Публикация

Д-р Калин Поповски: Време е за разумни реформи и ефективен контрол в Здравеопазването

Д-р Калин Поповски: Време е за разумни реформи и ефективен контрол в Здравеопазването

Д-р Калин Поповски,  кандидат – депутат от ВМРО-БНД за предстоящите парламентарни избори в 15 Плевенски МИР, отговаря на въпросите, поставени от медицинското съсловие:

 

отговор на:

Д-р Иван Маджаров, БЛС: 

 

1. Надграждане на сегашния здравноосигурителен модел с доброволни фондове за до финансиране на системата 

В програмата на ВМРО-БНД в сектор Здравеопазването в България, като стратегическа цел е изведено постигане на възможно най-добро здраве на всички граждани, за което сме акцентирали върху необходимостта от спешна и ефективна реформата в системата на здравеопазването. Необходимо е да се работи в посока надграждане и оптимизация на здравноосигурителния модел с доброволни здравни фондове, с които да се до финансира системата.

Във връзка с гореизложеното сме набелязали следните цели, по които да работим в тази насока, а именно:

☑️   Стабилизиране на здравноосигурителния модел и предприемане на поетапна демонополизация на Националната здравноосигурителна каса.

☑️  Финансова стабилност и обезпеченост на здравната система чрез прегрупиране на финансовите ресурси:

- по пакети здравни дейности - основен, допълнителен, спешен;

- по видове медицинска помощ – първична извънболнична, специализирана извънболнична, болнична;

- по направления промоция, профилактика, скрининг, диагностика и лечение;

- по видове осигуряващи се лица и осигурителни плащания –  увеличаване на събираемостта на здравноосигурителните вноски, развитие на здравното застраховане.

- на база резултати и качество на медицинската помощ.

Въвеждането на допълнително доброволно здравно осигуряване/застраховане, може да доведе до изсветляване на доплащанията и подобряване здравето и благосъстоянието на българските пациенти, както и на медицинските специалисти.

 

2. Задължително държавна политика за финансиране на кадрите в регионите  

Относно финансирането на кадрите по региони в програмата на ВМРО-БНД са залегнали следните цели:

☑️  Кадрово и ресурсно обезпечаване в системата на здравеопазването чрез подобряване на условията за обучението и квалификацията на специалистите, както и на заплащането, на условията на труд, на сигурността и техническата обезпеченост на кадрите.

- Планиране на база потребностите от медицинска помощ;

- Ориентиране на медицинското образование към променящите се потребности; 

- Развитие на системата за продължаващо обучение в системата на здравеопазването;

- Развитие на нови умения – извършване на услуги в медико-социални екипи, нови форми на обслужване, насърчаване на овластяването на пациента;

- Въвеждане на нов модел за заплащане на работещите в системата на здравеопазване, обвързани с образователно-квалификационната степен и постигнатите резултати.

☑️  Преодоляване на регионалните дисбаланси и осигуряване на функционално взаимодействие между отделните нива на медицинската помощ чрез:

- Подобряване на достъпа на населението до качествени здравни услуги;

- Планиране на публичните и частни инвестиции в системата на здравеопазване на база на обективни потребности;

☑️  Подобряване достъпа и качеството на специализираната, болничната и доболничната медицинска помощ. Осигуряване на медицинска помощ в малките населени места, чрез актуализиране на национална здравна карта, отчитаща потребностите населението от медицинска помощ по видове – съобразно възрастова структура, заболеваемост, болестност, смъртност, детска смъртност и др., създаваща задължителни минимални и максимални изисквания за териториалното разпределение на структурите за извънболнична, болнична и спешна медицинска помощ, високотехнологични медицински дейности, регламентираща възможностите за инвестиции и достъп до публични ресурси в системата на здравеопазване.

☑️  Разработване и създаване на Концепция и План за преструктуриране на системата за болнична помощ.

Държавата трябва да промени начина на финансиране на държавните болници и на тези с приоритетно държавно участие, които са гръбнака на българското здравеопазване. Към настоящия момент те се финансират само към НЗОК, което е крайно недостатъчно. Желателно е да бъдат регистрирани по чл. 5 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/ - по подобие на болниците от системата на ВМА. По този начин държавата ще може да финансира допълнително /66 болници в страната/, без които здравеопазването в държавата е невъзможно.

