Публикация

Нашите НЕсъгласия за удостояване о.з..полк.Проф. д-р Камен Плочев с орден „Мадарски конник I степен с мечове

Нашите НЕсъгласия за удостояване о.з..полк.Проф. д-р Камен Плочев с орден „Мадарски конник  I степен с мечове”

 

Доц.д-р В.Манев-клиничен имунолог

 

Има предложение на МС от 14.04.2021г,  за издаване  указ на президента на Република България за удостояванне  на о. з. полковник проф. д-р Камен Плочев. Нашите несъгласия  са в частта : ”За високи постижения в областта на медицината ...  „  и научните изследвания в медицината.„        

 

Доказателствата   са  следните  :

 

1.Мнението на водещ  специалист и експерт по ХИВ-инфекцията у нас  в статията „ЛАИЦИ ВОДЯТ  БОРБАТА СЪС СПИН У НАС” от  проф.Радка Аргирова, Завеждащ Националната референтна лаборатория по СПИН / /. в..”ДУМА „ бр. 281/04.12.1987 г. стр 5. В публикацията се казва за д-р Камен Плочев: „Книгата за СПИН е представил човек, който няма дори специалност по имунология, но се е нарекъл „експерт по СПИН  на  Българския лекарски  съюз „ !

 

2-.През 1998 г. д-р Камен Плочев  кадидатства пред  МУ, София , Ректорат, Отдел „Следдипломна квалификация“ да бъде допуснат за придобиване  медицинска специалност по „Имунология”. Получава отказ, поради това ,че „не отговаря на изискванията на Наредбата за следдипломна квалификация”  /СДО Изх.№ 199 /10.06.1988г  /.

 

3. Във връзка с монографията  СПИН,  автор  д-р Камен Плочев, 1997г. има   колективен ОТЗИВ  от водещите у нас специалиски и експерти по СПИН и ИМУНОЛОГИЯ. В колективния „Отзив” състоящ се от  9/девет / страници,  в заключение се казва : „Трудът на Д-р Камен Плочев демонстрира крещяща некомпетентност в областта на имунологията и тясно свързаните с нея ,епидемиология и вирусология „ Подписали :

1. Проф.Радка Аргирова ДМН

2. Ст.н.С. II ст Румана Маркова,д –Клиничен имунолог              

 

3.Ст.Н.С.II ст.д-р Красимир Мекушинов, д -Началник вирусологична лаборатория  във ВМА.

 

4. Във връзка с дисертационният труд на д-р К. Плочев през 1995г във ВАК /Висша атестационна комисия/ е входирано „ОПРОВЕРЖЕНИЕ” Вх№427 /08.05.1995г от д-р Влади В. Манев, дм, с научна степен по специалността „Имунология”, заведащ експерименталната лаборатория по имунология при ВМА ,Относно: „Доказателства ,че дисертационният труд на д-р Камен Плочев ,е фалшификат ,включващ и документна измама  и др.......  „                                                                                     

 

5.В писмено допитване до Н-ка на Лабораторията по СПИН  при ВМА доц. д-р Красимир Мекушинов има подписано мнение, в което се казва :  „През 1993г до 1994 г д-р К. Плочев не е ползвал регистрирани HIV /+/ пациенти  в лабораторията по СПИН на ВМА  за  дисертационня си труд“. Възниква въпрос от професионално, научно и морално значение. В подписания документ не се отрича че: „.... проведените по официални публикувани у нас данни за наличните  пълни изследвания при 32  болни  с HIV/+/ са до края на декември 1993г, а  на 01.01.1994г цифрата на тези  болни само за период от няколко празнични дни се трансформират от 32 болни  и се изписват като  79 болни HIV /+/ в дисетациониня труд на д-р Камен Плочев ? 

 

6. д-р Камен Плочев е толериран на високи нива от ведомството, което го допуска до конкурс за „Доцент” по научната специалност „Имунология и алергология”,  без да има придобита специалност  по „Имунология”. В тази връзка е заведена молба от д-р Влади В. Манев, дм, с допитване  до Председателя на ВАК –/ Вх.№ 420/07.-3.1997г / :1.При участие в конкурс за „Доцент“ ВАК би ли признал преподавателски стаж на д-р Камен Плочев в друга  специалност, а не в тази, в която се провежда конкурса ?” 2. Правомерно ли е Научният съвет /НС/ на ведомството да възлага на лекар, придобил една медицинска специалност /инфекциозни болести /, да чете  лекции в друга специалност / имунология/, ....без  диплома  по специалността, по която се провежда конкурса за „Доцент„ ? В ДВ 1994 г, бр.52, НАРЕДБА НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО №13 /16.06.1994г/, чл. 3 ,т.1 гласи: „Медицинските лаборатории се ръководят от лекар с придобита специалност по профила на лабораторията  „                  

През 1999г д-р Камен Плочев губи  конкурса за  „Доцент”  по спецалността „  Имунология и алергология”.  Конкурсът е  спечелен от  доц. д-р В.Манев / Протокол № 7 от 25 .03.1999г,  ВАК, Министeрски съвет на Република България. /

