Публикация

Отличават проф. Камен Плочев с орден „Мадарски конник” I степен

Отличават проф. Камен Плочев с орден „Мадарски конник” I степен

Министерският съвет ще предложи на президента да издаде указ за награждаване на о. з. полковник проф. д-р Камен Плочев с орден „Мадарски конник” I степен с мечове.
Това стана ясно след днешното правителствено заседание.


Номинацията е за високи постижения в областта на медицината

 

както и заради големите заслуги на проф. Плочев за развитието и укрепването на двустранните отношения в здравеопазването и научните изследвания в медицината между България и Германия, Нидерландия, Белгия и други водещи европейски страни.


Проф. Камен Плочев, д.м.н., е ръководител на Първа клиника по инфекциозни болести към ВМА

 

Завършил е медицина през 1976 г. в МУ - София. Има придобита медицинска специалност по „Инфекциозни болести”.


През 1995 г. защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор” на тема „Върху някои аспекти от клиничното протичане и нарушенията в клетъчните елементи на имунната система при HIV-заразени лица в България”.


През 2011 г. защитава дисертационен труд за придобиване на научна степен „Доктор на науките” на тема „Организация на медицинските дейности в Българската армия за противодействие при употреба на биологично оръжие”.


От 1976 г. работи във Военномедицинска академия, в периода от 2000 г. до 2017 г. е началник на Катедрата по инфекциозни болести, от януари 2019 г. е ръководител на Първа клиника по инфекциозни болести.


От 2012 г. заема академична длъжност „Професор”. Преминава следдипломно обучение по „Инфекциозни болести” в Белгия, Германия и Нидерландия. Самостоятелен автор на два монографични труда – „СПИН” и „Биотероризмът: скритата война”, съавтор на монографията „Грип от птиците към хората”.


Автор и съавтор на над 120 реални пълнотекстови научни публикации, на над 15 глави в колективни монографии

 

и на над 150 научни съобщения.


Хоноруван преподавател по „Инфекциозни болести” на студенти от специалностите „Медицина” и „Медицинска сестра” при Медицинския факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски”.


Активен член на Българския лекарски съюз, Българското дружество по инфекциозни болести, Българското дружество по военна медицина, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases и Balkan Military Medical Committee.

 