 

3. Плавно достигане до 8% от БВП за здравеопазване (сега е 4.2%)

През следващият мандат на парламента трябва да продължи плавното увеличаване на публичните инвестиции за здраве от 4.2% /за момента/ на 8% от БВП, или приблизително от 6 млрд. до 10 млрд. лв. Това нарастване трябва да е съпроводено от повишаване на тяхната възвращаемост чрез ефективно използване и ускорена дигитализация, измерена чрез подобрени здравни резултати за обществото и засилено икономическо развитие на страната.

 

отговор на:

Проф. Асена Сербезова, БФС: 

 

1. Адекватно регулиране на аптечната дейност 

Във връзка с адекватно регулиране на аптечната дейност в програмата 2021-2025г. за здравеопазване сме акцентирали на необходимостта от въвеждане на нова лекарствена политика с цел качество, безопасност и ефикасност на лекарствените продукти; осигуряване на достатъчна наличност и достъпност до лекарствени продукти; разработване и утвърждаване на фармако – терапевтични ръководства и провеждане на терапия с лекарствени продукти с доказана ефективност и гарантиране на устойчивост и предвидимост на разходите за лекарствени продукти.

Като очакваните резултати са:

- осигуряване на качествени и достъпни лекарствени продукти;  

- повишаване на качеството на предоставяните фармацевтични услуги;

- ефективно и рационално използване на публичните средства във фармацевтичния сектор и гарантиране на финансовата му устойчивост;

 

Също така сме заложили на:

☑️  Въвеждане на механизми за ограничаване на необоснованото нарастване на разходите за лекарствени продукти чрез:

- реимбурсна политика, ориентирана към целите;

- прогенерична лекарствена политика;

- използване на иновативни медикаменти при осигурена финансова стабилност и прогнозируемост чрез потребности и доказана ефективност;

- надграждане и доразвиване на електронна платформа за доставка на лекарствени продукти за лечебните заведения;

- увеличаване на контрола върху недостига на лекарства чрез Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък на Република България /СЕСПА/ като обективен подход за регистриране на наличността от лекарства в България;

 

2. Дигитализация на процеса по снабдяване с лекарства  

С цел постигане на максимална прозрачност и проследимост при лекарствата за периода 2021-2025г. сме набелязали като цел:

Въвеждане на електронно здравеопазване и създаване на интегрирана информационна система, свързваща в реално време информационните системи на Министерството на здравеопазването, НЗОК, НОИ, НАП, ИАЛ, ИАМО с доставчиците на медицински и здравни услуги (болници, практики в извънболничната помощ, производители, търговци на едро и дребно на лекарствени продукти и медицински изделия) и прехвърляне на целия документооборот в електронен вид.

На мнение сме, че чрез инвестиции в дигитализации могат да се подобрят ефикасността на здравната система и да се увеличи достъпа на пациентите до здравни грижи.

 

3.Фармацевтите да бъдат включени като медицински специалисти в дейности по промоция на здравето и да се реализират пълноценно като здравни консултанти

Проблем от години, на който трябва да бъде обърнато сериозно внимание в следващия парламент, т.к. в условията на COVID пандемия всички се убедихме в ключовата роля на фармацевтите, които са на първа линия и най-близко до здравните проблемите на гражданите.

 

отговор на:

Адв. Свилена Димитрова, Българска болнична асоциация:

 

1. Увеличаване на публичните средства за здраве 

През следващият мандат на парламента трябва да продължи плавното увеличаване на публичните инвестиции за здраве от 4.2% /за момента/ на 8% от БВП, или приблизително от 6 млрд. до 10 млрд. лв. Това нарастване трябва да е съпроводено от повишаване на тяхната възвращаемост чрез ефективно използване и ускорена дигитализация, измерена чрез подобрени здравни резултати за обществото и засилено икономическо развитие на страната.

 

2. Свобода на избор за пациента, къде да се лекува.  

