Публикация

ЗАЩО БЪЛГАРИЯ Е НА ПОСЛЕДНО МЯСТО ПО МЕДИЦИНСКИ НАУКИ И ИНОВАЦИИ СРЕД СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС ?

ЗАЩО БЪЛГАРИЯ Е НА ПОСЛЕДНО МЯСТО ПО МЕДИЦИНСКИ НАУКИ И ИНОВАЦИИ СРЕД СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС ?

Доц.Влади Манев–клиничен имунолог,председател на програмен консултативен съвет по имунотерапия и имунопрофилактика на рака /www.immuno-bg.org  / носител на приза „Изобретател на 2016 „ с три признати патента за имунотерапия на  рака .

        

От десетилетия България е на последно място по медицински науки и иновации .Какво  следва незабавно да се направи така ,че България да има достойно място, съизмеримо с икономическото  развитие и стандарт  на живот със страните членки на ЕС ? За това е нужно  да се постигне надпартиен национален консенсус за същността, създаването и  внедряването на иноваците, а именно  :

1.Иновациите са фундамента за прогреса на всяка икономика и за стандарта на живот във  всяка развита страна .                                               

2.Иновациите създават принадена стойност, разкриват нови работни места.

3.Върхова форма за иновация е регистриран световен приоритет с патент за изобретение и внедрен в производство, конвертируем на световния пазар.                                                                                      

4.Здравеопазването е важна съставна част от икономиката на всяка държава и следва  да участва в иновативното развитие на страната.        

5.Медицинската наука е „закотвена” на последно място в иновациите  и така  не  участва  в икономическото развитие на страната.  Това е така защото :

1.Иновация в здравеопазването се приема в практиката ,че е свързана с  трансфер на задгранична интелектуална собственост, купуване на авангардна апаратура или друго средство за лечение или профилактика,  когато е внедрено и у нас .                                                                   

2. Създаването и регистирането на световен приоритет е  проблемно у нас по многобройни  причини.                                                               

2.1.При създаден  и регистриран световен приоритет с признат патент за изобретение в областта на „стратегически важни за държавата направления в медицината” и при  наличните нормативи за внедряване ,  внедряването е мисия невъзможна  или би била  изключение.

3.Нужен е дефиниран закон, където да е определено, що е то  стратегическо важно направление в медицината . Няма нормативи ,които да определят, кои у нас са признати  за  „стратегически важни за държавата направления в медицината” ?                                             

3.1.Следва да бъдат дефинирани  за такива тези  ,които са с най-голяма смъртност и застрашават националната сигурност:1.Сърдечно-съдовите заболявания. 2..Онкологичните заболявания. 3.При условията на тежка епидемия или пандемия,законодателят следва да предвиди включване  автоматично признаване на статут за „ стратегическо важно за държавата направление на  медицината.„.с произтичащите от това разписани законови изисквания,предварително гласуван бюджет  и действия на отговорните институции.

ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕД ИЗБОРИТЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЯТ ДА ДЕФИНИРА:

1. Кои са стратегически важни за здравеопазването направления. Предлагаме това да са по дефиниция, изброените по-горе медицински направления с най-голяма смъртност и застрашаващи националната сигурност

1.1.Парламентът да гласува бюджет на Министерството на здравеопазването за  иновативно развитие на медицинската  наука и практика.                                                             

1.2.Държавата по закон следва да  има  правото и задължението  при признат патент за изобретение в стратегическо важно за държавата направление в медицината да придобива интелектуалната собственост, като изкупува  признатия патент за изобретение и инвестира за неговото внедряване. Нормативно следва да  се осигури прилагане на  нормативната практика на една от водещата  в иновациите  страна /Германия / в  страните членки на ЕС , а именно :                                                        

1.3.При  придобиване от държавата на интелектуална собственост върху признат патент за изобретение в стратегически важни за държавата  направления и при успешно внедряване,държавата като законов собственик възвръща многократно вложените средства за внедряване. като продава лицензии от патента./Германия / 

2.Разкриване в МЗ на сектор или отдел за „Иновативно развитие на медицината и внедряване  на признати патенти за изобретения в стратегически важни за държавата направления на медицината .” В състав : специалист по патентно право и лекар изобретател , патентопритежател с минимум три признати патента за изобретения.

2.1. Нормативно да се гласуват правомощия на МЗ да възлага  и финансира  иновативни проекти предложени  от академични структури,от частни лечебни заведения, нестопански здравни организации и частни  физически лица,хабилитирани с висше медицинско образование, когато предложените  проекти са тематично  по изброените стратегически важни за държавата направления.

2.2.Разкриване на специализирана иновативна медицинска структура за правене на иновативна медицина/Център, Институт за клетъчна имунотерапия   и имунопрофилактика на рака .

2.3..Държавна политика за създаване, мотивиране,протектиране и опазване за държавата на иновативно мислещи лекари,молекулярни и клетъчни биолози, доказали рецидивиращо иновативно мислене, изпреварващо времето, практиката, структурите и нормативите  при  признати най-малко три патента за изобретения в стратегически важни за държавата направления .                                                                                     

3.За период от 4-ри години до внедряване на  патента за изобретение в стратегически важно за държавата направление в този период  държавата осигурява на патентопритежателя  законов  статут  на „Комисар по  темата или направлението”. Този статут дава правомощия на патентопритежателя за  пълна и безусловна подкрепа от държавата за  реализиране  работата  по етапите  на внедряване.

3.1. МЗ  следва да  получи  нормативно права като  се  гласува целеви бюджет да възлага и осигурява  необходимите условия  за  извършване спешни проучвания по предложен и внесен научно аргументиран проект за намаляване смъртността при болни с Ковид-19, за профилактиране страничните явления и късните усложнения.Проектът изисква апаратурно отстраняване факторите,които доказано  убиват или водят до късни усложнения.

3.2.Съдаване у нас на поне 3/три /Центъра за интензивна апаратурна пурификация/подобно на хемодиализните центрове/ за тежко болни с Ковид-19 за профилактиране и намаляване страничните усложнения  и смъртността .

3.3. Държавата  и медиите да съдействат в популяризирането  за  безвредни средства,които приложени  в домашни условия, биха намалили  усложненията за постъпване в болница. Така  би се намалил бързо и натиска върху здравната система.Такова средство от първа линия за противодействие на инфекцията ,би могло да бъде и аминокиселината  L-лизин .Приложена в първите  часове  до  1-2 дни  след получаване на първите  симптоми съмнителни за Ковид-19  , приложена в продължение на  4-ри дни по схема описана в публикация в Credo web : ”Възможност за  използване на L-лизин в терапията на болни с  Covid-19 "

 

https://www.credoweb.bg/publication/127246/vazmozhnost-za-izpolzvane-na-l-lizin-v-terapiyata-na-bolni-s-covid-19-dots-vmanev-klinichen-imunolog-wwwimmuno-bgorgп

 

Коментари