Коментари

Нашите НЕсъгласия за удостояване о.з..полк.Проф. д-р Камен Плочев с орден „Мадарски конник I степен с мечове”Наш Доц.д-р В.Манев-клиничен имунолог Има предложение на МС от 14.04.2021г, за издаване указ на президента на Република България за удостояванне на о. з. полковник проф. д-р Камен Плочев. Нашите несъгласия са в частта : ”За високи постижения в областта на медицината ... „ и научните изследвания в медицината.„ Доказателствата са следните : 1.Мнението на водещ специалист и експерт по ХИВ-инфекцията у нас в статията „ЛАИЦИ ВОДЯТ БОРБАТА СЪС СПИН У НАС” от проф.Радка Аргирова, Завеждащ Националната референтна лаборатория по СПИН / /. в..”ДУМА „ бр. 281/04.12.1987 г. стр 5. В публикацията се казва за д-р Камен Плочев: „Книгата за СПИН е представил човек, който няма дори специалност по имунология, но се е нарекъл „експерт по СПИН на Българския лекарски съюз „ ! 2-.През 1998 г. д-р Камен Плочев кадидатства пред МУ, София , Ректорат, Отдел „Следдипломна квалификация“ да бъде допуснат за придобиване медицинска специалност по „Имунология”. Получава отказ, поради това ,че „не отговаря на изискванията на Наредбата за следдипломна квалификация” /СДО Изх.№ 199 /10.06.1988г /. 3. Във връзка с монографията СПИН, автор д-р Камен Плочев, 1997г. има колективен ОТЗИВ от водещите у нас специалиски и експерти по СПИН и ИМУНОЛОГИЯ. В колективния „Отзив” състоящ се от 9/девет / страници, в заключение се казва : „Трудът на Д-р Камен Плочев демонстрира крещяща некомпетентност в областта на имунологията и тясно свързаните с нея ,епидемиология и вирусология „ Подписали : 1. Проф.Радка Аргирова ДМН 2. Ст.н.С. II ст Румана Маркова,д –Клиничен имунолог 3.Ст.Н.С.II ст.д-р Красимир Мекушинов, д -Началник вирусологична лаборатория във ВМА. 4. Във връзка с дисертационният труд на д-р К. Плочев през 1995г във ВАК /Висша атестационна комисия/ е входирано „ОПРОВЕРЖЕНИЕ” Вх№427 /08.05.1995г от д-р Влади В. Манев, дм, с научна степен по специалността „Имунология”, заведащ експерименталната лаборатория по имунология при ВМА ,Относно: „Доказателства ,че дисертационният труд на д-р Камен Плочев ,е фалшификат ,включващ и документна измама и др....... „ 5.В писмено допитване до Н-ка на Лабораторията по СПИН при ВМА доц. д-р Красимир Мекушинов има подписано мнение, в което се казва : „През 1993г до 1994 г д-р К. Плочев не е ползвал регистрирани HIV /+/ пациенти в лабораторията по СПИН на ВМА за дисертационня си труд“. Възниква въпрос от професионално, научно и морално значение. В подписания документ не се отрича че: „.... проведените по официални публикувани у нас данни за наличните пълни изследвания при 32 болни с HIV/+/ са до края на декември 1993г, а на 01.01.1994г цифрата на тези болни само за период от няколко празнични дни се трансформират от 32 болни и се изписват като 79 болни HIV /+/ в дисетациониня труд на д-р Камен Плочев ? 6. д-р Камен Плочев е толериран на високи нива от ведомството, което го допуска до конкурс за „Доцент” по научната специалност „Имунология и алергология”, без да има придобита специалност по „Имунология”. В тази връзка е заведена молба от д-р Влади В. Манев, дм, с допитване до Председателя на ВАК –/ Вх.№ 420/07.-3.1997г / :1.При участие в конкурс за „Доцент“ ВАК би ли признал преподавателски стаж на д-р Камен Плочев в друга специалност, а не в тази, в която се провежда конкурса ?” 2. Правомерно ли е Научният съвет /НС/ на ведомството да възлага на лекар, придобил една медицинска специалност /инфекциозни болести /, да чете лекции в друга специалност / имунология/, ....без диплома по специалността, по която се провежда конкурса за „Доцент„ ? В ДВ 1994 г, бр.52, НАРЕДБА НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО №13 /16.06.1994г/, чл. 3 ,т.1 гласи: „Медицинските лаборатории се ръководят от лекар с придобита специалност по профила на лабораторията „ През 1999г д-р Камен Плочев губи конкурса за „Доцент” по спецалността „ Имунология и алергология”. Конкурсът е спечелен от доц. д-р В.Манев / Протокол № 7 от 25 .03.1999г, ВАК, Министeрски съвет на Република България. / 6.1. Д-р Камен Плочев е назначен през 1990 г на длъжност първо за Зам. Н-к , а после за Н-к на Централната имунологична лаборатория, без да има придобита специалност по „Имунология” без да е обявен и проведен такъв конкурс . 6.2.В афиша за обявяване публичната защита на дисертационния труд на Д-р Камен Плочев, е изписано: ”Главен асистент” към Централната имунологична лаборатория/ЦИЛ / на ВМА”. Д-р Камен Плочев , не се е явявал на конкурс в ЦИЛ, нито за „Главен асистент“ по специалността „Имунология” в ЦИЛ, нито се е явявал и печелил конкурс за Н-к на Централната имунологична лаборатория/ЦИЛ/. Въпреки това е назначен за такъв /1994-1999г /. В писмо Изх.№ 2426 /18.06 1997г на Н-ка на ВМА се казва :”Действително полк.Камен Плочев е избиран за асистент по инфекциозни болести с протокол № 12/212.06. 1984г и за „старши асистент”/по инфекциозни болести/ с Протокол № 9 /13.05 1987г . 7.Съгласно ЗНСЗ за провеждането на конкурс за конкурсни длъжности , участниците следва да притежават придобита специаланост по профила на лабораторията. В писмо Изх.№ 1040/ 11.06.1994 г на Началник на Управление Административно се казва: „Подполовник Камен Плочев през 1990 г след обявен конкурс /по инфекциозни болести/ е назначен за Зам.Н-к на клиниката по инфекциозни болести, а от декември същата година е назначен за зам.началник на Центъра по имунология ,със силата на споменатия конкурс /” респ. по „Инфекциозни болести „ ??? .Без коментар. 8. Вярно ли е, че д-р Камен Плочев, преди около 5-6 години е дал интервю от частната си вила, на репортер от радиото , в което е направил публично изявление в ефира /по памет /: ....в този живот ,човек не може да придобие нищо по честен и законен начин ? 9.Годините на работа във ВМА съм посветил за прокарване специалността имунология, създаване на първата лаборатория по клинична имунология и развитието й. Резултатите от този труд не са тайна и се знаят. За период само от 10 години /1979-1989г/ : 1.Регистрирани и признати 4 патента/Авт.св. за изобретения в областта на имунологията на рака, 9 рационализации , 2.„Златна значка „за внедрено изобретение на препарат за лабораторна употреба в клетъчната имунология. 