В тази връзка като стратегическа цел от програмата ни в сектор Здравеопазването в България е изведено именно постигането на по-добро здраве за гражданите, съответно с поставените цели към нея.

 

3. Равнопоставено третиране на болниците, да дават еднакво качество.

В тази насока сме заложили в Програмата на ВМРО, насочена към здравеопазване следните цели:

☑️  Интегрирана профилактика, ранна диагностика и ефективно лечение на заболяванията като възможност за по-добро здраве и качество на живот.  Ранна диагностика и откриване на предхронични и хронични състояния чрез въвеждане на ежегодни профилактични прегледи на всички български граждани на кръв, урина и кардиологични изследвания.

☑️  Преодоляване на регионалните дисбаланси и осигуряване на функционално взаимодействие между отделните нива на медицинската помощ чрез:

- Подобряване на достъпа на населението до качествени здравни услуги;

- Планиране на публичните и частни инвестиции в системата на здравеопазване на база на обективни потребности;

- Подобряване на ефективността на публичните разходи

 

отговор на:

Милка Василева, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи: 

1. Стартово възнаграждение от три минимални работни заплати на специалистите по здравни грижи.  

2. Достойни условия на труд.  

3. Да спре емиграцията на медицински сестри.

Трите въпроса ще ги обединя в един отговор, защото е немислимо отделянето на всеки един по отделно, т.к. те са взаимосвързани и като такива трябва да бъдат разглеждани заедно.

Във връзка с решението на 72-та Световна здравна асамблея да определи 2020 година за Световна година на медицинската сестра и  акушерката,  през м. февруари 2020 г. в Плевен беше сформиран инициативен комитет (с мое участие) от граждани за провеждане на инициатива „Нуждаем се от здравни грижи и утре”

Направих предложение острия недостиг на медицински сестри у нас да бъде компенсиран за няколко години, посредством осигуряването им на безплатно обучението в колежите и университетите. Това ще продължи да бъде сред приоритети на ВМРО и в следващия парламент.

 

Относно достойните условия на труд и спиране на емиграцията на медицински сестри в програмата на ВМРО-БНД сме заложили като цел:

☑️  Кадрово и ресурсно обезпечаване в системата на здравеопазването чрез подобряване на условията за обучението и квалификацията на специалистите, както и на заплащането, на условията на труд, на сигурността и техническата обезпеченост на кадрите.

- Планиране на база потребностите от медицинска помощ;

- Ориентиране на медицинското образование към променящите се потребности; 

- Развитие на системата за продължаващо обучение в системата на здравеопазването;

- Развитие на нови умения – извършване на услуги в медико-социални екипи, нови форми на обслужване, насърчаване на овластяването на пациента;

- Въвеждане на нов модел за заплащане на работещите в системата на здравеопазване, обвързани с образователно-квалификационната степен и постигнатите резултати.

 

отговор на:

Николай Хаджидончев, БГФармА:

 

1. Електронизация в здравеопазването

Като цел в програмата на ВМРО в сектор Здравеопазване сме включили именно „Въвеждане на електронно здравеопазване и създаване на интегрирана информационна система, свързваща в реално време информационните системи на Министерството на здравеопазването, НЗОК, НОИ, НАП, ИАЛ, ИАМО с доставчиците на медицински и здравни услуги (болници, практики в извънболничната помощ, производители, търговци на едро и дребно на лекарствени продукти и медицински изделия) и прехвърляне на целия документооборот в електронен вид“.

На мнение сме, че чрез инвестиции в дигитализации могат да се подобрят ефикасността на здравната система и да се увеличи достъпа на пациентите до здравни грижи.

 

2. По-добър достъп до медикаментозно лечение при социално значими и разпространени заболявания чрез повишаване на реимбурсацията

Във връзка с този проблем в управленската ни програма за 2021-2025г. сме заложили следната цел:

☑️  Въвеждане на нова лекарствена политика с цел качество, безопасност и ефикасност на лекарствените продукти; осигуряване на достатъчна наличност и достъпност до лекарствени продукти; разработване и утвърждаване на фармако – терапевтични ръководства и провеждане на терапия с лекарствени продукти с доказана ефективност и гарантиране на устойчивост и предвидимост на разходите за лекарствени продукти.