6.1.  Д-р Камен Плочев е назначен през 1990 г на длъжност първо за Зам. Н-к , а  после за Н-к на Централната имунологична лаборатория, без да има придобита специалност по „Имунология”  без да е обявен и проведен такъв конкурс .                                                   

6.2.В афиша за обявяване  публичната  защита на дисертационния труд на Д-р Камен Плочев, е изписано: ”Главен асистент” към Централната имунологична лаборатория/ЦИЛ / на ВМА”. Д-р Камен Плочев , не се е явявал на конкурс в ЦИЛ, нито за „Главен асистент“ по специалността  „Имунология” в ЦИЛ, нито се е явявал и печелил  конкурс за Н-к на Централната имунологична лаборатория/ЦИЛ/. Въпреки това е назначен за такъв  /1994-1999г /. В писмо  Изх.№  2426 /18.06 1997г на Н-ка на ВМА  се казва :”Действително полк.Камен Плочев е избиран за асистент по инфекциозни болести  с протокол № 12/212.06. 1984г и за „старши асистент”/по инфекциозни болести/ с Протокол № 9 /13.05 1987г .

7.Съгласно ЗНСЗ за провеждането на конкурс за конкурсни длъжности , участниците следва  да притежават придобита специаланост по профила на  лабораторията. В писмо Изх.№ 1040/ 11.06.1994 г на Началник на Управление Административно се казва: „Подполовник  Камен Плочев през 1990 г след обявен конкурс /по инфекциозни болести/ е назначен за Зам.Н-к на клиниката по инфекциозни болести, а от декември  същата година  е назначен за зам.началник на Центъра по имунология ,със силата на споменатия конкурс /” респ. по „Инфекциозни болести „ ??? .Без коментар.

8. Вярно ли е, че д-р Камен Плочев, преди около 5-6 години е дал  интервю от частната си вила, на репортер от радиото , в което  е направил публично  изявление в ефира /по памет /: ....в този живот ,човек  не може да придобие  нищо по честен  и законен начин ?  

9.Годините на работа във ВМА съм посветил за прокарване  специалността имунология, създаване на първата лаборатория по клинична имунология и развитието й.  Резултатите от този труд не са тайна и се знаят. За период само от 10 години /1979-1989г/  : 1.Регистрирани и признати 4 патента/Авт.св.  за изобретения в областта на имунологията на рака, 9 рационализации , 2.„Златна значка  „за внедрено изобретение на препарат за лабораторна употреба в клетъчната имунология. 3.Успешно завършен държавен проект по мой  творчески замисъл на тема: „Сърце” за създаване на клетъчен имунологиен комплекс за ранна диагносткика на болестен процес в миокарда„/ 4. Авт.свидетелство за изобретение,получило „Златен медал „ на международно изложение за интелектуална собственост /1996г/. 5. Регистрирани са заявления в патентното ведомство за  2 /две / открития в областта на имунологията на туморите. 6. Ежегодни доклади с аргументирани предложения за доказване пред   ръководството на ВМА   необходимостта от разкриване на първата лаборатория по клинична имунология и прерастването й в „Център по клинична имунология /  -първият  у нас Център по имунология с ранг на Катедра /.

10. В този   период от 10 години 1979-1990 г, едновременно с научната и производствена дейност, бях принуден да се спасявам, буквално да оцелявам от провежданите политически гонения, дискриминация и тормоз. В този период не се подбирха  средства за възпрепятстване  развитието ми, дискридитирането и  очернянето ми в зависимост от конюнктурата. Поводът беше ”липсата на класово-партиен прозход” /баща завършил Военното -у-ще на Н.В. Дядо завършил медицина в Лиеж, Белгия в края на 19 век. Да, но се завръща  в България, създава семейство, оженва се  за внучката на Колю Фичето , участва като лекар като Н-к на военно-полева болница в  Балканската война. Издига се  до „Главен лекар на гр.Разград” до 1926г / почива/. Остава 4-ри деца сираци. Баща ми е бил принуден на отиде да учи за военен . Нямам никаки основания да се срамувам от баща си , един  достоен български офицер с два ордена за храброст от ВСВ, Н-к щаб на артилерията на 2-ра БА. В цитирания период на работа във ВМА се правиха абсурдни внушения с безпочвени твърдения и инсинуации. Тези, които  са ги вършили, вероятно са били пряко или косвено свързани или подвеждани от структурите, провеждали тогава кадровата политика в тоталитарния и посттоталитарния период .

11.С  проф. Камен Плочев нямаме лични отношения.                        