3.Успешно завършен държавен проект по мой творчески замисъл на тема: „Сърце” за създаване на клетъчен имунологиен комплекс за ранна диагносткика на болестен процес в миокарда„/ 4. Авт.свидетелство за изобретение,получило „Златен медал „ на международно изложение за интелектуална собственост /1996г/. 5. Регистрирани са заявления в патентното ведомство за 2 /две / открития в областта на имунологията на туморите. 6. Ежегодни доклади с аргументирани предложения за доказване пред ръководството на ВМА необходимостта от разкриване на първата лаборатория по клинична имунология и прерастването й в „Център по клинична имунология / -първият у нас Център по имунология с ранг на Катедра /. 10. В този период от 10 години 1979-1990 г, едновременно с научната и производствена дейност, бях принуден да се спасявам, буквално да оцелявам от провежданите политически гонения, дискриминация и тормоз. В този период не се подбирха средства за възпрепятстване развитието ми, дискридитирането и очернянето ми в зависимост от конюнктурата. Поводът беше ”липсата на класово-партиен прозход” /баща завършил Военното -у-ще на Н.В. Дядо завършил медицина в Лиеж, Белгия в края на 19 век. Да, но се завръща в България, създава семейство, оженва се за внучката на Колю Фичето , участва като лекар като Н-к на военно-полева болница в Балканската война. Издига се до „Главен лекар на гр.Разград” до 1926г / почива/. Остава 4-ри деца сираци. Баща ми е бил принуден на отиде да учи за военен . Нямам никаки основания да се срамувам от баща си, защото е един истински достоен български офицер с два ордена за храброст от ВСВ, Н-к щаб на артилерията на 2-ра БА. В цитирания период на работа във ВМА се правиха абсурдни внушения с безпочвени твърдения и инсинуации. Тези, които са ги вършили, вероятно са били пряко или косвено свързани или подвеждани от структурите, провеждали тогава кадровата политика в тоталитарния и посттоталитарния период . 11.С проф. Камен Плочев нямаме лични отношения. На кого да се даде път и шанс за професионлно развитие кариера, за високи удостоявания, и на кого не. Въпросът е за кадровата политика, провеждана преди 10.11.1989г, по време на целия преход и до наши дни Не е тайна, че преди 10.11.1989г действаха явни, писани, или не толкова , изисквания за заемане на ръководна длъжност във ВМА. Ръководител на клиника и или Катедра във ВМА е можело да се става не за приноси за медицинската наука и практика, а след разрешение и утвърждаване от Военния отдел на ЦК на БКП. При едно от рутините занятия през 80-те години, лично можах да видя и прочета какво пише на служебния ми кадрови картон с червен химикал: ”Да не се дава път за служебо израстване, баща завършил Военното –у-ще на Н.В „/1933г / . 12. Не е тайна, че бащата на о.з полк. проф. Камен Плочев е бил офицер от Генерал от УБО. Би следвало миналато да не е определящо, да не влияе за отношението на държавата към когото и да било. Професионалната и гражданска съвест изискват гласност за фактите. Въпросът е от професионално, морално значение и въпрос на гражданска съвест. Посветих 20 години от професионалния си път, да се прокара и признае специалността „Имунология” и се създаде специализирана лаборатория по имунология във ВМА. Бях назначен на конкурсна длъжност ВРИД за Ст.Н.С.II ст. от 1989. Очаквах обявяване на конкурс. Притежавах оригиални приноси, признати патенти и рационализации, първа диплома по специалността „Имунология”. Според тогаващната кадрова политика, нямах „класов произход“. Вместо да се обяви конкурс, бях уволнен през 1990г, след две публикация във в.”Демокрация”. Те бяха по повод и във връзка с евентуалните късни последици за здравето на нацията, свързани с очакваните придобити имунни дефицити след аварията в Чернобил, отговор на демагогската, национално безотговорна кадрова политика към „неблагонадеждните“ и деленето на „наш човек и не наш“. В края на 1989г на 20.11.1989 г направих официално допитане до Н-ка на ВМА Генерал-м-р проф. Йовчо Топалов, защо се бави конкурсът и кога ще се обяви за Ст.Н.С. II ст. по имунология ? В писмото-отговор /Изх.№ 11762/ 29.12.1989г/ подписано тогава от Н-ка на ВМА Генерал Йовчо Топалов се казва: ”Въпросът за обявявена на конкурса.... бе обсъден на Специализрания научен съвет/СНС /на ВМА . С протокол №10 /03.05.1989 г, бе посочено, че единственият вероятен кандидат за това научно звание ще бъдете Вие. СНС с абсолютно болшиство гласува да не се обявява конкурса за Ст.Н.С.II ст по „Имунология”. 13.Няколко месеца по-късно при четене на заповед за уволнението, ми бе връчен медал „За 20 ГОДИНИ ВЯРНА СЛУЖБА НА РОДИНАТА”. Бях пенсиониран в разцвета на силите си, оставен без работа, макар и с най-много приноси по специалността. д-р К.Плочев бе назначен в Центъра по имунология за Зам.Началник, на конкурсна длъжност за СТ.Н.С II ст., без да има специалност по „Имунология“ и без провеждане на конкурс . 14.Цитнираният по-горе входиран документ във ВАК с доказателства, че дисетационният труд на Д-р Камен Плочев е фалшификат ... няма отговор . Изброените по-горе факти за заобикаляне на законите с „височайша подкрепа” за някои „наши лекари” преди 10.11.1989г, в посттоталитарния и целия преходен преходен период, не се отразиха на кариерното израстване на д-р Камен Плочев да бъде предлаган за удостояване с държавно отличие. В други Европейски държави и президенти на държави си отиват веднага от постовете, ако дисертационният им труд или друг документ е фалшификат или е плагиатстван. Предложението за удостояване с орден „Мадарски конник I ст. с мечове“ на о. з. полк проф. К. Плочев „за високи постижения в областта на медицината ... „ и научните изследвания в медицината„ е странно след 30 години преход и крещящо недоразумение,обидно за съвестта на всеки честен лекар и човек, който знае истината . о.з.полк. МС Доц. д-р В.Манев /клиничен имунолог, Носител на приза с купата „Изобретател на 2016„ с три патента за изобретение за имунотерапия на рака, Първа диплома по специалността „Имунология”, създател на Лабораторията по клинична имунология във ВМА / v_manev@gbg.bg / 25.04.2021г ,София П.с: https://www.credoweb.bg/profile/107631/dots-vladi-vasilev-manev-dm/publications

