД, което е предпоставка за стартиране и провеждане на адекватно специфично лечение, посочват вносителите на промените.

 

Същевременно организирането на дейностите в  рамките на амбулаторна процедура осигурява поставяне на диагнозата в кратък срок, което гарантира навременно стартиране на лечение и избягване на евентуални усложнения на заболяването от забавяне на терапията.

 

В проекта се предвижда още допълване на възможностите за осъществяване на малки хирургични интервенции с насоченост към труднозаздравяващи рани, настъпили в резултат на нарушена трофика на кожата и подкожната тъкан вследствие на промени в периферните съдове (каквито са и промените при възпаление на кръвоносните съдове - т.нар. васкулит при коронавирусна инфекция).

 

Специални грижи за деца с неинсулинозависим диабет

 

С проекта се правят допълнения и в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията. Причините са свързани с необходимостта от осигуряване на възможност за диспансерно наблюдение при деца с неинсулинозависим диабет. Очакваният резултат от промяната е постигане на по-добър контрол на състоянието на пациентите до 18 години с неинсулинозависим диабет, което е предпоставка за подобряване на резултатите от проведеното лечение и избягване на евентуалните усложнения и инвалидизация в по-късна възраст като поседица от заболяването, както и при заразяване с коронавирус.

 

Изчисленията показват, че за целта са необходими финансови средства в общ размер на около 54 000 лева годишно при общ брой обхванати лица до 18-годишна възраст - 322. По-подробните разчети за необходимите средства включват: - Преглед от специалист по ендокринология / детска ендокринология 2 пъти годишно – 11 592 лв.; - Консултация с детски ендокринолог /в случай, че наблюдението се осъществява от специалст по ендокринология и болести на обмяната/ – веднъж годишно – 15 778 лв.; - Консултации със специалист /детски кадиолог, детски нефролог/ – веднъж годишно – 15 778 лв.; - Лабораторни изследвания /изследване на гликиран хемоглобин – 2 пъти годищно и на липиден профил, АСАТ, АЛАТ, креатинин, пикочна киселина – веднъж годишно/ - 10 883,60 лв. Съгласно предвидените средства в Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. за здравноосигурителни плащания предложената промяна има възможност да бъде въведена без риск от компрометиране на бюджетната стабилност на НЗОК.

 

Пълния текст на проекта вижте в прикачения файл.

 

 

Прикачени файлове

proekt.pdf

Коментари