Публикация

Агенцията по безопасност на храните ще заработи догодина

Предвижда се агенцията да се създаде чрез преобразуване на Националната ветеринарномедицинска служба.


Министерският съвет прие решение за одобряване на проект на закон за Агенцията по безопасност на храните към земеделското министерство, съобщи правителствената информационна служба.

Предвижда се агенцията да се създаде чрез преобразуване на Националната ветеринарномедицинска служба. Новата структура ще обедини националната служба за растителна защита, службата по зърното и фуражите, звената към областните дирекции „Земеделие”, които се грижат за качеството на плодовете и зеленчуците, както и
дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, свързана с контрола върху храните.

Агенцията, която ще бъде второстепенен разпоредител с бюджетни средства, ще се състои от централно управление, 28 областни дирекции, специализирани структури за научноизследователска и лабораторно-диагностична дейност и център за оценка на риска.

Тя ще се ръководи от изпълнителен директор, назначаван със заповед на премиера по предложение на земеделския министър. Той ще има и трима заместници.

Според законопроекта центърът за оценка на риска ще е самостоятелно юридическо лице в структурата на агенцията. Той ще оценява риска по отношение здравето на човека, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, добавките в храните и фуражите, генетично модифицираните организми, диетичните продукти. Органи на управление на центъра ще са директорът и управителният съвет.

Предвижда се законът за Агенция по безопасност на храните да влезе в сила от 01.01.2011 г.

Коментари