Като очакваните резултати са:

- осигуряване на качествени и достъпни лекарствени продукти;  

- повишаване на качеството на предоставяните фармацевтични услуги;

- ефективно и рационално използване на публичните средства във фармацевтичния сектор и гарантиране на финансовата му устойчивост;

 

3. Стимулиране на широкогенерична конкуренция, което ще доведе до оптимално ценово равнище на продуктите и спестяване на обществен ресурс.

Нашата цел в тази насока е именно:

☑️  Въвеждане на механизми за ограничаване на необоснованото нарастване на разходите за лекарствени продукти чрез:

- реимбурсна политика, ориентирана към целите;

- прогенерична лекарствена политика;

- използване на иновативни медикаменти при осигурена финансова стабилност и прогнозируемост чрез потребности и доказана ефективност;

- надграждане и доразвиване на електронна платформа за доставка на   лекарствени продукти за лечебните заведения;

- увеличаване на контрола върху недостига на лекарства чрез Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък на Република България /СЕСПА/ като обективен подход за регистриране на наличността от лекарства в България;

 

отговор на:

Деян Денев, ARPharm:

1. Постигане на консенсус за ускорено развитие на българското здравеопазване в рамките на следващите 5 г.  

Нужни са спешни реформи за ускорено развитие в здравеопазването, т.к.  българското общество очаква цялостна промяна във функционирането на здравната система, което е и заложено в целите ни сектор здравеопазване в програмния период 2021-2025г.

Държим да подчертаем, че това може да се случи само и единствено с над партийните интереси. 

 

2. Ясен план за действие, подплатен със съответното финансиране. 

Необходимо е значително подобрение на ефективността на здравеопазването в България, което неминуемо е свързано с увеличаването на публичните инвестиции в здравеопазване, които са почти два пъти по-ниски като процент от БВП. За целта е необходимо да бъде разработен план за действие с конкретни етапи и срокове на база прозрачност, проследимост и анализи на всеки етап от неговото изпълнение. При необходимост да бъдат направена навременни корекции и предприети съответните превантивни действия.

 

3. Пълна дигитализация на здравеопазването за повече анализи и обективна база за

управленски решения.

Като цел в програмата на ВМРО в сектор Здравеопазване сме включили именно „Въвеждане на електронно здравеопазване и създаване на интегрирана информационна система, свързваща в реално време информационните системи на Министерството на здравеопазването, НЗОК, НОИ, НАП, ИАЛ, ИАМО с доставчиците на медицински и здравни услуги (болници, практики в извънболничната помощ, производители, търговци на едро и дребно на лекарствени продукти и медицински изделия) и прехвърляне на целия документооборот в електронен вид“.

На мнение сме, че чрез инвестиции в дигитализации могат да се подобрят ефикасността на здравната система и да се увеличи достъпа на пациентите до здравни грижи.

 

В заключение:

Предвид всички гореизложени искания на съсловните организациите и отговори и направени предложения от страна на ВМРО-БНД, държим да подчертаем следното:

☑️  Нужни са спешни реформи за ускорено развитие в здравеопазването, т.к.  българското общество очаква цялостна промяна във функционирането на здравната система, което е и заложено в целите ни сектор здравеопазване в програмния период 2021-2025г.

☑️  Изведените от наша страна стратегическа цел и съответните под цели могат да бъдат реализирани единствено и само с над партийните интереси и воля за промяна от всички парламентарно представени партии в 45 Народно събрание.

☑️  Крайно време е да загърбим политическите си интереси и пристрастия и да започнем да работим обединени около каузата за постигане на по-добро здраве за всички български гражданите чрез приемане на смислени нормативни промени с визия за бъдещето.

☑️  Крайно време е за смислени реформи и ефективен контрол в системата на Здравеопазването от съответните институции и органи.

☑️  Необходимо е отговорно отношение, внимание към пациентите, качествено обслужване и контрол върху качеството на лечение.

☑️  Необходимо е да бъде въведен строг и ефективен и прозрачност на парите за здравеопазване.

Коментари