На кого да се даде път и шанс за професионлно развитие кариера, за  високи удостоявания, и на кого не. Въпросът е за кадровата  политика, провеждана  преди 10.11.1989г, по време на целия преход и до наши дни Не е тайна, че преди 10.11.1989г действаха явни, писани, или не толкова , изисквания за заемане на ръководна длъжност във ВМА. Ръководител на  клиника и или Катедра във ВМА е можело  да се става   не за приноси за медицинската наука и практика, а  след разрешение и утвърждаване от Военния отдел на ЦК на БКП. При едно от рутините занятия през 80-те години, лично можах да видя и прочета какво пише на служебния ми кадрови картон с червен химикал: ”Да не се дава път за служебо израстване,  баща завършил Военното –у-ще на Н.В „/1933г / . 

12. Не е тайна, че бащата на о.з полк. проф. Камен Плочев е бил офицер  / Генерал /от УБО. Би следвало миналато да не е определящо, да не влияе за отношението  към когото и да било. Професионалната и гражданска съвест изискват гласност за фактите. Въпросът е от професионално, морално значение и  въпрос на гражданска съвест. Посветих  20 години  от професионалния си път, да се прокара и признае специалността „Имунология” и  се създаде специализирана лаборатория по имунология във ВМА. Бях назначен на конкурсна длъжност ВРИД за Ст.Н.С.II ст. от 1989. Очаквах обявяване на конкурс. Притежавах оригиални приноси, признати патенти и рационализации, първа диплома по специалността „Имунология”. Според тогаващната кадрова политика, нямах „класов произход“. Вместо да се обяви конкурс, бях уволнен през 1990г, след две  публикация във в.”Демокрация”. Те бяха по повод и във връзка с  евентуалните късни последици за здравето на нацията, свързани с  очакваните придобити имунни дефицити след аварията в Чернобил,  отговор на демагогската, национално безотговорна кадрова политика към  „неблагонадеждните“ и  деленето на  „наш човек и не наш“.  В края на 1989г на 20.11.1989 г направих  официално допитане до Н-ка на ВМА Генерал-м-р проф. Йовчо Топалов, защо се бави конкурсът и  кога ще се обяви за Ст.Н.С. II ст. по имунология ? В писмото-отговор  /Изх.№ 11762/ 29.12.1989г/ подписано тогава от Н-ка на ВМА Генерал Йовчо Топалов се казва: ”Въпросът за обявявена на конкурса.... бе обсъден на Специализрания научен съвет/СНС /на ВМА . С протокол №10 /03.05.1989 г, бе посочено, че единственият вероятен кандидат за  това научно звание ще бъдете Вие. СНС с абсолютно болшиство гласува да не се обявява конкурса за Ст.Н.С.II ст по „Имунология”.                     

13.Няколко месеца по-късно при четене на заповед за уволнението, ми  бе връчен  медал „За 20 ГОДИНИ  ВЯРНА СЛУЖБА НА РОДИНАТА”. Бях пенсиониран в разцвета на силите си, оставен  без работа, макар и с най-много приноси  по специалността.  д-р К.Плочев бе назначен в Центъра по имунология за  Зам.Началник, на конкурсна  длъжност за СТ.Н.С II ст., без да има специалност по „Имунология“  и без провеждане на конкурс .

14.Цитнираният по-горе  входиран документ във ВАК с доказателства, че дисетационният труд на Д-р Камен Плочев  е фалшификат ... няма  отговор .

Изброените по-горе факти  за заобикаляне на законите с „височайша подкрепа” за някои „наши лекари”  преди 10.11.1989г, в посттоталитарния и целия преходен преходен период, не се отразиха на кариерното израстване на д-р Камен Плочев да бъде предлаган за удостояване с държавно отличие.  В други Европейски държави  и президенти на държави си отиват веднага от постовете, ако  дисертационният им труд или друг документ е фалшификат или е плагиатстван.

Предложението  за удостояване  с орден „Мадарски конник  I ст. с мечове“ на о. з. полк проф. К. Плочев „за високи постижения в областта на медицината ... „  и научните изследвания в медицината„  е странно след 30 години преход  и крещящо недоразумение,обидно  за съвестта на всеки честен лекар и човек, който знае  истината .

о.з.полк. МС Доц. д-р В.Манев /клиничен имунолог, Носител на приза с купата „Изобретател на 2016„ с три патента за изобретение за  имунотерапия на рака, Първа диплома по специалността „Имунология”, създател на Лабораторията по клинична имунология във ВМА / v_manev@gbg.bg /

 

25.04.2021г ,София

П.с:  https://www.credoweb.bg/profile/107631/dots-vladi-vasilev-manev-dm/publications

 

 

 

Коментари

Здравейте Г-н Галев,
Бих се съгласил с Вас , ако темата и проблема в статията беше научен Темата обаче и проблема е за ИСТИНАТА! Най-страшното за всяко общество е когато няма достатъчно усещане за истина или има усещане за полуистини и за несправедливост! Тогава .Хиляди способни лекари и доказали се специалисти са принудени да напускат родината си и да търсят реализация в чужбина.Така те не могат да са полезни за икономиката на държавата си,за медицината ,за медицинската наука и за стандарта на живот на народа си .За това сме на последно място в ЕС по медицински науки Така всички губим , когато губим онези ,които биха могли да са най-много полезни за страната си.
С Уважение Доц. В.Манев