Петър  Галев
12 май 2021 15:40

Здравейте, доц. Манев, ако бяхте отделили времето за написване на този огромен текст за Ваша научна разработка, щеше да е много по-полезно и за Вас, и за пациентите. Нека да не доказваме за пореден път анекдота, че в българския клон на ада няма пазачи, защото се накисваме в казана взаимно...  

  Здравейте   Г-н Галев,


Бих  се  съглася с Вас , ако темата и проблема в статията  беше научен  Темата обаче и проблема   е  за   ИСТИНАТА! Най-страшното за всяко общество   е   когато  няма достатъчно усещане за истина  или  има усещане  за  полуистини и  за несправедливост! Тогава .Хиляди способни лекари и  доказали се специалисти  са принудени да напускат родината си  и да търсят реализация в чужбина.Така те  не могат да са полезни за икономиката на  държавата си,за медицината ,за медицинската наука  и  за стандарта на живот на  народа си .За това  сме на последно място в ЕС по медицински науки Така  всички губим , когато  губим  онези  ,които  биха могли да са най-много  полезни  за страната си.    
 С Уважение Доц. В.Манев      

Поздрави от колеги и стари приятели от Бургас

Честито!
Заслужава награда за своята самоотверженост и огромно сърце.
Професор Марияна Стойчева, дмн
Катедра по инфекциозни болести, МУ-Пловдив

Проф. Плочев всичко върши със сърце,затова са и успехите му. Поздравления за заслужената награда!

Честито ! Напълно заслужена награда за дъл

гогодишния ти труд !

Поздравления, проф. Плочев!

Поздравления! Заслужена награда! Благодаря, професоре, за Вашия всеотдаен труд!